centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.06.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Rok 2008 przynosi istotne zmiany w zakresie komunikacji elektronicznej z urzędami. Od 1 maja br. obywatele mogą składać podania i inne dokumenty do urzędów w formie elektronicznej. Najprawdopodobniej od 21 lipca br. wszystkie podmioty rozliczające się elektronicznie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych będą musiały stosować bezpieczny e-podpis w przesyłanych deklaracjach.

PROGRAM

18 czerwca 2008 r.
10:00 Wykład: Podpis elektroniczny w praktyce załatwiania spraw z administracją publiczną
 • podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym (składanie podań, doręczenia e-dokumentów przez organ administracji publicznej, elektroniczny dostęp do akt sprawy)
 • składanie e-deklaracji do ZUS
 • składanie e-deklaracje podatkowych dla urzędów skarbowych, a także zastosowanie podpisu elektronicznego w innych postępowaniach podatkowych
 • przykłady zastosowania podpisu elektronicznego w szczególnych sprawach: składanie wniosku rejestracyjnego (aktualizacyjnego) do GIODO, przesyłanie informacji o transakcjach do GIIF
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
10:40 Wykład: Obszary realnych zastosowań podpisu elektronicznego w obrocie gospodarczym
 • Kryptograficzne systemy budowy zaufania jako narzędzie komunikacji w obrocie gospodarczym - architektura pozioma typu PGP, architektura hierarchiczna - Infrastruktura Klucza Publicznego
 • Założenia ustawy o podpisie elektronicznym - bezpieczny podpis elektroniczny, klucz prywatny i klucz publiczny, kwalifikowany certyfikat, bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego, zaświadczenie i poświadczenie elektroniczne
 • Usługi certyfikacyjne - wydawanie, zawieszanie i unieważnianie certyfikatów, usługa znakowania czasem, listy CRL
 • Podpis elektroniczny w praktyce - skutki prawne bezpiecznego podpisu elektronicznego, podpis elektroniczny jako środek dowodowy w rozumieniu przepisów kpc, bezpieczny podpis elektroniczny w ZUS, zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w postępowaniu o rejestrację zbioru danych osobowych
 • Bariery w upowszechnieniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce - różne formaty podpisu elektronicznego, brak współdziałania centrów certyfikacji, wysokie wymagania techniczne i organizacyjne jako przeszkoda w powszechnym stosowaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w obrocie
Artur Kmieciak
(ekspert)
11:20 Wykład: Systemy EDI jako środowisko obiegu dokumentów elektronicznych
 • uwarunkowania prawne i organizacyjne EDI
 • systemy EDI w Polsce
 • elektroniczna faktura jako dokument przesyłany w ramach EDI
 • konstrukcja obiegu dokumentu elektronicznego na przykładzie elektronicznej faktury
Ernest Frankowski
(ekspert)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Cała prawda o e-fakturach
 • Założenia faktury elektronicznej w prawie polskim (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, propozycje nowelizacji rozporządzenia)
 • Faktura elektroniczna opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
 • Faktura elektroniczna oparta o system EDI (międzynarodowe standardy EDI, oferty operatorów EDI w Polsce
 • Problematyka faktur elektronicznych w rozstrzygnięciach organów administracji skarbowej oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • Faktura elektroniczna w praktyce - udostępnienie faktur elektronicznych organom podatkowym, oryginał a kopia e-faktury, faktura korygująca, platforma e-Deklaracje
Artur Kmieciak
(ekspert)
13:10 Wykład: Aspekty prawne elektronicznych zgłoszeń do ZUS
 • zagadnienia prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące rozwiązań informatycznych
 • rozwiązania informatyczne wdrożone wraz z nowym systemem ubezpieczeń społecznych od 1999 r.
 • praktyczne zagadnienia dotyczące elektronicznej komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (zidentyfikowane problemy)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. - jej wpływ na działanie sytemu ubezpieczeń społecznych
 • rozwiązania podjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z nowymi przepisami dotyczącymi informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • procedura uzyskiwania podpisu elektronicznego
Katarzyna Kwiatkowska
(PricewaterhouseCoopers)
13:50 Wykład: Archiwizacja dokumentów elektronicznych
 • wybrane akty prawne dotyczące archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • omówienie problemów prawnych dotyczących archiwizacji dokumentów elektronicznych
 • wnioski na przyszłość
Sylwia Kotecka
(CBKE, Uniwersytet Wrocławski)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Stosowanie na szeroką skalę dokumentów elektronicznych w praktyce administracyjnej i biznesowej a prawne wymogi ochrony danych osobowych
 • zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i pojęcie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych
 • zakaz automatyzacji rozstrzygnięć indywidualnych
 • wymogi związane z przekazywaniem danych w systemach informatycznych (powierzenie przetwarzania, udostępnianie)
 • warunki dotyczące bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego danych osobowych
 • poziomy bezpieczeństwa systemu informatycznego
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:30 Wykład i dyskusja: Podpis elektroniczny: polska ustawa, polskie problemy. Czy i jak nowelizować ustawę o podpisie elektronicznym?
Piotr Waglowski
(VaGla.pl)
16:00 Zakończenie seminarium, losowanie bezpłatnych prenumerat "Prawa Nowych Technologii"
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78