centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.11.2008 Koordynator: Agnieszka Rożko

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga

PROGRAM

6 listopada 2008 r.
09:30 Rozpoczęcie programu forum, prezentacja założeń programowych oraz dyskusja z udziałem prelegentów: Praktyczne problemy wykonania obowiązków ochrony danych osobowych. Sesja konsultacyjna - dyskusja na temat problemów sygnalizowanych przez uczestników poprzedniej (IV) edycji Forum
 • Administrator danych - podmiot utrzymującego system informatyczny (problemy oustsourcingu usług informatycznych)
 • Przetwarzanie zbiorów danych osobowych różnych administratorów na jednym serwerze - ryzyka i zabezpieczenia
 • Funkcjonowanie systemów CRM a ustawa o ochronie danych osobowych
 • Transgraniczna działalność gospodarcza a ochrona danych osobowych
 • Kontrola administratora czynności na danych przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych
dr Paweł Litwiński (Kancelaria Traple Konarski Podrecki)
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
10:50 Wykład i dyskusja: Prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie wnioski wynikają z prac nad projektem nowelizacji? Konsekwencje zmian dla poszczególnych grup biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków i instytucji finansowych
 • Ochrona danych osobowych nie może mieć charakteru bezwzględnego, a powinna być skorelowana z wymogami nowoczesnej gospodarki
 • Projekt ustawy w ogóle nie podejmuje próby rozwiązania najważniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych w Polsce. Przepisy polskiej ustawy są nadmiernie restrykcyjne i wykraczają poza obowiązki przewidziane w dyrektywie 95/46/WE. Czy istnieje potrzeba wzmocnienia restrykcyjności ustawy?
 • Konieczne jest uzyskanie odpowiedniej równowagi pomiędzy prawami osób, których dane dotyczą i prawami przedsiębiorców, ponieważ istnieje zagrożenie, że ustawa będzie szczególnie negatywnie oddziaływać na małych i średnich przedsiębiorców
 • Konieczne jest przeprowadzenie analizy skutków jakie spowoduje nowelizacja dla polskich przedsiębiorców: pogorszenia konkurencyjności, zwiększenia kosztów, powstania dodatkowego ryzyka prawnego
mec. Jerzy Bańka
(Związek Banków Polskich)
11:35 Wykład: Nowy wzór wniosku rejestracyjnego wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz konsekwencje jego stosowania dla wykonania obowiązku rejestracyjnego i aktualizacyjnego
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Ocena dotychczasowej praktyki i nowe opcje funkcjonalności platformy E-GIODO. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GIODO. Nowe formularze w serwisie Biura GIODO
dr inż. Andrzej Kaczmarek
(Dyrektor Departamentu Informatyki Biura GIODO)
13:10 Wykład: Ochrona danych osobowych w świadczeniu usług drogą elektroniczną - dotychczasowe wykonanie obowiązków i postulaty zmian w prawie
mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Traple Konarski Podrecki)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład i dyskusja: Problemy w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) - aspekty praktyczne
 • Rola ABI w procesach zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
 • Udział ABI w kontrolach prowadzonych przez GIODO oraz w postępowaniu pokontrolnym
 • Zasady odpowiedzialności ABI
 • Problemy z outsourcingu usług ABI
 • Świadomość odpowiedzialności oraz możliwych konsekwencji z zakresu ODO w zarządach spółek
 • W jaki sposób postrzegają wymogi ustawy o ODO zarządy spółek, a w jaki pracownicy
 • Jak radzić sobie z problemami codziennymi pojawiającymi się w życiu ABI
Łukasz Wrona
(Administrator Bezpieczeństwa Informacji, KRD BIG SA)
15:00 Wykład i dyskusja: Monitoring a ochrona prywatności i danych osobowych. Monitoring w zakładzie pracy. Monitoring wizyjny przestrzeni publicznej - gromadzenie i przechowywanie danych z monitoringu wizyjnego a przetwarzanie danych osobowych. CCTV w kontekście zasad ochrony prywatności
wykłady i moderowanie dyskusji:
dr Paweł Litwiński (Kancelaria Traple Konarski Podrecki)
Piotr Waglowski (VaGla.pl)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78