centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.02.2008 Koordynator: Agnieszka Rożko

Sprawozdanie

W polskim obrocie gospodarczym powszechnym zjawiskiem są problemy związane ze skutecznym zarządzaniem należnościami. Polska przedsiębiorczość jest zjawiskiem dosyć młodym dlatego też często występują problemy związane z dostępem do kapitału, zatorami płatniczymi, słabą odpornością na wahania koniunktury, niewypłacalnością kontrahentów. Wszystko to może być przyczyną utraty płynności firmy. W tle tych zjawisk występują problemy prawne związane ze skutecznym odzyskiwaniem należności.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Centrum Promocji Informatyki dnia 26 lutego 2008 r. zorganizowało konferencję SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI - systemy informatyczne wspomagające windykację.

Było to spotkanie biznesu z przedstawicielami nauki oraz praktykami w zakresie windykacji i zarządzania. Tematyka wzbogacona została przedstawieniem rozwiązań systemów teleinformatycznych wspomagających zarządzanie należnościami oraz skuteczną windykację.
Konferencja zgromadziła około 100 uczestników, przedstawicieli banków, telekomunikacji, energetyki, firm dystrybucyjnych.

Obrady poprowadziła koordynatorka wydarzenia - Agnieszka Rożko.

Wykład "Jak zarządzać finansami firmy, aby nie utracić płynności?" przeprowadzili: dr Józefa Monika Gryko wraz z dr Jarosławem Kubiakiem (Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - był to wykład wprowadzający w całą tematykę spotkania. Wykładowcy zwrócili uwagę na to jak istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa ma utrzymanie płynności finansowej oraz minimalizacja kosztów utrzymania aktywów.

Case study "Nowoczesne narzędzia zarządzania wierzytelnościami - najnowsze trendy rynkowe" przeprowadziła Agnieszka Kułton (Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Windykacji, KRUK S.A.).
Zwróciła uwagę na to, iż kluczem do sukcesu jest kompleksowość zarządzania wierzytelnościami. Grupa Kapitałowa KRUK S.A. składa się z kilku podmiotów, które dysponują pełnym zestawem instrumentów niezbędnych do kompleksowego zarządzania wierzytelnościami: począwszy od prewencji, poprzez windykację polubowną i reprezentowanie interesów Klientów podczas postępowania sądowego i egzekucyjnego, po zakup i sekurytyzację wierzytelności.

Case study "Praktyczne aspekty windykacji z punktu widzenia menedżera działu windykacji" przeprowadził Marek Filipczyk (Dyrektor Departamentu Monitoringu i Restrukturyzacji, ING Bank Śląski). W swoim wykładzie próbował odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku powinna iść windykacja należności oraz jakie standardy należy przyjąć przy wyborze drogi postępowania. Swoje wnioski przedstawił na podstawie schematu procesu M&W. Wskazał jak bardzo istotna jest formuła kontaktów z klientem, która obecnie opiera się na monitoringu pisemnym i telefonicznym, na częstotliwości kontaktów jak i na stanowczości przekazu. Duże znaczenie odgrywa również udział firm zewnętrznych w procesie upominawczym i windykacyjnym.

Prezentację "Informacje na temat firm i osób działających w obrocie gospodarczym w kontekście bezpiecznego zawierania umów z kontrahentami" przeprowadził Tomasz Wojciechowski (Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o.). W trakcie wykładu słuchacze mieli okazję zapoznać się z możliwościami jakie oferuje Serwis Prawno-Gospodarczy. Serwis pomaga poznać historię firmy wynikającą ze wszystkich wpisów do KRS, uzyskać informację o powiązaniach osobowych i kapitałowych pomiędzy firmami, dokonać analizy potencjalnego konfliktu interesów, sprawdzić wiarygodność i dokonać oceny sytuacji finansowej kontrahenta. Ponadto pomaga uzyskać informacje o ewentualnym ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji. Zapewnia nieograniczony dostęp do bazy ponad miliona wpisów do KRS oraz informacje o ponad 200 tysiącach firm oraz ponad 600 tysiącach osób.

Prezentację "Krajowy Rejestr Długów - skuteczne narzędzie wspierające zarządzanie wierzytelnościami w nowoczesnej firmie" przeprowadziła Monika Bekas-Nowak (Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń Krajowego Rejestru Długów). Krajowy Rejestr Długów pełni dwie funkcje: weryfikacyjną i windykacyjną. Funkcja weryfikacyjna umożliwia sprawdzenie zdolności płatniczej potencjalnego klienta, któremu chce się sprzedać towar lub usługę z odroczonym terminem płatności albo udzielić kredytu. Funkcja windykacyjna, czyli dopisanie informacji o nieuczciwym kliencie do bazy KRD powoduje, że przestaje on być wiarygodny dla firm i instytucji współpracujących z rejestrem. Celem więc KRD jest głównie budowanie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji o rzetelnych i niesolidnych podmiotach gospodarczych i konsumentach - co patrząc po ilości klientów firmy udaje się w 100%.

Prezentację "Contactis Collection - efektywna i profesjonalna windykacja" przeprowadził Artur Niziurski (Dyrektor Sprzedaży, Wind Telecom S.A.). Contactis Collection jest systemem wspierający telefoniczne działania windykacyjne. Obsługuje masowe kampanie windykacyjne, a konsultanci są wspierani przez elastyczny narzędzie - skrypter, zintegrowany z bazami danych, dbający o profesjonalny przebieg rozmowy. Cechuje go łatwa integracja ze środowiskiem teleinformatycznym klienta oraz pełna niezależność od typu centrali telefonicznej. Dzięki Contactis Collection zyskać można najbardziej efektywny zestaw narzędzi do prowadzenia intensywnych i systematycznych działań windykacyjnych jak i szybki zwrot z inwestycji oraz możliwość wykonywania wstępnych działań windykacyjnych poprzez SMS lub e-mail.

Wykład "Prawne aspekty stosowania factoringu w obrocie gospodarczym" przeprowadziła mec. Urszula Młynarczyk (Kancelaria Rachelski i Wspólnicy).
W trakcie wykładu przedstawione zostały zagadnienia factoringu i skonfrontowane z zagadnieniami dotyczącymi windykacji. Zagadnienia factoringu stoją niejako w sprzeczności z windykacją.
Windykacja to - usługa polegająca wyłącznie na odzyskaniu należności pieniężnych niezapłaconych przez dłużników w drodze nabywania tych wierzytelności (za określoną cenę za całą wierzytelność przysługującą Wierzycielowi) na mocy umów sprzedaży wierzytelności wymagalnych i niezapłaconych przez dłużników bez żadnych dodatkowych usług lub w drodze umów na mocy, których wierzyciel powierza wierzytelności do windykacji wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym (powierniczy przelew wierzytelności). Factoring zaś różni się od windykacji tym, iż jest to finansowanie działalności gospodarczej (inne niż kredytowanie w drodze uzyskania kredytu bankowego) niewymagalnych wierzytelności poprzez ich nabywanie wraz z innymi usługami na rzecz Dostawcy.

Wykład "Praktyka sądów gospodarczych w zakresie orzekania w sprawach zaległych zobowiązań" przeprowadził Marcin Kołakowski (Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Sądu Gospodarczego w Warszawie). Na przykładzie orzecznictwa przedstawił istotne problemy jakie wiążą się z postępowaniem egzekucyjnym.

Opracowanie: Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78