centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.02.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Wojciech Glapa

Wojciech Glapa

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Gallup Polska Sp z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Aktualnie zarządza działalnością prawie 200 osobowej spółki świadczącej usługi na rynku Contact Center dla partnerów krajowych i zagranicznych.
W latach 2000-2001 stworzył koncepcję i uruchomił wewnętrzne call center w największej polskiej spółce dystrybucji energii elektrycznej, Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym. W 2003 po przejęciu GZE przez koncern Vattenfall, stworzył spółkę Gallup Polska Contact Center, należąca do skandynawskiej grupy Anthill zajmującej się outsourcingiem obsługi klientów. Spółka specjalizuje się w projektach partnerskiej współpracy ze zleceniodawcami w segmencie multimedialnej obsługi klientów. W latach 1995-2000 zajmował się realizacją projektów restrukturyzacji i wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach sektora energetyki.


Gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

Zygmunt Mierczyk

Prof. nadzw. WAT (ur. 1956 r.) jest absolwentem kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. W czasie studiów dwukrotnie otrzymał nagrodę specjalną Sekretarza Naukowego PAN w zakresie fizyki. Po odbyciu rocznej praktyki podstawowej w 9 Pułku Łączności na stanowisku dowódcy plutonu, w roku 1983 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako inżynier, następnie jako asystent, adiunkt, kierownik Zakładu Techniki Laserowej, komendant Instytutu Optoelektroniki WAT, komendant Wydziału Techniki Wojskowej WAT, a od 2005 roku zastępca komendanta-rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1 stycznia 2008 roku pełni obowiązki komendanta-rektora WAT. Od 8 maja 2008 r. objął stanowisko rektora-komendanta WAT.
Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika - specjalność elektronika kwantowa otrzymał w WAT w 1990 roku. W 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa - specjalność materiały optoelektroniczne. Od 2002 roku jest profesorem nadzwyczajnym WAT. Jest specjalistą w zakresie optoelektroniki, w tym techniki laserowej. Prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w obszarze inżynierii materiałowej, konstrukcji i technologii laserów oraz elementów i zespołów optoelektronicznych stosowanych w systemach wojskowej techniki laserowej, a także w urządzeniach dla przemysłu, medycyny i ochrony środowiska. Rozwijana tematyka badawcza obejmuje zagadnienia zdalnej detekcji skażeń chemicznych i biologicznych, zastosowania laserowo wzbudzanej fluorescencji, opracowanie dalmierzy laserowych i systemów telemetrii laserowej. Jest współautorem wielu patentów, unikatowych technologii i wdrożeń, m.in. podzespołów optycznych i optoelektronicznych do dalmierzy laserowych, systemów kierowania ogniem, układów detekcji promieniowania i laserowych symulatorów strzelania oraz sensorów optoelektronicznych do systemów monitorowania środowiska. Uczestniczył również w opracowaniu urządzeń medycznych do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych metodą fotodynamiczną. Zestawy te stosowane są w wielu klinikach w całym kraju.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień wojskowych i cywilnych, w tym 22 medali na Światowych Wystawach Wynalazków i Innowacji (Bruksela, Genewa, Osaka, Londyn, Moskwa, Pekin), "Krzyża Wynalazczości" nadanego przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich, nagrody magazynu Żołnierz Polski "Buzdygan'97", nagrody "Polski Produkt Przyszłości" (2002), tytułu Wynalazcy Wojska Polskiego 2002 oraz medalu im. T. Sendzimira (2005).
W 2004 roku został wyróżniony wpisem do "Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej". W latach 1987-2005 był dziewięciokrotnie wyróżniany nagrodą rektorską Komendanta WAT. Bierze czynny udział w pracach towarzystw naukowych i technicznych. Jest członkiem Research & Technology Board NATO Research & Technology Organisation, Zespołu Naukowo-Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia MON, Sekcji Optoelektroniki oraz Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiej Sekcji SPIE - The International Society for Optical Engineering, Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP oraz Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów.
Kieruje pracami sekretariatu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa. Dorobek naukowo-dydaktyczny obejmuje cztery monografie, ponad 170 publikacji naukowych oraz ponad 200 referatów i komunikatów prezentowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technicznych. W ostatnich latach kierował pracami, które zakończyły się wdrożeniami systemów zdalnej detekcji metanu na potrzeby przemysłu wydobywczego nafty i gazu. Urządzenia te zapewniają bezpieczeństwo systemów przesyłu gazu ziemnego oraz bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. Kierował również pracami nad hybrydowymi, wieloczujnikowymi analizatorami skażeń i zanieczyszczeń atmosfery. Opracowane systemy umożliwiają ciągły monitoring zanieczyszczeń emitowanych między innymi przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, elektrownie i elektrociepłownie, zakłady chemiczne, spalarnie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i szpitalnych, przemysł petrochemiczny i rafinerie. Ponadto w ramach programu strategicznego "Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki", zespół kierowany przez płk. Zygmunta Mierczyka wdrożył radiometry promieniowania UV do zastosowań militarnych i ochrony środowiska oraz urządzenia do diagnostyki medycznej wykorzystujące niebieskie lasery. Kieruje pracami Zespołu Laserowej Teledetekcji, który wchodzi w skład Centrum Doskonałości utworzonego przy Instytucie Optoelektroniki WAT pod nazwą CD Optoelektronicznych Systemów Monitoringu Bezpieczeństwa (OptoSec). Główne kierunki prac badawczo-rozwojowych realizowane przez zespół obejmują sensory optoelektroniczne do monitorowania środowiska, systemy monitorowania bezpieczeństwa, wielospektralne systemy wykrywające IR i UV oraz dalmierze i skanery laserowe.
Prowadzi wykłady z przedmiotów specjalistycznych: Optyka Stosowana, Podstawy Techniki Laserowej, Materiałoznawstwo i Technologie Optoelektroniczne, Metrologia Optoelektroniczna oraz Urządzenia Laserowe. Wypromował jednego doktora nauk technicznych, kierował wieloma pracami dyplomowymi, sprawuje opiekę merytoryczna nad sześcioma doktorantami. Jest autorem wielu publikacji i wykładów popularyzujących badania naukowe. Był organizatorem sympozjów, konferencji oraz kursów i szkoleń z dziedziny techniki laserowej i optoelektroniki. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Projektów Badawczych Zamawianych MNiSzW oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju MNiSzW. Jest członkiem Senatu WAT i Akademii Obrony Narodowej oraz Rady Naukowej Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk.
W 2008 r dostał Order Odrodzenia Polski V klasy od Prezydenta.


