centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.02.2008 Koordynator: Magdalena Kowalska

Sprawozdanie

07 lutego 2008 roku odbyła się druga edycja konferencji z cyklu DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE pt. "Uwarunkowania prawne dziennikarstwa internetowego". Tegoroczne wydarzenie składało się z trzech części tematycznych, podczas których toczyły się liczne dyskusje.

Z tematem pierwszej sesji - "Uwarunkowanie prawne dziennikarstwa internetowego", zapoznał nas dr Michał Zaremba z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchaczom zostały przybliżone standardy zawodowe i etyczne dziennikarstwa internetowego oraz problemy związane z ochroną "tajemnicy dziennikarskiej". Przytoczone zostały przepisy prawa prasowego w zakresie działań wydawca/redaktor mediów elektronicznych. Wspólnie zastanawiono się nad tym, czy prasa internetowa powinna podlegać rejestracji i czy np. blog jest prasą? Podkreślono, iż serwisy internetowe podlegają rejestracji tylko wtedy, gdy spełniają wymogi definicji pojęć "dziennika" lub "czasopisma" określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 p.p. i w szczególności muszą to być przekazy za pomocą dźwięku lub głosu. Niestety pomimo jasno sprecyzowanych wymogów zdarza się, że sądy błędnie dokonują rejestracji wydań on-line prasy drukowanej. Redaktor naczelny wydań elektronicznych ma takie same obowiązki jak redaktor każdej innej prasy. Jest zobowiązany do publikacji oświadczeń, sprostowań i odpowiedzi.

Druga sesja poświęcona została prawu prasowemu i prawu autorskiemu. Prof. dr hab. Ewa Nowińska, która jest dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiemu, poruszyła podczas spotkania kwestie związane m.in. z ochroną dóbr osobistych w przypadku publikacji elektronicznych i ochrony praw autorskich twórców publikacji. W literaturze nie ma spójnego stanowiska dotyczącego statusu prawnego Internetu w świetle definicji ustawowej. Nie ulega wątpliwości, iż Internet jest społecznym środkiem komunikacji. Wątpliwości budzi jednak fakt, czy należy go postrzegać w kategoriach "masowego przekazywania". Według autorki wystąpienia, komunikacja internetowa jest raczej "masowym sposobem kontaktowania się", a nie środkiem "masowego przekazywania". Istotny jest aspekt formalny powstawania prasy w rozumieniu zarówno ustawy - prawo prasowe, jak i ustawy o radiofonii i telewizji. Problem reklamy w Internecie także nie znajduje prawnego uregulowania, tak więc wszelkie kwestie rozpatrywane są pod kontem ogólnych zasad.

Trzecia sesja tematyczna, której autorem był Piotr Waglowski - założyciel serwisu VaGla.pl, dotyczyła pozyskiwania i oceny informacji. Uczestnikom konferencji przedstawiono przykłady dobrze i źle prowadzonych serwisów społecznościowych i informacyjnych oraz tendencje rozwojowe dziennikarstwa internetowego. Aktów prawnych regulujących dostęp do informacji publicznej należy szukać w ustawie o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletyny Informacji Publicznej. Należy podkreślić, iż ogłoszenie informacji publicznej w BIP jest tylko dodatkiem, tak więc nie każda informacja musi być tam dostępna. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych jak i wglądu do dokumentów urzędowych i dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów.

Opracowanie: Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78