centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.10.2005 Koordynator: Anna Kurzawa

Naczelną funkcją kontraktu outsourcingu w bankowości powinno być bezpieczeństwo prawne - dla instytucji i dla jej klientów. To nie są proste problemy, ale żeby uniknąć pułapek w zapisach umów o outsourcing, warto je poznać. Nasze doświadczenia z organizacji konferencji o outsourcingu wskazują na ogromną potrzebę dokładnego przedstawienia problemów ryzyka, uwarunkowań prawnych i praktyki kontraktowej w umowach outsourcingu w bankowości i w instytucjach finansowych. Realizując te postulaty, organizujemy już od końca października warsztaty w zakresie tej problematyki, prowadzone zarówno przez bankowców jak i wytrawnych prawników, specjalizujący sie w tej tematyce.

Pod patronatem merytorycznym: Związku Banków Polskich

PROGRAM

25 października 2005 r.
10:00-12:00 "Specyfika kontraktu outsourcingowego w bankowości i w instytucjach finansowych:"
 1. Do jakich umów outsourcingowych stosuje się przepisy prawa bankowego (analiza stanowiska GINB) ;
 2. Obowiązek dostosowania postanowień umów zawartych przed dn. 1 maja 2004 r. do wymogów prawa bankowego;
 3. Jakie podmioty mogą zawierać umowy outsourcingowe z bankami;
 4. Dopuszczalny zakres i zasady podzlecania usług objętych umową outsourcingową
 5. W jaki sposób można spełnić w umowie wymogi wprowadzone w prawie bankowym (zapewnienie efektywnego wykonywania nadzoru przez KNB oraz skuteczność bankowego systemu kontroli wewnętrznej, klauzula o obowiązku informowania klientów banku o outsourcingu wybranych usług, zakaz ograniczania odpowiedzialności kontraktowej);
 6. Skutki prawne uznania strony umowy outsourcingowej z bankiem za podmiot posiadający z nim bliskie powiązanie.
 7. Kiedy KNB nakazuje bankowi zmianę lub rozwiązanie umowy outsourcingowej
 8. Reguły odpowiedzialności ogólne oraz specyfika prawa bankowego; regulacje prawa polskiego i obcego; tendencje, krótkie postulaty de lege ferenda (pożądanych zmian legislacyjnych);
 9. Rozwiązania szczególne: rodzaje zleceń; ich specyfika; kontrakty międzynarodowe a wymogi polskiego prawa; specyfika umowy o outsourcing usług w bankowości: tajemnica bankowa, ochrona danych osobowych;
 10. Charakterystyka cyklu życiowego umowy outsourcingowej: Proces przygotowania, zawarcia, wykonania umowy oraz okres powykonawczy - charakterystyka etapów: powołanie zespołu projektowego - zarządzanie kontraktem, role w projekcie; sformułowanie oczekiwań zamawiającego, przygotowanie projektu umowy, negocjacje, wybór outsourcera, wykonanie umowy, ocena wyników projektu, okres powykonawczy;
 11. Plan zapewniający ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności jako element umowy dotyczącej outsourcingu usług bankowych
Wykładowcy:
dr Remigiusz Kaszubski (Związek Banków Polskich)
dr Marcin Olszak (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego)
12:00-12:30 Przerwa, lunch, indywidualne konsultacje
12:30-15:00 "Bezpieczny kontrakt outsourcingowy. Elementy składowe dobrej umowy."
 1. Umowa outsourcingowa:
  1. Elementy umowy o outsourcing - schemat umowy; korpus umowy i załączniki techniczne; etapy i zasady tworzenia umowy,
  2. Przedmiot umowy; określenie zakresu i poziomu usług (sposoby kontroli); gwarancja jakości świadczonych usług (Service Level Agreement), charakterystyka umów typu SLA,
  3. Harmonogram prac, warunki, kryteria i sposób odbioru przedmiotu umowy;
