centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.10.2007 Koordynator: Iwona Kornet

Sprawozdanie

VIII edycja konferencji z cyklu TELEINFORMATYKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SIECIOWYCH została poprowadzona przez Jacka Balcewicza z Gigawat Energia, który jako pierwszy wykładał na temat "Systemów GIS jako istotnych elementów zarządzania majątkiem firmy energetycznej".

GIS jest systemem informacyjny służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Jedną z jego podstawowych funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Początki aplikacji typu GIS sięgają jeszcze lat sześćdziesiątych XX wieku. Pierwsze wdrożenia technologii GIS miały miejsce w firmach wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie wdrożenie systemów GIS ograniczają możliwości finansowe, infrastruktura jak i potencjał ludzki. Systemy te dają bardzo wiele. Gwarantują kompleksową, obiektywną i rzeczową analizę stanu majątku sieciowego oraz bieżących informacji o pracy sieci. Ponadto umożliwiają dostęp do danych uzyskiwanych z systemów GIS, ERP i SCADA który jest powiązany z obrazem graficznym sieci. Analizują informacje umożliwiające zdefiniowanie celów np.: ograniczenie kosztów eksploatacji majątku sieciowego jak i umożliwiają dostęp do informacji pozwalających zwiększyć efektywność i zyskowność majątku sieciowego. Wdrożenie systemu GIS nie jest łatwe, ponieważ 70 proc. kosztów to koszty pozyskania danych, zdygitalizowanie posiadanych map, względnie zakupienie zdjęć lotniczych, czy satelitarnych na podstawie których zbudowane zostaną takie mapy, wprowadzenie danych, weryfikacja błędów i ciągła aktualizacja.

Jarosław Żeliński - analityk biznesowy przeprowadził wykład na temat "Technologii jutra - niezbędnych od dzisiaj. Integracja portali z systemami transakcyjnymi przedsiębiorstw energetycznych".

Celem referatu była prezentacja wniosków z analizy projektów własnych jak i poznanych oraz wskazanie ogólnych zaleceń tworzenia portali korporacyjnych ze wskazaniem rekomendacji. Portal spełnia rolę komunikatora, dlatego najpierw należy określić co i komu zakomunikować. Portal spełnia także rolę wizerunkową, dlatego musimy zdecydować o czym i kogo informować. Podstawowym źródłem danych są systemy transakcyjne. Dodatkowym źródłem danych mogą być publiczne serwisy. Doskonałym uzupełnieniem systemu prezentacji danych w portalu jest system GIS, gdyż najtrudniej jest zintegrować dane o miejscu pobytu zainteresowanego z miejscem dostępności tego o czym informacje publikujemy. Portal powinien spełniać rolę brokera informacji, system BI rolę bufora informacyjnego zaś systemy GIS i systemy transakcyjne powinny być tylko źródłem pierwotnej informacji. Model taki jest wygodny w implementacji, jest także zgodny z architektura SOA. Wiele projektów "Portal korporacyjny" to projekty nieudane. Głównym powodem tego jest błędne założenie typu "pracownicy będą autorami kontentu". Wydaje się, że GIS jest obecnie najskuteczniejszym i najbardziej uniwersalnym narzędziem kojarzenia obiektów i ich lokalizacji przestrzennej.

Po przerwie miała miejsce prezentacja pt. "Czy można żyć bez GIS?", którą zaprezentował dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk z firmy Globema.

Specyficzną cechą funkcjonowania energetycznych firm sieciowych jest lokalizacja klientów oraz infrastruktura techniczna w terenie, a w konsekwencji realizacja głównych zadań i prac związanych z podstawową działalnością w terenie. Analiza powodów wdrożeń systemów IT oraz ich korzyści, nałożona na mapę obszarów biznesowych przedsiębiorstwa Utility wskazuje, iż jednym z podstawowych systemów dla tych przedsiębiorstw jest System Zarządzania Zasobami Przestrzennymi popularnie nazywany systemem GIS. Oferowana przez firmę Globema rodzina rozwiązań pod wspólną nazwą Kompleksowa Obsługa Dystrybucji oparta jest na kilku głównych założeniach gwarantujących spełnienie wymagań biznesowych przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem rozwiązania jest podejście gwarantujące zarządzania całością majątku, a więc nie tylko sieciami gazowniczymi czy energetycznymi, ale także systemami teletransmisyjnymi stanowiącymi nierzadko integralną część tych pierwszych. GIS jako jedyny z systemów pozwala zamodelować przestrzennie infrastrukturę i odpowiedzieć na pytania jak jest rozlokowany majątek przedsiębiorstw sieciowych, gdzie są klienci, gdzie występują wąskie gardła, jakie powinny być kierunki rozwoju, jak optymalnie zarządzać brygadami terenowymi.

