centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.11.2007 Koordynator: Jakub Nawrocki

Prowadzenie:
Dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Dr inż. Urszula Załuska
Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Formuła prowadzenia warsztatów pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w takcie omawiania poszczególnych kwestii. Dzięki aktywnemu udziałowi słuchaczy można zdobyć odpowiedź na każde pytanie dotyczące aspektów praktycznych pozyskiwania środków na projekty realizowane przez uczelnie wyższe.
Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób dlatego zastrzegamy możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

PROGRAM

7 listopada 2007 r.
10:00 Możliwości aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach pierwszego bloku tematycznego słuchacze będą mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działań podejmowanych w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówiony zostanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jego cele i priorytety, ze szczególnym naciskiem na priorytety ważne z punktu widzenia działalności szkół wyższych. Wskazane będą typy projektów, grupy beneficjentów ostatecznych, sposoby aplikowania o dofinansowanie, typy wydatków uznanych w ramach projektów EFS za kwalifikowalne.

12:30 Przerwa obiadowa
13:00 Realizacja projektów w latach 2004-2006 - doświadczenia, wybrane problemy wdrażania, dobre praktyki na lata 2007-2013

W drugim bloku tematycznym zaprezentowane zostaną doświadczenia we wdrażaniu projektów z EFS w pierwszym okresie programowania tj. w latach 2004-2006. Uwaga zwrócona będzie między innymi na zapisy umowy o dofinansowanie, kwalifikowalność kosztów, zasady rozliczania otrzymanych dotacji, sprawozdawczość, zasady promocji projektów, specyficzne wymagania instytucji wdrażających, zmiany w dokumentach programowych i ich skutki dla realizacji projektu. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań możliwych do zastosowania w procesie realizacji projektu.

15:00 Przerwa
15:15 Specyfika zarządzania projektami realizowanymi przez uczelnie wyższe

Treścią trzeciego bloku tematycznego jest analiza specyficznych problemów organizacji procesu zarządzania projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, których wnioskodawcami są państwowe szkoły wyższe. Nacisk położony zostanie na wskazanie potencjalnych barier i trudności pojawiających się w zarządzaniu na kolejnych etapach realizacji projektu. Przedstawione zostaną propozycje rozwiązań możliwych do zastosowania w procesie realizacji projektu.

17:00 Zakończenie, rozdanie Certyfikatów Udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78