centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.11.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

Patronat merytoryczny: Związek Banków Polskich

Prowadzenie obrad: mecenas Jerzy Bańka, Dyrektor ds. Legislacyjno-Prawnych Związku Banków Polskich

PROGRAM

6 listopada 2007 r.
10:00 Wykład: Wyzwania związane z outsourcingiem czynności bankowych - przewidywalne zmiany w ustawodawstwie i praktyce
 • Ocena funkcjonowania regulacji outsourcingu w praktyce bankowej
 • Główne problemy interpretacyjne w stosowaniu przepisów o outsourcingu
 • Prezentacja przygotowanych przez ZBP propozycji zmian do ustawy Prawo bankowe w części dotyczącej outsourcingu:
  • Korekta definicji przedsiębiorcy
  • Rozszerzenie katalogu czynności bankowych podlegających outsourcingowi
  • Wprowadzenie definicji czynności faktycznych
  • Uregulowanie kwestii tzw. podoutsourcingu
  • Rezygnacja z obowiązku notyfikacji zamiaru zawarcia/zmiany umowy outsourcingu
  • Usunięcie przepisu uznającego każdego outsourcera za posiadającego bliskie powiązania z bankiem
  • Zmiana przepisów regulujących outsourcing zagraniczny
mecenas Jerzy Bańka
(Dyrektor ds. Legislacyjno-Prawnych Związku Banków Polskich)
10:40 Wykład: Reguły outsourcingu czynności bankowych
 • Konsorcja bankowe a outsourcing
 • Świadczenie usług IT a outsourcing
 • Podoutsourcing
 • Wyłączenia możliwości outsourcingu w bankach
  • zarządzanie bankiem
  • przeprowadzanie wewnętrznego audytu w banku
 • Tryby funkcjonowania outsourcingu
  • powiadomienie KNB o zamiarze zawarcia umowy
  • uzyskanie zezwolenia KNB
  • uzyskanie zezwolenia w przypadkach określonych art. 6a ust.1 prawa bankowego
mecenas Marcin Dietrich
(dyrektor Departamentu Prawnego Raiffeisen Bank Polska)
11:20 Wykład: Problematyka tajemnicy bankowej w kontekście praktyki outsourcingu czynności bankowych
 • Przedmiotowy i podmiotowy zakres ochrony tajemnicy bankowej
  • podmioty obowiązane do zachowania tajemnicy bankowej (bank, osoby zatrudnione w banku, osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe)
  • informacje chronione tajemnicą bankową
  • zakres czasowy obowiązywania tajemnicy bankowej
 • Zasady dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową
  • wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy bankowej
  • tajemnica bankowa a zbywanie wierzytelności bankowych
  • obowiązki banku do ujawnienia tajemnicy bankowej na żądanie uprawnionego podmiotu (na przykładzie regulacji dotyczącej uprawnień prokuratora)
 • Odpowiedzialność za ujawnienie informacji, stanowiących tajemnicę bankową
 • Relacje pomiędzy regulacjami tajemnicy bankowej i outsourcingu
mecenas Bernard Smykla
(zastępca dyrektora Departamentu Prawnego NBP)
12:00 Prezentacja sponsorska: Outsourcing Infrastruktury IT najefektywniejszy sposób zarządzania bankowymi zasobami informatycznymi
 • Korzyści płynące z outsourcingu
 • Obawy związane z outsourcingiem
 • Wymagania outsourcingu bankowych zasobów informatycznych
 • Dobra umowa outsourcingowa
 • Normy, metodyki i zarządzanie infrastrukturš IT
 • Elementy outosurcingu infrastruktury IT: zarządzanie infrastrukturą IT, infrastruktura sprzętowo-systemowa, Disaster Recovery Center, Data Center, Telekomunikacja i sieci WAN, Infrastruktura End-User'a, Bezpieczeństwo
Grzegorz Krawczyk
(Business Solution Manager w zakresie Infrastruktury IT, Comarch)
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Stanowisko GINB w zakresie wymogów prawa bankowego, dotyczących powierzania podmiotom zewnętrznym czynności faktycznych, związanych z działalnością bankową
 • Przykładowy katalog czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w rozumieniu art. 6 a ust. 1 pkt 2 prawa bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynności z zakresu teleinformatyki
 • W jaki sposób można spełnić wymagania stawanie w prawie bankowym przed bankiem i wykonawcą zlecanych czynności?
 • Jakie są oczekiwania nadzoru bankowego w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem?
dr Marcin Olszak
(Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego)
13:40 Prezentacja: Outsourcing korespondencji masowej jako metoda optymalizacji inwestycji oraz zasobów banku
 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych - szczególne wymogi sektora bankowego wobec Usługodawców
 • oczekiwania banków w kontekście outsourcingu
 • korzyści i zagrożenia
 • obsługa korespondencji masowej w Banku - case study
  • bezpieczeństwo usług
  • proces realizacji zlecenia
  • zakres współpracy
  • korespondencja masowa w XXI wieku - koncepcja transpromo
Konrad Rochalski
(Prezes Zarządu Inforsys S.A.)
14:10 Wykład: Procedury notyfikacji outsourcingu krajowego oraz uzyskiwania zezwoleń na outsourcing zagraniczny
 • Wymogi dotyczące outsourcingu krajowego:
  • zawiadomienie KNB o zamiarze zawarcia umowy
  • warunki dotyczące umowy outsourcingu
  • warunki dotyczące banku
  • warunki dotyczące dostawcy
  • uprawnienia KNB
 • Wymogi dotyczące outsourcingu zagranicznego:
  • obowiązek uzyskania zezwolenia
  • warunki formalne wniosku
  • procedura
  • szczególne wymogi dotyczące outsourcingu usług informatycznych
  • uprawnienia KNB
 • Obowiązki banku wobec KNB - odpowiednio - po zakończeniu procedury notyfikacji lub uzyskaniu zezwolenia
mecenas Małgorzata Chruściak
(CMK Cameron McKenna)
14:50 Dyskusja Panelowa: Doświadczenia z czterech lat funkcjonowania przepisów Prawo Bankowe - problemy prawne umów outsourcingowych, pułapki procesów negocjacyjnych. Rozpoznawanie, występowanie i kontrolowanie ryzyk występujących w zakresie powierzania czynności faktycznych podmiotom zewnętrznym. Największe problemy w komunikacji pomiędzy dostawcami usług a bankami
Moderowanie dyskusji: mecenas Jerzy Bańka, dr Marcin Olszak
15:30 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78