Zdzisław Muras

Zdzisław Muras

Doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w Urzędzie Regulacji Energetyki, wykładowca, autor licznych komentarzy, podręczników i publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i prawa karnego procesowego oraz z zakresu interpretacji przepisów prawa energetycznego, w tym związanych z energetyką odnawialną, dostępem do sieci (TPA), wyznaczeniem niezależnych operatorów sieci, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw i biopaliw ciekłych.


Wojciech Murzyn

Wojciech Murzyn

Ukończył w roku 1987 studia w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, gdzie następnie rozpoczął pracę. Od 1992 roku pracuje w branży telekomunikacyjnej: w latach 1992-1998 w firmie DTS-Telscape a od 1998 roku w firmie Siemens. Zajmuje się problematyką systemów telekomunikacyjnych i sieci korporacyjnych oraz stosowanych w nich aplikacji. Od kilku lat koncentruje się na zagadnieniach związanych z systemami wspomagającymi obsługę klientów, telemarketingiem i rozwiązaniami CRM.Płk dr inż. Zbigniew Piątek

Zbigniew Piątek

Urodzony 11 stycznia 1964 roku w Rzeszowie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze (1986), Akademii Obrony Narodowej (1996) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Białostockiej o kierunku marketing i zarządzanie (1999). W 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych w specjalności mobilizacja państwa i sił zbrojnych, po przedstawieniu dysertacji nt. "Garnizonowe Ośrodki Mobilizacyjne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Praca została wyróżniona przez rektora AON nagrodą II stopnia za najlepszą rozprawę doktorska w 2002 roku. Ukończył kurs języka angielskiego w CFLM Borden - Kanada (2003). Służbę wojskową pełnił na poszczególnych szczeblach struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych, do 1998 r. (dowódca stacji radiolokacyjnej, dowódca wysuniętego posterunku radiolokacyjnego, wykładowca budowy sprzętu radiolokacyjnego i pracy bojowej, szef wydziału operacyjnego brygady radiotechnicznej). W 1998 odbył samodzielną praktykę na stanowisku szefa sztabu brygady radiotechnicznej. Od 1999 roku zatrudniony w Instytucjach Centralnych MON - specjalista Oddziału Planowania Mobilizacyjnego w Zarządzie Mobilizacji i Uzupełnień, specjalista, następnie starszy specjalista Oddziału Planowania Mobilizacyjnego w Generalnym Zarządzie Operacyjnym - P3, starszy specjalista Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej w Generalnym Zarządzie Operacyjnym - P3. Od 1 lipca 2004 r. kierownik Zakładu Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Strategiczno-Obronnego, Akademii Obrony Narodowej. Od 27 listopada 2006 r. na stanowisku Komendanta Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego. Brał udział w pracach zespołów opracowujących ustawy lub nowelizacje ustaw dotyczących użycia sił zbrojnych. Autor i współautor instrukcji oraz opracowań z zakresu gotowości bojowej sił zbrojnych, mobilizacji sił zbrojnych, przedsięwzięć i procedur uruchomienia narodowego systemu pogotowia kryzysowego. Organizator konferencji naukowych dotyczących systemu bezpieczeństwa państwa, zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz autor publikacji i opracowań z tego zakresu (m.in.. "Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego", "Zasady funkcjonowania Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego").