W dalszej części, Dyrektor Działu Produktu w firmie Megabit - Jacek Kotula zaprezentował temat "Mb_GIS Utility Enterprise Edition jako narzędzie zarządzania majątkiem przedsiębiorstw sieciowych".

Rozwiązanie Mb_GIS Utitilty Enterprise Edition jest złożone z zintegrowanych systemów pozwalających zarządzać infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach branży wod-kan, ciepłowniczej i gazownictwa. Pakiet Mb_GIS Utility EE stanowi zestaw modułów wspomagania eksploatacji sieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ewidencji majątku technicznego, map numerycznych, zarządzania dokumentacją, planowania oraz realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych jak i obsługi klientów. Funkcjonalność została podzielona na obszary tematyczne odpowiadające poszczególnym obszarom zastosowania systemu i zawiera podsystemy. System został zaprojektowany i stworzony jako zintegrowana całość, korzystająca z jednej wspólnej bazy danych i dzięki konstrukcji komponentowej może być dowolnie zestawiany zgodnie z potrzebami użytkowników końcowych. W szczególności system oferuje dowolnie dobrany podzbiór funkcji poszczególnych podsystemów poszczególnym użytkownikom końcowym - zgodnie z ich zadaniami i uprawnieniami. Całość funkcji jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Oznacza to, iż większość funkcjonalności systemu, w tym edycja wszystkich danych opisowych takich, jak dane obiektów majątku technicznego, dane zleceń roboczych, zadań wykonawczych, historia eksploatacji obiektów czy też wyłączenia zasilania mogą być w pełni edytowane na dowolnej liczbie stanowisk w zintegrowanym rozwiązaniu o niskich wymaganiach sprzętowych.

W ostatniej sesji przeprowadzono dwa wykłady. Pierwszy z nich dotyczył "Modelowania procesów biznesowych przedsiębiorstw sieciowych", a jego autorem był Robert Komarec z Wojskowej Akademii Technicznej.

Przesłanki ekonomiczne implikują potrzebę zastosowania w przedsiębiorstwach komputerowego wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych.
Modelowanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa przy użyciu języka graficznego Unified Modeling Language dostarcza spójną definicję przedsiębiorstwa, umożliwiając połączenie dwóch odrębnych podejść do projektu informatycznego, które związane są z perspektywami: biznesową i techniczną. Modele biznesowe umożliwiają identyfikację obszarów przedsiębiorstwa, które mają podlegać komputeryzacji bądź zmianom i niezależny od oprogramowania opis pożądanego systemu, jeszcze zanim podjęte zostaną decyzje dotyczące oprogramowania. Są potrzebne do zapewnienia efektywnych systemów. Modele biznesowe powinny pokazywać klientów, procesy biznesowe, strukturę organizacyjna, role i odpowiedzialność oraz produkty i zdarzenia. Dostarczają spójną definicję przedsiębiorstwa, ułatwiającą wygenerowanie wymagań na system komputerowy wspomagający zarządzanie. Mogą być wykorzystane do stworzenia nowej struktury i filozofii funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach procesu reorganizacji oraz do poprawy jego funkcjonowania bez wprowadzania radykalnych zmian.

Drugi temat - "Efektywne wykorzystywanie nakładów poniesionych na wdrożenie systemów GIS" został przedstawiony przez prof. Waldemara Kamrata z Katedry Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej.

Podczas wykładu przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu efektywnego zarządzania infrastrukturą sieciową w aspekcie oceny efektów wynikających z wdrożenia systemów informacji przestrzennej. Wprowadzenie współczesnych układów GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową będzie miało znaczący wpływ na wzrost efektywności (poprzez obniżkę kosztów eksploatacji) systemów energetycznych. Należy jednak zauważyć , że szacowanie i ocena nakładów powinna być przeprowadzona każdorazowo na podstawie oferty "kierowanej" do konkretnego użytkownika. Racjonalna ocena poniesionych nakładów i efektywności ich wykorzystania pozwoli także na planowanie i programowanie rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych. Systemy informacji przestrzennej GIS mogą odegrać znaczącą rolę jako narzędzia wspomagające procesy gospodarcze. Systemy GIS umożliwiają bowiem kompleksowe dokumentowanie infrastruktury technicznej, a następnie planowanie i zarządzanie informacją przy zapewnieniu właściwej dokładności, elastyczności i ekonomiczności działań.

Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78