centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.06.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: dr Wojciech Wiewiórowski

PROGRAM

19 czerwca 2007 r.
10:00 Wykład: Prawo autorskie a niedozwolone rodzaje usług w Internecie
dr Wojciech Wiewiórowski
(Uniwersytet Gdański - Pracownia Informatyki Prawniczej)
11:00 Wykład: Odpowiedzialność za czyny niedozwolone, popełniane w związku z Internetem. Dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych w Internecie:
 • Czyny nieuczciwej konkurencji
 • Naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych
 • Naruszenia praw autorskich
 • Naruszenie dóbr osobistych
mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Prawo autorskie a skomercjonalizowana dystrybucja treści multimedialnych w Internecie. Problemy prawne WEB 2.0
 • Główne problemy prawne serwisów społecznościowych
 • Pozycja prawna operatora serwisu społecznościowego - czy potrzebna jest licencja na treści zamieszczane przez użytkowników
 • Operator serwisu społecznościowego jako podmiot świadczący usługi hostingowe
 • Odpowiedzialność operatora serwisu społecznościowego za treści zamieszczane przez użytkowników
 • Modele komercjalizacji treści zamieszczanych w serwisach społecznościowych - reklama, odpłatny dostęp, dodatkowe usługi dla odbiorców treści
 • Trudna praktyka - przykłady rozwiązań prawnych stosowanych w istniejących serwisach społecznościowych
dr Zbigniew Okoń
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
13:30 Wykład: Działania na rzecz powołania polskiej Partii Piratów - postulaty pełnego otwarcia dostępu do dóbr kultury przez Internet
 • Wstęp
 • Ewolucja praw autorskich
 • Cele powstania praw autorskich oraz skuteczność w ich realizacji
 • Wpływ praw autorskich na wolność twórczą i otaczającą nas kulturę
 • Pytania i odpowiedzi
Błażej Kaczorowski
(założyciel i lider Partii Piratów)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Problem legalizacji stosowania DRM w Polsce. DRM a dozwolony użytek prywatny i konstytucyjność prawa do korzystania z dóbr kultury
 1. Technika zapisu digitalnego umożliwia umieszczanie na cyfrowych kopiach utworów zabezpieczeń technicznych przed dostępem i korzystaniem przez osoby nieupoważnione przez podmioty praw autorskich czy pokrewnych. Innym działaniem ochronnym jest monitorowanie (na razie wyrywkowe) komunikacji w Internecie w celu zlokalizowania naruszeń praw autorskich (pokrewnych) i osób, które się tych naruszeń dopuszczają. Rozwiązania informatyczne umożliwiające blokowanie niepożądanej z punktu widzenia podmiotów prawa autorskiego eksploatacji oraz kontrolę eksploatacji przez użytkowników określane są zbiorczo terminem DRM-y (od ang. Digital Rights Management).
 2. Samo stosowanie DRM-ów - stanowiące pewną formę ograniczania dostępu do dóbr kultury lub kontroli takiego dostępu - nie jest zjawiskiem, które da się jednoznacznie ocenić. Wokół tego zjawiska narasta konflikt wartości, z których każda zasługuje na uwzględnienie i ochronę (z jedne strony: prawa twórców do określania warunków korzystania z ich dzieł, z drugiej - prawa odbiorców do korzystania z dóbr kultury oraz prawo do prywatności). Regulacje prawne jak dotąd dają wyraźne pierwszeństwo interesom dostawców dóbr intelektualnych: stosowanie DRM-ów jest dopuszczalne i podlega ochronie prawnej przed działaniami polegającymi na usuwaniu lub obejściu DRM-ów.
 3. Ochrona prawna DRM-ów ma swoje źródła w postanowieniach Dyrektywy 2001/29/WE, a w polskim systemie prawnym - ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochrona DRM-ów w prawie polskim jest słabsza niż w prawie unijnym, a przyjęty system jest wyrazem lepszego - jak się wydaje - wyważenia interesów obu zainteresowanych stron. System ten wszakże będzie musiał ulec zmianie z uwagi na prymat prawa unijnego nad krajowym. Zmierzamy do mocnej ochrony DRM-ów, których usunięcie lub blokada będzie możliwa jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
dr Wojciech Machała
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
15:30 Wykład: Motywy i cele obecnych działań na rzecz nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - i co z tego wynika dla społeczeństwa informacyjnego
 1. Obecne nowelizacje i plany:
  • Implementacja Intellectual Property Rights Enforcement Directive (IPRED) - Dyrektywa 2004/48/WE
  • Zmiana zasad korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych w trakcie pracy
  • w miejscach publicznie dostępnych
  • Nowelizacja związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2006 (TK uznał, że art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niezgodny z art. 20, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji - "procedur ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań")
  • Nowelizacja związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z maja 2006 (TK uznał, że art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji - "nieracjonalne różnicowanie podmiotów podobnych")
  • Duża, całościowa nowelizacja prawa autorskiego (nowela czyszcząca - w planach)
  • W UE trwają prace nad IPRED2, czyli nad Dyrektywą w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej ("on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights")
 2. Niektóre obszary dyskusji publicznej:
  • Dozwolony użytek
  • Ustalanie tabel wynagrodzeń
  • Zbiorowy zarząd
  • Kryminalizacja naruszeń
  • Środki zabezpieczające
  • "Prywatne policje"
Piotr Waglowski
(członek Rady Informatyzacji, założyciel internetowego serwisu "VaGla.pl - Prawo i Internet")
16:15 Zakończenie Seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78