  4. Współpraca pomiędzy stronami podział kompetencji i odpowiedzialności na styku kompetencji; zespoły projektowe, komitet sterujący, przepływ informacji i kompetencje;
  5. Sposób i zakres odpowiedzialności dostawcy usług, limity odpowiedzialności; odpowiedzialność za terminowość, odpowiedzialność za jakość,
  6. Możliwości podzlecania - dopuszczalność, zasady odpowiedzialności, rozwiązania rekomendowane;
  7. Ochrona danych osobowych, klauzule poufności, zakazy konkurencji, klauzule dodatkowe;
  8. Wynagrodzenie - różne warianty;
  9. Niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy; środki zaradcze, środki dyscyplinujące i represyjne;
  10. Czas trwania umowy, klauzule skuteczne po jej zakończeniu, opcje wyjścia z umowy;
 2. Proces negocjacji:
  1. Rozpoczęcie, zakres i zasady negocjacji; obowiązek poufności, zaproszenie do składania ofert, oferty, obszary negocjowalne, obszary nienegocjowalne, etapy negocjacji, list intencyjny, kryteria wyboru ofert;
  2. Kwalifikacje i kompetencje zespołu negocjującego; techniki negocjacji;
  3. Kryteria wyboru ofert, w szczególności kryteria wyboru firmy outsourcingowej w kontekście odpowiedzialności za czynności powierzone outsourcerowi,
   • kwalifikacje,
   • referencje,
   • doświadczenie okres rzetelnego funkcjonowania na rynku,
   • finansowe podstawy (kapitał),
  4. Klauzule gwarancyjne w umowie: oświadczenia i zapewnienia outsourcera; kwestia uprawnień i praw (w szczególności prawa własności intelektualnej) outsourcera koniecznych do wykonania umowy; zabezpieczenie wykonania umowy
  5. Różnice w podejściu pomiędzy outsourcerem a odbiorcą usług. Negocjacje wrażliwych obszarów umów - optymalizacja równowagi pomiędzy stronami na zasadzie "win - win".
 3. Wykonanie umów outsourcingowych.
  1. Szczegółowa analiza zasad i sposobów kontroli wykonania umowy; akceptacja wykonania umowy, niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy; dokumentacja sposobu wykonania umowy, spory w trakcie realizacji umowy, tryby eskalacji sporu, rozstrzygnięcia konfliktowych sytuacji na zasadzie "win - win".
   Renegocjacja warunków umowy outsourcingu; zmiany umowy w trakcie jej wykonywania, zmiana harmonogramu prac, przedłużanie okresu współpracy;
  2. Zakończenie umowy:
   Określenie okresu obowiązywania umów i przebieg "naturalnego" wygaśnięcia umowy; kontrola i ocena wykonania umowy; odebranie prac i akceptacja usług a wymagalność roszczenia o wynagrodzenie i ew. start okresu gwarancji (rękojmi) oraz "opcje wyjścia" - możliwości skrócenia okresu trwania umowy, możliwość odstąpienia od umowy; wypowiedzenie a odstąpienie.

Wykład prowadzony w formie dyskusji panelowej - przez:
Mec. Marcin Maruta (Kancelaria Prawna Kuczek&Maruta)
Mec. Bohdan Aljewicz (Kancelaria Radcy Prawnego - Bohdan Aljewicz)
15:00-15:15 Przerwa
15:15-17:00 Konsultacje: "Analiza zapisów kontraktowych mających swe źródła w autentycznych umowach outsourcingowych na przykładach:"
 1. Obszary sensytywne i identyfikacja zagrożeń prawnych w tekstach umów;
 2. Szczegółowa analiza poszczególnych klauzul umownych; przedstawienie optymalnych rozwiązań kontraktowych w analizowanych umowach;
 3. Najczęściej spotykane pułapki w zapisach umów o outsourcing.

 4. Prowadzący konsultacje:
  Dr Remigiusz Kaszubski (Związek Banków Polskich)
  Dr Marcin Olszak (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego)
  Mec. Marcin Maruta (Kancelaria Prawna Kuczek&Maruta)
  Mec. Bohdan Aljewicz (Kancelaria Radcy Prawnego Bohdan Aljewicz)
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78