centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.05.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Kluczowymi zagadnieniami poruszanym podczas XIV edycji seminarium, są wchodzące w życie w 2010 r. zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w ramach których dokonano też nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.).
Poruszymy również temat z zakresu zasad archiwizacji elektronicznych dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektów unijnych.
XIV edycja pozwoli Państwu uzyskać najnowsze informacje z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zapraszamy serdecznie do udziału.

PROGRAM

26 maja 2010 r.
10:00 Powitanie uczestników i przyjęcie prowadzenia obrad
Kazimierz Schmidt
(Główny specjalista w Wydziale Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Departamentu Informatyzacji MSWiA)
10:10 Wykład: Prace nad projektem nowej instrukcji kancelaryjnej
W 2010 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w ramach których dokonano też nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.).
Jednym z istotnych aspektów tych zmian jest stworzenie jednej podstawy prawnej dla wydania przez Prezesa Rady Ministrów instrukcji kancelaryjnej dla administracji samorządowej wszystkich szczebli, jak i dla administracji rządowej w województwie. Zastąpi ona istniejące dotychczas w tym zakresie 4 rozporządzenia z lat 1998-1999. Ważnym novum jest to, iż ustawodawca zobowiązał Prezesa Rady Ministrów, by w instrukcji kancelaryjnej uregulowane zostało postępowanie z dokumentacją w różnej postaci, w tym elektronicznej.
Od początków 2009 r. trwają prace grupy roboczej stworzonej wspólnie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której skład wchodzą przedstawiciele różnych urzędów z całej Polski.
W trakcie wykładu prelegentka przedstawi przebieg i efekty prac, w tym założenia i ustalenia, które wypracowano w trakcie obrad grupy roboczej. Omówi zwłaszcza zagadnienia związane ze sposobem uregulowania w instrukcji kancelaryjnej Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD, zwanego też EOD) w urzędach.
Ewa Perłakowska
(Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego)
10:50 Case study: Pilotaż MSWiA - doświadczenia z pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
 • Pilotaż w PUW w Białymstoku zgodny z wytycznymi MSWiA
 • System EZD
 • Pilotażowe Procedury Wewnętrzne
  1. Postępowanie z wpływami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
  2. Procedury postępowania w Kancelarii Ogólnej
  3. Skład Chronologiczny
  4. Procedury postępowania z dokumentacją objętą pilotażem
 • Wnioski z pilotażu
Magdalena Sawicka
(Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami)
11:20 Prezentacja sponsorska: Weryfikacja podpisu elektronicznego
Prezentacja dotyczy problemów weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych, szczególną uwagę przywiązując do kwestii zachowania wartości dowodowej wyniku weryfikacji. Tematyka referatu obejmuje zarówno weryfikację bieżącą jak i weryfikację podpisów archiwalnych, a także weryfikację podpisów kwalifikowanych obcokrajowców.
Artur Krystosik
(Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Wymogi bezpieczeństwa w ochronie dokumentu elektronicznego
 • bezpieczeństwo administracyjno-proceduralne
 • kontrola mechanizmów dostępu
 • bezpieczeństwo danych i transmisji
 • zasady doręczania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • elektroniczna skrzynka podawcza
Wiesław Paluszyński
(Trusted Information Consulting)
13:10 Wykład: Aspekty prawne dokumentu elektronicznego
 • definicje e-dokumentu
 • struktura (treść i meta dane). Metadane jako niezbędny element treści opisu
 • rodzaje dokumentu (zróżnicowane dostępem, zwykłe i kwalifikowane)
 • standardy (polskie i unijne)
 • przepisy wykonawcze w zakresie archiwizacji e-dokumentów
dr Sylwia Kotecka
(Uniwersytet Wrocławski)
13:40 Case study: Omówienie przypadków wdrożeń repozytorium dokumentów elektronicznych - Koliber.DOK
 • Case Study 1
  1. Opis rozwiązania
  2. Pozyskiwanie dokumentów i zasilanie repozytorium - skanowanie
  3. Dostęp do dokumentów elektronicznych - wyszukiwanie i wyświetlanie dokumentów
 • Case Study 2
  1. Opis rozwiązania
  2. Sposób pozyskiwania dokumentów i zasilania repozytorium - wydruki elektroniczne
  3. Dostęp do aplikacji - model outsourcingowy
 • Case Study 3
  1. e-Faktura - Koliber.DOK jako system obsługi elektronicznych faktur
  2. Workflow - plany
Tomasz Mikołajczyk
(Centrum Komputerowe ZETO S.A.)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Zasady archiwizacji elektronicznych dokumentów księgowych
 • Jakie dokumenty, zgodnie z ustawą o rachunkowości, można archiwizować w postaci elektronicznej
 • Czy można dokonać archiwizowania z użyciem skanera, zapisując pliki w formacie PDF i przechowując na dyskach optycznych
 • Interpretacje w sprawie archiwizowania e-faktur
 • Zasady archiwizacji e-dokumentów księgowych
Ewa Szczepankiewicz
(ekspert)
15:20 Wykład: Wybrane problemy z zakresu instrukcji obiegu i archiwizowania elektronicznych dokumentów, związanych z realizacją projektów unijnych
 • uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki pracowników uczestniczących w obiegu dokumentów
 • ewidencja i archiwizowanie dokumentów merytorycznych oraz przeprowadzonych procedur w instrukcji obiegu dokumentów
 • implementacja istniejących elektronicznych systemów obiegu dokumentów czy dostosowanie systemu do specyfiki jednostki na przykładzie Wniosku o Płatność
Jolanta Oleńska
(ekspert Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78