centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.03.2007 Koordynator: Iwona Kornet

Hurtownia danych (HD) i narzędzia Business Intelligence (BI) stanowią jeden z podstawowych komponentów systemów wspomagających zarządzanie. Z punktu widzenia użytkownika, HD i BI jest narzędziem do przechowywania i efektywnej analizy danych. Z technologicznego punktu widzenia, HD jest bazą danych integrującą dane pochodzące z operacyjnych źródeł danych, a BI jest zaawansowanym oprogramowaniem analizy i wizualizacji danych. Technologia HD obejmuje m.in.

  • modelowanie danych;
  • techniki zasilania/odświeżania hurtowni danymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych (ETL);
  • mechanizmy optymalizacji zapytań analitycznych (perspektywy zmaterializowane i przepisywanie zapytań, indeksowanie, przetwarzanie równoległe);
  • techniki efektywnego składowania dużych wolumenów danych (partycjonowanie i kompresja);
  • techniki efektywnego archiwizowania i odtwarzania po awarii;
  • algorytmy oraz narzędzia analizy i wizualizacji danych.

Referaty VIII edycji konferencji Hurtownie Danych i Business Intelligence będą omawiały m.in. doświadczenia z budowy i wdrażania systemów HD i BI oraz wybrane narzędzia i technologie wspierające HD i BI.
Konferencja jest adresowana do wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem i wykorzystaniem hurtowni danych i aplikacji analitycznych. Kierujemy ją przede wszystkim do: kadry zarządzającej (działów IT, finansów, marketingu i analiz), kierowników projektów, projektantów i programistów systemów OLAP oraz użytkowników końcowych.

PROGRAM

20 marca 2007 r.
10:00 Otwarcie konferencji, wprowadzenie w tematykę
Koordynator merytoryczny: Robert Wrembel
(Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki)

10:10 Wykład: Proces ekstrakcji danych i jego odtwarzanie

Proces ekstrakcji danych (proces ETL) obejmuje gromadzenie, ekstrakcję, transformację oraz ładowanie danych do hurtowni danych (DW). Proces ETL obejmuje zasadnicze zadania: (a) identyfikację, czyszczenie i walidację istotnych danych źródłowych, (b) ekstrakcję zidentyfikowanych danych, (c) transformację danych z różnych źródeł we wspólny, zdefiniowany format DW oraz (d) ładowanie danych do DW. Propagacja danych ze źródeł danych do DW i ruch danych wewnątrz środowiska ETL jest sterowana przez zarządcę przepływu danych. Zarządca zapewnia komponentom ETL porcje danych do przetworzenia i przesył tych danych pomiędzy nimi. Teoretycznie ekstrakcja danych jest zadaniem wyraźnie sformułowanym, ale na tyle złożonym, że w praktyce może zajmować nawet do 70% czasu przeznaczonego na projektowanie i prototypowanie hurtowni danych. W celu zoptymalizowania tego procesu często projektuje się specjalizowane, dostosowane do wymagań konkretnego systemu hurtowni danych, własne aplikacje ekstrakcji. Wykonanie procesu ETL zwykle jest czasochłonne i musi mieścić się w ściśle określonym oknie ładowania lub aktualizowania. Kiedy z jakichś powodów ekstrakcja danych zostanie przerwana np. z powodu awarii platformy DW lub braku zasilania, to konieczne jest ponowne uruchomienie procesu ekstrakcji. Zwykle nie ma już czasu na uruchomienie całego procesu od początku. W takiej sytuacji najefektywniej jest wykorzystać jeden z dostępnych algorytmów odtwarzania procesu ETL, np. algorytm Design-Resume.
W oparciu o doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów systemów hurtowni danych przedstawione zostaną problemy, z jakimi można się zetknąć w rzeczywistych procesach ekstrakcji danych oraz ich rozwiązania.

dr inż. Marcin Gorawski
(Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej)

10:50 Prezentacja sponsorska: Bieżąca oferta Microsoftu w rozwiązaniach Business Intelligence. Najnowsze zmiany. Kierunki rozwoju na przyszłość

