centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.02.2005 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

23 lutego 2005 r.
10:00 Rozpoczęcie seminarium przez prowadzącego obrady Tomasza Kulisiewicza
10:05 Wybrane zagadnienia z praktyki regulacyjnej krajów "Nowej Dziesiątki" na tle całości UE
Tomasz Kulisiewicz, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej
10:45 WYBRANE PROBLEMY INTERPRETACYJNE NOWEGO PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
dr Andrzej Krasuski, Baker&McKenzie Warszawa
 1. Ogólna ocena nowej ustawy prawo telekomunikacyjne
 2. Siatka pojęciowa - problemy interpretacyjne
  • Definicja abonenta
  • Definicja publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej w kontekście dostępności tej usługi dla ogółu,
  • Usługa telekomunikacyjna a usługa poczty elektronicznej
  • Definicja przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
 3. Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
  • Ocena stopnia dostosowania instytucji rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych do prawa wspólnotowego
  • Problemy związane z powierzeniem funkcji rejestrowych Prezesowi URTiP i Przewodniczącemu KRRiT,
  • Tryb uzyskiwania uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej
  • Osoby zobowiązane do kontaktu w nagłych przypadkach w sprawach związanych ze świadczeniem usług i funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnych:
   1. Dlaczego w prawie telekomunikacyjnym nałożono na wnioskodawcę obowiązek wyznaczenia osoby do kontaktu z organem regulacyjnym w sprawach dotyczących eksploatowanej infrastruktury telekomunikacyjnej lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, objętych wnioskiem o wpis do rejestru?
   2. Jakie obowiązki ciążą na osobie, o której mowa w art. 10 ust. 4PT?
   3. Kto może być wyznaczony na osobę, o której mowa w art. 10 ust. 4PT? Czy organ rejestrowy może odmówić wpisu do rejestru, jeżeli osoba wskazana we wniosku o wpis zgodnie z art. 10 ust. 4 nie jest obywatelem polskim, nie ma w Polsce adresu zamieszkania?
   4. Jakie obowiązki ciążą na wnioskodawcy w związku z ujawnieniem danych osobowych osoby, o której mowa w art. 10 ust. 4PT?
 4. Usługi o podwyższonej opłacie
  • Geneza problemów związanych ze świadczeniem z usług o podwyższonej opłacie
  • Dwa odmienne sposoby interpretacji sposobu świadczenia usług o podwyższonej opłacie
  • Omówienie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 lutego 2004 i jej skutków prawnych (w kontekście legalności pobierania opłat za usług)
  • Koncepcje regulacji prawnej usług o podwyższonej opłacie w nowej ustawie prawo telekomunikacyjne
  • Wątpliwości interpretacyjne na gruncie art. 64 PT
   1. adresat obowiązków(przedsiębiorca telekomunikacyjny czy service provider) - różne sposoby interpretacji
   2. zakres obowiązków przewidzianych prawem telekomunikacyjnym
  • Doświadczenia niemieckie dotyczące regulacji usługi o podwyższonej opłacie
11:30 WYBRANE PROBLEMY INTERPRETACYJNE NOWEGO PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO - część II
dr Andrzej Krasuski, Baker&McKenzie Warszawa
 1. Przenoszalność numerów:
  • Geneza prawa do zachowania numerów w prawie polskim
  • Stopień dostosowania art. 71 PT do Pakietu Dyrektyw Łączności Elektronicznej
  • Wykładnia art. 30 DPU i pkt 40 Preambuły do Dyrektywy o Usłudze Powszechnej - wyjaśnienie rozbieżności
  • Problemy interpretacyjne art. 71 PT w zakresie:
   1. warunki techniczne przenoszalności numerów,
   2. nie zniechęcającej jednorazowej opłaty
  • Wykonalność uprawnienia do zachowania przydzielonego numeru (Podmioty uprawnione),
  • Skutki wprowadzenia uprawnienia do przenoszalności numerów na rynku telekomunikacyjnym
  • Doświadczenia innych państw członków Unii Europejskiej
 2. Billing
  • Problematyka interpretacji art. 80 PT i § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych
  • Wrok ETS przeciwko Austrii C-411/02, omówienie wyroku
  • Omówienie regulacji wspólnotowych w tym zakresie
  • Ocena stopnia dostosowania prawa telekomunikacyjnego do unormowań wspólnotowych
 3. Pytania
12:00 Przerwa
12:30 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
dr Andrzej Krasuski, Baker&McKenzie Warszawa
 1. Charakter prawny umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 2. Podstawowe cechy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 3. Kontrowersje wokół zastosowania art. 750 kc do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i skutki z tym związane
 4. Wyrok SN z dnia 17.11.1999, III CKN 450/98 (OSNC 2000/5/97)
 5. Niedozwolone klauzule umowne
 6. Umowy o świadczenie usług w interesie ogółu (,,services of general interest")
 7. Uprawnienia Prezesa URTiP i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dotychczasowa praktyka tych urzędów
 8. Ustawowe uprawnienia usługobiorców w związku z nawiązaniem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 9. Pytania
13:15 UMOWY O DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
mec. Wojciech Pfadt, Baker&McKenzie Warszawa
 1. System kontroli jakości.
  • Pojęcie oceny zgodności oraz norm zharmonizowanych.
  • Podmioty uczestniczące w procesie kontroli jakości.
  • Akredytacja
  • Autoryzacja.
  • Kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu.
14:00 UMOWY O DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO - część II
mec. Wojciech Pfadt, Baker&McKenzie Warszawa
 1. Dokonywanie oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
  • Wewnętrzna kontrola produkcji.
  • Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna.
 2. System pełnego zapewnienia jakości.
 3. Umowy sprzedaży
  • Treść umów.
  • Umowy zawierane w trybie zamówień publicznych.
 4. Umowy licencyjne.
 5. Pytania
14:30 PYTANIA/DYSKUSJA/PODSUMOWANIE SEMINARIUM
15:30 Zakończenie seminarium, rozdanie Certyfikatów Udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78