centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.11.2008 Koordynator: Agnieszka Rożko

W dniu 23 września 2008 r. w Dzienniku Ustaw Nr 171, poz. 1058 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 24 października 2008 r., czyli po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów polskiego prawa do Dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących zamówień publicznych oraz usprawnienie polskiego systemu udzielania zamówień. Nowela w sposób istotny modyfikuje dotychczasowe zasady udzielania zamówień, w swoim założeniu starając się usprawnić wadliwe dotychczas procedury i wyeliminować różnego rodzaju patologie. Warsztaty mają za zadanie przedstawić kierunki zmian przepisów, skutki, jakie zmiany te wywołać mogą w systemie zamówień publicznych oraz porównać dotychczas obowiązujące regulacje z nowymi rozwiązaniami, wskazując jednocześnie na ewentualne problemy lub pułapki, jakie mogą czyhać na gruncie znowelizowanych przepisów.
Program warsztatów został opracowany i będzie realizowany przez znanych prawników, specjalistów w zakresie zamówień publicznych, w osobach:

Celem warsztatu jest przedstawienie wszystkich praktycznych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Wykłady oparte będą o autentyczne przykłady z praktyki prawnej wykładowców. Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

Na warsztaty zapraszamy Wykonawców jak i Zamawiających.

PROGRAM

5 listopada 2008 r.
10:00 Założenia nowelizacji, kierunki zmian
 • Dostosowanie do prawa UE
  - dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  - dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Wszystkiemu winni są wykonawcy, czyli o usprawnieniu procedur
  - zmiany skierowane przeciwko wykonawcom
  - poprawki w zakresie procedur
 • Przebieg prac legislacyjnych, czyli jakie przepisy nie zostały?
 • Kiedy będzie następna nowelizacja?
  - czy kolejna nowelizacja jest potrzebna?
  - przewidywany zakres zmian
10:15 Zakres stosowania ustawy, nowe zasady dotyczące podstawowych dokumentów (ogłoszenie i SIWZ)
 • Nowe definicje - załącznik IIB
  - pojęcie usług
  - odesłania do Dyrektyw UE
 • Możliwości i konsekwencje zmian w ogłoszeniach
  - dokonywanie zmian w ogłoszeniach w BZP i TED'zie
  - nowe spojrzenie na unieważnienie postępowania
 • Zmiany w SIWZ
  - zakres dopuszczalnych zmian SIWZ
  - skutki rozszerzenia zakresu zmian
 • Zmiany w zasadach zastosowania poszczególnych trybów
  - zmiany w zakresie negocjacje bez ogłoszenia
  - licytacja elektroniczna po nowelizacji
  - stosowanie podpisu elektronicznego
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Zasady uczestnictwa w postępowaniu
 • Podwykonawcy
  - dopuszczalność ograniczania udziału podwykonawców
  - podwykonawcy, a dysponowanie personelem na potrzeby art. 22 pzp
 • Potencjał techniczny wg znowelizowanych przepisów
  - możliwość skorzystania z cudzego potencjału
  - "pożyczanie" personelu od innych
  - nowelizacja art. 22 pzp a sens stawiania wymagań podmiotowych
 • Wykluczenie z postępowania - nowy art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp
  - zasady wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp
  - problemy ze stosowaniem znowelizowanej regulacji
 • Nowe zasady uzupełniania dokumentów
  - uzupełnianie pełnomocnictw
  - możliwość zatrzymania wadium
  - niespójność regulacji art. 26 ust 3 pzp
13:00 Wybór oferty
 • Nowe zasady poprawiania ofert
  - nowe zasady poprawiania oczywistych omyłek
  - otwarte pojęcie omyłki
 • Okres związania ofertą i zawarcie umowy
  - nowe zasady przedłużania terminu związania ofertą
13:30 Przerwa na lunch
14:00 Środki ochrony prawnej
 • Nowe zasady i terminy wnoszenia protestów i odwołań
  - nowe czynności podlegające protestom
  - zmiany w zakresie terminów do wnoszenia środków ochrony prawnej
  - odwołania w przetargach poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp
  - zawieranie umów przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu
 • Uprawnienia KIO (co może unieważnić?)
  - zmieniony zakres kompetencji KIO
  - unieważnienie postępowania po nowelizacji
 • Skarga do sądu j jej praktyczne znaczenie po nowelizacji
  - co daje wniesienie skargi?
  - skutki wyroku Sądu dla toczącego się postępowania oraz zawartej i wykonywanej umowy w sprawie zamówienia publicznego
15:00 Nowe zasady zmian umowy, kontrola
 • Zmiana umowy w stosunku do treści oferty
  - wprowadzenie daleko idących ograniczeń w zakresie zmian umowy
  - jakie skutki wywoła to ograniczenie?
 • Zmiana umowy po jej zawarciu
  - zakres dopuszczalnych zmian umowy
  - sposób opisania dopuszczalnych zmian umowy - jak szeroko wolno je opisać?
 • Kontrola doraźna
  - nowe zasady dotyczące kontroli
  - kontrola po nowemu i po staremu - co się zmieni?
15:30 Przerwa
15:45 Co się nie zmieniło, a szkoda
 • Zasady opisu przedmiotu zamówienia
 • Terminy na zadawanie pytań w "krótkich" przetargach
 • Terminy na które zawierane są umowy (licencje)
16:15 Zakończenie, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78