Rok 2012. Microsoft jest niekwestionowanym liderem na rynku rozwiązań Business Intelligence. Innowacyjna technologia zaproponowana na zrównoważonych warunkach doprowadziła do szerokiego upowszechnienia dostępu do informacji.
Czy tak będzie w 2012 roku? Czy będziemy F.U.S.I.?
Cytat z raportu Gartnera Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 1Q07
"We expect that Microsoft will continue to grow its BI investments, leveraging the integration and product strength of Office and SQL Server, become a stronger competitor and, ultimately, a leader in the marketplace by 2012 (see "Microsoft Strengthens Business Intelligence and Performance Management Offerings" G00142279 and "Microsoft Plans to Close Business Intelligence Product Gap and Shift Competitive Position With ProClarity" G00139244)"

Tomasz Kwiatkowski
(Microsoft)

11:30 Prezentacja sponsorska: Hurtownia Danych i Portal Sprawozdawczy w Banku BPH - Zintegrowana platforma raportowa
Bogusław Witkowski i Bogusław Zarzeczny
(Bank BPH S.A.)

12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Ocena rentowności w inwestycje miękkie IT na przykładzie hurtowni danych

Hurtownie danych podobnie jak np. szkolenia należą do tak zwanych inwestycji miękkich czyli inwestycji, których wpływ na produktywność jest pośredni. Ocena ich rentowności jest więc bardzo utrudniona z uwagi na brak bezpośredniego związku zakupionych narzędzi z produktywnością. W pewnym sensie można ocenić korzyści z faktu oszczędności czasu na przygotowanie analiz jednak korzyści takie oferują znacznie tańsze systemy raportowe. Wyższością hurtowni danych nad nimi jest możliwość zadawania pytań ad hoc, drążenia danych w takt np. chwilowych potrzeb bez potrzeby uciekania się do zlecania programowania raportów specjalistom.
W takich przypadkach ocena rentowności polega na zbudowaniu modelu obrazującego związek przyczynowo skutkowy pomiędzy finansowymi korzyściami dla firmy z posiadania takiego narzędzia a celem jego użycia. Inwestycja taka jest rentowna jeżeli odniesione korzyści finansowe w określonym czasie pokryją koszty zakupu rozwiązania. Referat ten jest próba pokazania metody budowania takich związków na bazie modelowania procesów w firmie i analizy łańcucha wartości dodanej.

Jarosław Żeliński
(analityk biznesowy, IT Consulting)

13:20 Prezentacja: Rozwiązania Microsoft Business Intelligence w działaniu

Microsoft oferuje kompletne środowisko do budowania rozwiązań klasy Business Intelligence. Począwszy od narzędzi do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych, poprzez system zarządzania relacyjną bazy danych w którym utrzymywana jest hurtownia danych, aż po narzędzia do budowania wielowymiarowych modeli analitycznych (OLAP).
W ostatnim czasie w ofercie Microsoft pojawiły się także narzędzia wspierające użytkowników końcowych w procesach konsolidacji, planowania, budżetowania, prognozowania, zaawansowanych analiz i budowania kart wyników.
Ciekawą propozycją jest też klient Data Mining dla Microsoft Excel.
W trakcie wystąpienia przedstawiona zostanie realizacja przykładowych scenariuszy biznesowych z dziedziny Corporate Performance Management z wykorzystaniem narzędzi Microsoft.

Marcin Mazurkiewicz
(BONAIR S.A.)

13:50 Prezentacja: Informacja, której możesz zaufać - omówienie zagadnień związanych z jakością danych

Analizy wykonane na danych niekompletnych, nieaktualnych, nieścisłych i niespójnych zawsze będą prowadzić do błędnych wyników oraz otrzymywania wielu wersji tej samej prawdy. Na prezentacji zostanie pokazany przykład wykorzystania odpowiednich technik, poprawiających jakość danych.
Omówiona zostanie także nowa platforma IBM Information Server, która pozwala na integrowanie niezależnych danych oraz dostarczanie informacji godnej zaufania - niezależnie od miejsca, potrzeby oraz wykorzystania. Information Server pomaga współpracować osobom biznesowym i technicznym, zrozumieć strukturę i znaczenie różnych typów informacji pochodzących z różnych źródeł.

Anna Ptaszyńska
(IBM Polska Sp. z o.o.)

