centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.06.2008 Koordynator: Agnieszka Rożko

Skierowane do administratorów danych (osób administrujących) oraz administratorów bezpieczeństwa informacji Forum ADO/ABI porusza najbardziej aktualne i ważne zagadnienia prawnej ochrony danych osobowych. Wiodące tematy IV Forum będą związane z prawidłowym wykonaniem obowiązków sprawiających istotne problemy praktyczne. Omówione zostaną wymogi stawiane systemowi informatycznemu służącemu do przetwarzania danych osobowych oraz procedura upoważniania do przetwarzania danych osobowych. Przeanalizujemy także formalnoprawne obowiązki dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, przekazywania danych do państwa trzecich oraz informowania osoby, której dane dotyczą.
Podczas Forum nie zabraknie także wymiany poglądów na temat najbardziej dyskutowanych w naszym kraju spraw dotyczących prawnej ochrony danych osobowych. W chwili obecnej z pewnością należą do nich: prezydencki projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz działalność portali społecznościowych

Prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN

PROGRAM

4 czerwca 2008 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad przez dr Grzegorza Sibigę i wprowadzenie w program Forum
10:10 Wykład: Specyfikacja istotnych cech systemów informatycznych, stwarzających przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych (z uwzględnieniem norm - PN-ISO/IEC 27001:2007 i PN-ISO/IEC 17799:2007)
 • najważniejsze cechy funkcjonalne aplikacji przetwarzającej dane osobowe
 • mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i kontroli dostępu do danych
 • procedury kontroli, przeglądów i modernizacji systemów
 • instrukcje zarządzania systemem i polityka bezpieczeństwa
Adam Gałach
(Galach Consulting)
11:00 Wykład: "Podpowierzanie" przetwarzania danych osobowych (subprocessing)
 • pojęcie subprocessingu
 • konsekwencje braku w u.o.d.o. bezpośredniej regulacji, dotyczącej "podpowierzania"
 • warunki "podpowierzania" przetwarzania danych
 • zasady subprocessingu, określone w porozumieniu GIODO ze Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
11:30 Wykład: Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych jako procedury organizacyjne
 • pierwotna i aktualnie obowiązująca treść art. 37 i 39 ustawy o ochronie danych osobowych: przyczyny i konsekwencje zmian ustawowych zapisów
 • stanowisko GIODO w sprawie formy i treści upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • "Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych" w świetle orzecznictwa sądowego
 • interpretacja pojęcia "zakres upoważnienia do przetwarzania danych"
 • przykładowe formy i treść upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • osoba upoważniona do przetwarzania danych, jako adresat obowiązków określonych w przepisach uodo
Witold Rygiel
(administrator bezpieczeństwa informacji w urzędzie administracji publicznej)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Zasady transgranicznego transferu danych osobowych z Polski:
 • do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • do państw trzecich
mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki)
13:20 Wykład: Obowiązki informacyjne administratora danych w świetle praktyki GIODO oraz orzecznictwa sądowego
 • obowiązki informacyjne wobec osoby, której dane dotyczą
 • obowiązki informacyjne wobec innych administratorów danych
 • przepisy szczególne w stosunku do u.o.d.o. przewidujące obowiązki informacyjne
 • odpowiedzialność administratora danych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych
Jan Byrski
(Uniwersytet Jagielloński, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki)
14:00 Przerwa
14:20 Case study: Standardy ochrony przetwarzania danych osobowych w społecznościowych portalach internetowych - casus "Nasza Klasa". Wyniki audytu GIODO
mec. Arwid Mednis
(Kancelaria Wierzbowski Eversheds)
14:50 Wykład: Czy e-mail, numer telefonu, adres IP to dane osobowe? Ewolucja pojęcia "danych osobowych" w kontekście informacji związanych z komunikacją elektroniczną
 • legalna definicja danych osobowych w prawie polskim - ustawowe przesłanki i granice ochrony prawnej
 • aktualne "europejskie" rozumienie pojęcia danych osobowych - "Opinia 4/2007" Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych a adresy e-mail, numery telefoniczne, adresy IP
 • praktyka stosowania ustawy w kontekście przetwarzania informacji związanych z komunikacją elektroniczną - dotychczasowe wypowiedzi oraz praktyka GIODO
 • zasadnicze kontrowersje traktowania adresów e-mail, numerów telefonicznych oraz adresów IP jako danych osobowych
 • konsekwencje oraz perspektywy ewolucji rozumienia pojęcia "danych osobowych"
mec. Michał Barta
(Kancelaria Kuczek, Maruta i Wspólnicy)
15:20 Dyskusja panelowa: Prezydencki projekt nowelizacji u.o.d.o. - czy większa restrykcyjność zapewni właściwe przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych? Postulowane przez środowiska prawnicze i praktyków kierunki zmian w planowanej do nowelizacji ustawie
Moderowanie dyskusji - dr Grzegorz Sibiga
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78