centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.01.2006 Koordynator: Jakub Nawrocki

Warsztaty prowadzą:
Dr Janina Mincer-Daszkiewicz (Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
Dariusz Stefaniuk (Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Politechnika Warszawska)

Celem warsztatu jest przedstawienie dobrych praktyk stosowanych podczas prowadzenia projektów informatycznych. W trakcie warsztatów zostaną przedstawione jedne z najważniejszych zagadnień z zakresu tematyki zarządzania projektami, począwszy od definiowania projektu poprzez planowanie projektu, realizację projektu, zarządzanie ryzykiem, a skończywszy na ocenie i zamknięciu projektu. Omawiane zagadnienia zostaną poparte przykładami z realizowanych na uczelniach projektów pokazując zarówno pozytywne przykłady, które warto jest naśladować jak również te negatywne, których należy unikać. Projekty, o których warto wspomnieć:

 • Wykonanie rozbudowy systemu rekrutacji na studia
 • Wykonanie systemu umożliwiającego zarządzanie wydawanymi suplementami do dyplomów

Wdrażanie systemu informatycznego do obsługi spraw studiów trwa na Uniwersytecie Warszawskim od 2000 roku. System jest własnością konsorcjum polskich uczelni i jest wytwarzany rękoma własnego zespołu programistycznego. Każda z uczelni zrzeszonych w konsorcjum wdraża system według własnego planu, siłami własnych zespołów. Niektóre rozpoczynają od pilotowego wdrożenia na jednym lub kilku wydziałach, inne od razu wprowadzają system do użytku w skali globalnej. Zwykle w pierwszej kolejności są wdrażane moduły systemu uznane za priorytetowe, przy czym przy wdrożeniu lokalnie wydziałami bywa, że priorytety wydziałów są różne.
Podobnie było na Uniwersytecie Warszawskim: wdrożenie niektórych modułów (procesów) odbyło się globalnie w skali uczelni, ale też można wskazać moduły używane tylko w niektórych jednostkach. W ramach warsztatów zostaną przedstawione przykłady wdrożeń, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zostaną wskazane czynniki, które przyczyniły się do sukcesu i które można uznać za dobre praktyki wdrożeniowe, oraz takie, które były źródłem problemów i które należy zakwalifikować jako potencjalne zagrożenia. Przykłady procesów, których wdrożenie zakończyło się sukcesem:

 • Elektroniczna immatrykulacja (UW)
 • Elektroniczne dyplomy (UW)
 • Stypendia (pilotowe wydziały, następnie UW)
 • Rejestracja (Wydział A)
Przykłady procesów, których wdrożenie przebiegało z problemami:
 • Elektroniczne protokoły (UW)
 • Centralna rejestracja na lektoraty i zajęcia wf (UW)
 • Rejestracja (Wydział B)

PROGRAM

23 stycznia 2007 r.
10:00 Definiowanie i organizacja projektu
 • identyfikacja ograniczeń
  • czasowe
  • budżetowe
  • inne
 • zdefiniowanie zakresu projektu (przygotowanie specyfikacji systemu)
  • metoda funkcjonalna
  • metoda procesowa
  • omówienie zalet oraz wad prezentowanych metod
 • sposób planowania czynności
 • szkolenie zespołu projektowego
11:00 Planowanie projektu
 • opracowanie harmonogramu
 • planowanie zasobów
 • planowanie kosztów
 • planowanie komunikacji
 • planowanie zarządzania ryzykiem
12:00 Realizacja projektu
 • nadzór nad pracami
 • nadzór nad harmonogramem
 • nadzór nad kosztami
 • zarządzanie zespołem
 • kontrola jakości
12:30 Przerwa obiadowa
13:00 Przykład w/w zadań na przykładzie projektu realizowanego przez UW
14:45 Przerwa
15:00 Zarządzanie ryzykiem
 • identyfikacja ryzyk
 • omówienie najczęściej występujących ryzyk w projektach informatycznych
 • sposób reakcji w przypadku wystąpienia ryzyka
15:30 Ocena i zamknięcie projektu
 • sporządzenie przeglądu powykonawczego
 • kryteria oceny
  • jakość
  • koszt
  • czas
 • analiza planowanych i wykorzystanych zasobów
 • ocena zespołu
 • wskazanie obszarów rozwojowych
16:00 Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w projektach realizowanych przez UW
16:40 Dyskusja podsumowująca
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78