14:20 Przerwa
14:40 Prezentacja: Sybase IQ - innowacyjne i przełomowe podejście do tworzenia aplikacji analitycznych i hurtowni danych

Sybase IQ to przełom w dostępie do danych bieżących i historycznych składowanych w jednym repozytorium. Rozwiązanie umożliwia przetwarzanie danych na żądanie bez konieczności tworzenia kostek wielowymiarowych i przebudowywania ich przy każdorazowej zmianie struktur raportów. Sybase jako jedyna firma oferuje rozwiązanie bez kompromisów pomiędzy rozbudową przestrzeni dyskowych, szybkością i elastycznością przetwarzania zapytań. Ogrom informacji rejestrowanych w systemach transakcyjnych i zarządczych powoduje coraz większy głód wiedzy decydentów nt. rynków i ich potencjału, trendów, zachowań klientów, itp. Natychmiastowy dostęp do informacji przetworzonej i prostej do interpretacji staje się głównym wyzwaniem menedżerów XXI wieku. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom z tego płynącym Sybase oferuje rozwiązanie przynoszące korzyści zarówno analitykom biznesowym i decydentom, jak i służbom IT, pozwalając im znacząco zwiększyć poziom SLA dla odbiorców biznesowych.

Tomasz Rabong, Tomasz Kotowski (Sybase Polska)
Olaf Morawski (Hewlett Packard)

15:10 Wykład: Mobilne Biuro Sprzedaży - Wykorzystanie hurtowni danych SAP BW i systemu ERP SAP R/3 do zwiększenia mobilności sprzedawców - CASE STUDY

Biorąc pod uwagę fakt szybkiego wzrostu liczby sprzedawców w Amica Wronki SA istniała konieczność dostosowania narzędzi informatycznych do istniejącego trendu. W ramach tych rozwiązań powstał projekt MBA (Mobilne Biuro Amika), realizujący przepływ na bieżąco aktualizowanych danych o sprzedaży z systemu SAP R/3 przez Hurtownię Danych, do mobilnych aplikacji obsługiwanych przez przedstawicieli handlowych. Aplikacja Handlowca umożliwia eksport danych do programów MsExcel i MsWord oraz wysyłanie raportów i sprawozdań poprzez pocztę elektroniczną. Otwarty kod aplikacji zezwala na wprowadzanie własnych zmian i poprawek przez Dział IT. Jedną z zalet MBA jest dostarczanie jednakowych, spójnych danych wszystkim przedstawicielom handlowym, korzystającym z aplikacji. Pracownik rozpoczyna dzień pracy od pobrania danych z Hurtowni Danych. Pobierane dane są identyczne dla wszystkich przedstawicieli, ponieważ w ciągu nocy ulegają replikacji pomiędzy systemami SAP R/3 i SAP BW. SAP BW jest przystosowana do przechowywania odmiennych, zagregowanych danych oraz do ich prezentacji, dlatego jest wykorzystywana do importu danych raportowych do aplikacji handlowca. Wyklucza to możliwość pojawienia się niespójności, które mogłyby wystąpić przy pobieraniu danych bezpośrednio z systemu transakcyjnego SAP R/3. Artykuł pokazuje w jaki sposób osiągnięto zamierzone cele oraz jakie rozwiązania zostały zastosowane aby sprostać wymaganiom postawionym przez Amica Wronki.

Andrzej Januszewski
(ICON Consulting Group)

15:40 Case study: Problemy zbierania i analizowania danych w celu uzyskania przejrzystych i wiarygodnych wskaźników przedsiębiorstwa

Podczas prezentacji będą poruszone problemy związane ze zbieraniem, łączeniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych w przedsiębiorstwach w celu prezentacji kluczowych wskaźników. Powszechnie stosowane w firmach systemy rejestracji danych operacyjnych, systemy klasy MRP II / ERP, CRM, SCM zbierają bardzo dużo danych, jednakże istotne dla podejmowania decyzji jest właściwa interpretacja tych danych. Bardzo często odczytywanie kilku wskaźników odgrywa właśnie kluczową rolę dla przedsiębiorstwa. W prezentacji przedstawię problemy występujące przy tworzeniu analiz przedstawiające odpowiednie wskaźniki stosowane np.: do wizualizacji wskaźników wydajności (ang. KPI - Key Performance Indicators) ze zrównoważonej karty wyników (ang. BSC - Balanced Scorecard).

Łukasz Grala
(CSB System Polska)

16:10 Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78