Jacek Walski

Jacek Walski

Studiował filozofię oraz ekonomię.
Przez 15 lat pełnił funkcje kierownicze w dużych organizacjach przemysłowych. Od 10 lat jest właścicielem AM "PREDA". Swoje zainteresowania realizuje wdrażając we współpracy z samorządem innowacyjne rozwiązania w obrębie energetyki. Jest autorem unikatowego na rynku krajowym badania związanego z wykonaniem przez gminy obowiązku opracowania gminnego planu energetycznego. Jest również autorem rankingu zawierającego dane o systemach: elektroenergetycznym, ciepłowniczym i gazowym w jednostkach samorządu terytorialnego. Opracował:
1. model oceny wielkości wydatków energetycznych w jednostce samorządowej,
2. model określający potencjał oszczędności gminy w kosztach za energię elektryczną,
3. model zmian energetycznych w gminie.
Jest wykładowcą i trenerem.
Prowadzona przez niego firma specjalizuje się w wykonywaniu audytów elektroenergetycznych i ciepłowniczych. Profesjonalizm współpracowników gwarantuje najwyższą jakość oceny efektywności wykorzystania energii. Przykładowy wynik prac opisany jest w artykule "Oława oszczędza energię" zamieszczonym w miesięczniku "Energia i Przemysł" (październik 2007).
AM PREDA pod patronatem Ministra Gospodarki w roku 2007 zrealizowała ogólnokrajowy projekt wojewódzkich konferencji poświeconych gminnej polityce energetycznej, a w roku 2008 cykl wojewódzkich seminariów poświęconych ekonomicznemu i ekologicznemu wymiarowi efektywności energetycznej. AM PREDA wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta w Sosnowcu stworzyła założenia do Miejskiego Projektu Efektywności Energetycznej.
AM PREDA stworzyła dla jednostek samorządowych powiatu Słupca założenia do Powiatowego Programu Rozwoju Energetyki. AM PREDA współpracuje z mediami branżowymi. "Nowy Przemysł" i jego internetowe wydanie WNP są patronami medialnymi podejmowanych przedsięwzięć. Opinie o zmianach na rynku energetycznym zamieszczane są w kwartalniku Energia i Przemysł, dzienniku Gazeta Prawna oraz wydaniu internetowym Energetyka.
Z badań AM PREDA korzysta m.in. Ministerstwo Gospodarki, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Instytut Energii Odnawialnej. AM PREDA jest partnerem Instytutu Zarządzania, gdzie współpracując z IBM, realizowany był projekt "Marka i Marketing w energetyce".
AM PREDA dzięki współpracy z prof. Janem Kicińskim (Polska Akademia Nauk) - inicjatorem powstania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, zainicjowała powołanie Konsorcjum "Śląski Klaster Energetyczny". AM PREDA aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu materiałów na Konwent Marszałków, który odbył się w Rybniku 28-29 lutego 2008 r. AM PREDA współpracując ze Śląskim Związkiem Gmin i Biurem Zarządzania Energią Miasta Bielsko-Biała opracowuje dla gmin folder dotyczący uwarunkowań prawnych związanych z finansowaniem oświetlenia ulic i miejsc publicznych.
Polski Klub Ekologiczny doceniając innowacyjność i efekty pracy w upowszechnianiu problemów energetycznych poświęciły cały najbliższy biuletyn zagadnieniom, którymi zajmuje się AM PREDA. W specjalistycznym czasopiśmie CZYSTA ENERGIA znajdziemy cykl artykułów poświeconych lokalnym zadaniom w energetyce.
Strona www.preda.pl w części energetycznej jest odzwierciedleniem aktualnych tendencji i rozwiązań, które mają praktyczne zastosowanie w gminnej polityce energetycznej.


Piotr Zacharek

Piotr Zacharek

BCS Product Manager, w HP Polska odpowiada za systemy zapewniające ciągłość przebiegu procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym.
Od 8 lat w HP Polska, od ponad 3 lat związany z technologią Business Critical Servers. Pomysłodawca m.in. ekstremalnego testu serwera HP Integrity, który udowodnił, że technologia HP Integrity, jako jedyna na rynku, jest specjalnie dostosowana do wymagających aplikacji biznesowych i technicznych, ponieważ gwarantuje nieprzerwaną i bezpieczną pracę nawet w przypadku wystąpienia poważnych awarii i to bez potrzeby nabywania nadmiarowego sprzętu. Określenie "kuloodporny" w odniesieniu do technologii HP Integrity nadaje zupełnie nowy wymiar możliwościom, które HP udostępnia swoim klientom w zakresie bezpieczeństwa. Relację można zobaczyć na www.integrity.com.pl.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78