centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.01.2007 Koordynator: Iwona Kornet

PROGRAM

24 stycznia 2007 r.
10:00 Wykład: Reklama usług prawnych, a ograniczenia w możliwościach przesyłania niezamówionych informacji handlowych - elektroniczny marketing usług kancelarii i biur prawniczych
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)

10:30 Wykład: Możliwość integracji systemów informatycznych z zewnętrznymi rejestrami publicznymi. Dostęp do baz danych i innych elektronicznych źródeł informacji: prawnych, finansowych, etc. Dostęp do systemów katastralnych
Prof. Józef Oleński
(Prezes Głównego Urzędu Statystycznego)

11:10 Prezentacja: Połączenie informacji zawartej w Systemie Informacji Prawnej LEX z programem Kancelaria Prawna. Rejestracja czynności, kontroli kosztów, rozliczania klientów i zarządzania dokumentami
Dzięki połączeniu tych dwóch dopełniających się programów, użytkownicy otrzymują kompleksowe rozwiązanie ułatwiające prowadzenie poszczególnych spraw oraz obsługę całej kancelarii.
Kancelaria Prawna umożliwia m.in.:
 • wzorów dokumentów (użytkownik może pobrać z Systemu Informacji Prawnej LEX edytowalny wzór dokumentu i zapisać go jako dokument w programie Kancelaria Prawna)
 • dołączanie do prowadzonej sprawy merytorycznie powiązanych dokumentów z Systemu Informacji Prawnej LEX
 • poprzez wizualizację graficzną powiązanych aktów, użytkownik natychmiast uzyskuje informację czy dany dokument jest wciąż aktualny (według danych zawartych w Systemie Informacji Prawnej LEX)
Radosław Łukasik
(Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)

11:40 Przerwa, poczęstunek
12:10 Prezentacja: Kompleksowe narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie kancelarią w oparciu o zarządzanie dokumentami i czasem pracy
 • DMS - sprawne zarządzanie dokumentami w Kancelarii
 • Tworzenie portalu korporacyjnego oraz bazy wiedzy - współdzielenie zasobów
 • Raporty, zestawienia, TIME SHEET, kontrola kosztów, generowanie faktur
 • Ocena i prognozowanie (budżetowanie) zysków i opłacalności Kancelarii, pracowników i klientów (Business Intelligence w Kancelarii prawnej)
 • Zarządzanie zasobami materialnymi i ludzkimi
dr Edward Görlich, Dominik Sierpowski
(TimeFrame Software (TFS))

12:40 Prezentacja: Elektroniczna archiwizacja dokumentów
 • prezentacja systemu do przechowywania i wyszukiwania dokumentów w postaci elektronicznej, czyli jak nie szukać dokumentów w szafach z segragatorami...
 • archiwizacja dokumentów elektroniczznych (zabezpieczenie przed utratą)
 • zabezpieczanie danych elektronicznych poza firmą (coś na kształt depozytu w banku)
 • bezpieczne elektroniczne biuro
Ryszard Jurczak
(MAINFRAME sp. z o.o.)

13:10 Prezentacja: Wspomaganie rozliczenia kancelarii prawnych w nowoczesnym systemie informatycznym
 • Czas pracy - automatyzacja generowania bilingu oraz tworzenia faktur na podstawie definiowalnych cenników
 • Sprawa - pełna kontrola nad przebiegiem, realizacją i rozliczeniem
 • Koszty - zarządzanie kosztami według miejsc powstawania (MPK) oraz kontrola kosztów spraw
Grzegorz Kalisiak
(Softlab Trade Sp. z o.o.)

13:40 Prezentacja: Korzystanie z urządzeń mobilnych i narzędzi MS Office w kancelariach prawnych

Prezentacja dotyczy programu Kancelaria oraz jego współpracy z urządzeniami typu palmtop, urządzeniami cyfrowymi Philips'a (z zaimplementowaną obsługą "digital dictation") oraz wykorzystania pakietu MS Office (zarządzanie dokumentacją, tworzenie dokumentów, szablonów, wzorców).

(Firma ATRE S.C.)
14:00 Przerwa
14:20 Prezentacj: Mobilność i personalizacja serwisu prawniczego jako narzędzia wspomagające dostęp i zarządzanie informacją prawną związaną z prowadzonymi sprawami
 • możliwość mobilnego wykorzystania serwisu prawniczego w dowolnym miejscu i czasie wykonywania pracy
 • zakładanie, zarządzanie i archiwizacja "katalogów" dokumentów z informacją prawną wykorzystywaną do prowadzenia danej sprawy lub obsługi danego klienta
 • archiwizowanie dokumentów najczęściej wykorzystywanych w pracy
 • dodatkowe funkcje opisania dokumentu poprzez "zakładki" oraz "notki"
 • codzienna informacja o zmianach w prawie - Serwis Aktualności Prawne z nowatorskimi funkcjami: personalizacją ustawień oraz wyszukiwarką dla serwisu
Patryk Skrodzki, Michał Kowański
(Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis)

14:50 Wykład: Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w kancelarii prawniczej - poufności danych, integralność przetwarzania i dostępności informacji
 • Jakość w kancelarii prawnej to zaufanie Klienta
 • Pewność działania to poufność przekazywanych informacji oraz dostępność koniecznych zasobów, gdy są potrzebne to pewność że dane są kompletne i nie przekłamane
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Jak zapewnić że dane w komputerach (i nie tylko) pozostają poufne, są dostępne i spójne
 • Norma ISO IEC 27001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - wymagania"
 • Pochodzenie normy - przyczyny popularności
 • Przegląd wymagań w ISO IEC 27001
 • Prawne otoczenie informatyki
 • Zabezpieczenia proponowane w ISO IEC 27001- organizacyjne, dobór i szkolenie ludzi, wybrane środki techniczne
 • Wdrażanie zabezpieczeń
 • Podsumowanie - wnioski - dyskusja
Andrzej Niemiec
(biegły sądowy z zakresu informatyki)

15:20 Wykład: Informatyczny obrót prawny - dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym i sądowym. Elektroniczne formy świadczenia usług prawnych. Dowód z dokumentu elektronicznego. Wnoszenie do sądu pism procesowych w postaci elektronicznej
 • Pojęcie dokumentu elektronicznego (ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)
 • Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym ogólnym oraz podatkowym (wnoszenie podań/deklaracji do organu administracji/organu podatkowego, doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej - KPA; ordynacja podatkowa; rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym; rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, jakie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej; rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej; rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym; rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone - ze zm.)
 • Wnoszenie do sądu pism procesowych w postaci elektronicznej (KPC; ustawa o podpisie elektronicznym; ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z aktami wykonawczymi)
 • Oświadczenie woli w postaci elektronicznej (KC)
 • Dokument elektroniczny jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym (dokumenty urzędowe, dokumenty prywatne, inne środki dowodowe)
 • Elektroniczne formy świadczenia usług prawnych (porady prawne on-line, elektroniczny akt notarialny)
mgr Sylwia Kotecka
(Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski)

16:30 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78