centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.06.2010 Koordynator: Karolina Popek

Temat VIII Forum ADO/ABI obejmuje problematykę dotyczącą każdej jednostki organizacyjnej. Specyfika przetwarzania szeroko rozumianych danych pracowniczych powoduje konieczność pogłębionego przygotowania się do wykonywania obowiązków ochrony danych. Skomplikowanie materii prawnej w tym zakresie potwierdza orzecznictwo GIODO oraz sądów administracyjnych. