centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.02.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

Jest to już druga edycja konferencji mającej na celu dokonanie przeglądu tendencji i ofert rynkowych dotyczących integracji systemów informatycznych. Tym razem obok zagadnień integracji wewnątrz-organizacyjnej, duży nacisk położony zostanie na integrację między-organizacyjną. Przedstawiona zostanie koncepcja architektury zorientowanej na usługi i procesowe podejście do integracji. Zaprezentowane zostaną platformy integracyjne, narzędzia wspomagające zarządzanie złożonym środowiskiem wielu aplikacji i oprogramowanie wspomagające współpracę przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw. Obok aspektu oprogramowania, integracja przedstawiona zostanie również w aspekcie usług integracyjnych. Przykłady wdrożeń dotyczyć będą takich branż jak finanse i przemysł.

Koordynator merytoryczny, prowadzenie obrad:
Jędrzej Wieczorkowski (Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej)

PROGRAM

20 lutego 2007 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Integracja systemów - cele, metody, tendencje

Wykład wprowadza w tematykę konferencji, przybliżając obszar tematyczny następnych prezentacji. W szczególności poruszone zostałyby następujące zagadnienia

 • pojęcie integracji systemów informatycznych
 • przesłanki integracji systemów
 • koncepcja jednolitych systemów zintegrowanych
 • koncepcje integracji systemów
 • integracja komponentów programowych przy zastosowaniu uniwersalnej platformy integracyjnej, SOA, ESB
 • znaczenie podejścia procesowego w integracji systemów
 • portale korporacyjne
 • rola hurtowni danych w integracji systemów
 • zagadnienia integracji danych w złożonych strukturach gospodarczych
 • integracja między-organizacyjna

Jędrzej Wieczorkowski
(Katedra Informatyki Gospodarczej SGH)
10:40 Prezentacja Sponsora Konferencji: Praktyczne zastosowania technologii integracyjnych Microsoft w przedsiębiorstwie

Sesja będzie poświęcona stronie biznesowych zastosowań technologii integracyjnych Microsoft w dużych projektach informatycznych. Zostaną przedstawione potencjalne a także te już sprawdzone przykłady wdrożeń i projektów, które można zrealizować za pomocą takich produktów Microsoft jak BizTalk Server oraz Host Integration Server. W kilku konkretnych przykładach będzie pokazana możliwość uzyskania znacznych oszczędności z użycia całej, zintegrowanej platformy Microsoft dla konkretnych wymagań funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Główne zagadnienia tematyczne to integracja wielu różnorodnych aplikacji w jedną spójną całość, łatwość budowania i zarządzania procesami zachodzącymi pomiędzy systemami IT a ludźmi w firmie a także pokrótce na kreślenie, której technologii integracyjnej warto użyć w danym przypadku.

Jarosław Szymaniuk, Piotr Widomski
(Microsoft)
11:20 Prezentacja: BizTalk i jego miejsce w świecie zorientowanym usługowo
 • przedstawienie idei SOA jako odpowiedzi na nadmiernie rozbudowane systemy "uniwersalne"
 • poparcie przedstawionych w pkt. 1 wniosków przykładami z naszych doświadczeń
 • zastosowanie BizTalk do integracji systemów wg. koncepcji SOA
Piotr Grochowski
(ZSK)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:20 Wykład: Model wyboru zintegrowanego rozwiązania informatycznego w rozwoju organizacji

Wykład dotyczy problematyki wyboru i oceny rozwiązania integracyjnego. Zaprezentowane zostanie usystematyzowane podejście przedstawione w postaci modelu. Poruszone zostaną zagadnienia

 • konieczność selekcji systemów informatycznych w rozwoju organizacji
 • systemy zintegrowane i integrowanie systemów
 • modele procedur wyboru
 • przykład zastosowania modelu uproszczonego
 • wariantowanie wyników oceny modelu

prof. Witold Chmielarz
(Uniwersytet Warszawski)
13:00 Prezentacja: Przejrzystość i bezpieczeństwo w złożonym środowisku SOA. Progress Actional

W miarę postępu integrowania systemów informatycznych w organizacji rośnie złożoność całego środowiska. Jednocześnie, coraz trudniejsze staje się zarządzanie takim środowiskiem, zarówno na etapie projektowania, jak i później, w trakcie eksploatacji zintegrowanych ze sobą systemów. W złożonym, hetergogenicznym środowisku trudno jest znaleźć odpowiedzi na ważne dla szefa IT pytania:
- jak zapewnić, aby z udostępnionych usług korzystały tylko uprawnione osoby?
- jak sprawdzić, czy mimo zabezpieczeń, z naszych systemów nie korzystają nieuprawnieni użytkownicy?
- jak zidentyfikować miejsca w środowisku systemów IT mające bezpośredni wpływ na wartości kluczowych kryteriów biznesowych (czas reakcji, czas obsługi itp)?
Progress Actional firmy Progress Software jest nowatorskim rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie złożonym środowiskiem SOA w czasie eksploatacji (Run Time SOA Governance). Obrazując w postaci graficznej istniejące środowisko połączonych systemów IT pozwala zrozumieć ścieżki krytyczne oraz szybko dostrzec nieuprawnionych użytkowników. Pozwala też zablokować nieautoryzowany dostęp do systemów i pomaga wymusić zgodność z zasadami korporacyjnymi (policy enforcement). Progress Actional współpracuje ze wszystkimi popularnymi platformami integracyjnymi i aplikacyjnymi, a także z wieloma bazami danych.

Paweł Dobrzyński
(Progress Software)
13:30 Prezentacja: Jednolity łańcuch dostaw w ramach współpracy różnych przedsiębiorstw na bazie produktów grupy Microsoft Dynamics
 • współpraca przedsiębiorstw w ramach jednego łańcucha dostaw z wykorzystaniem technologii Microsoft
 • problemy wynikające z współpracy z wieloma dostawcami i odbiorcami - utrudniony przepływ informacji i komunikacji w ramach łańcucha dostaw
 • produkty z rodziny Microsoft Dynamics jako elastyczne rozwiązania dla Twojej firmy
 • prezentacja integracji przedsiębiorstw w jednolitym łańcuchu dostaw na przykładzie rozwiązań z grupy Microsoft Dynamics
Robert Skrzypczak (Bonair SA)
Janusz Małgorzaciak (Microsoft)
14:10 Case study: Integracja systemów w STU Ergo Hestia SA

Zaprezentowane zostaną efekty wdrożenia systemu JAZON, stworzonego w oparciu o Microsoft Biztalk Server, użytego do wsparcia i integracji procesów sprzedaży oraz obsługi pośredników ubezpieczeń.

Paweł Zawadka
(Business Development Director, Pion Integracji Systemów, ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o. o.)
14:50 Przerwa
15:10 Case study: Rozwiązania integracji wewnątrz- i między-organizacyjnej w praktyce towarzystwa ubezpieczeniowego

Zaprezentowane zostaną dwa problemy integracyjne. Pierwszy problem związany jest z integracją systemów informatycznych dwóch, współpracujących ze sobą organizacji: Towarzystwa Emerytalnego i Agenta Transferowego w zakresie automatycznej wymiany danych o klientach. Drugi problem dotyczy integracji systemów wewnątrz przedsiębiorstwa w zakresie zastosowania portalu internetowego, za pomocą którego firma rozwiązała kwestię komunikacji aplikacji internetowej i systemu zarządzania procesami z systemem do administracji polisami życiowymi. Nacisk w prezentacji zostanie położony na problemy związane z wyborem najlepszego rozwiązania w sytuacji dużej liczby heterogenicznych technologii oraz na aspekty przystosowania integrowanych systemów do poprawnego funkcjonowania w ramach jednego procesu biznesowego. Zostanie w praktyce omówiona koncepcja Enterprise Service Bus (ESB) jako najistotniejszy element Architektury Zorientowanej na Usługi (SOA).

Paweł Brzeski
(Dyrektor Departamentu Informatyki, Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
15:50 Wykład: Zastosowanie standardów opartych o XML w integracji międzyorganizacyjnej systemów informatycznych

W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój standardów opartych o język XML do realizacji wymiany danych między systemami informatycznymi. W relacjach międzyorganizacyjnych XML wypiera tradycyjne standardy EDI. Zaprezentowane zostaną najważniejsze standardy oparte na XML do integracji międzyorganizacyjnej systemów informatycznych, jak ebXML, czy XBRL.

dr Przemysław Polak
(Szkoła Główna Handlowa)
16:30 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78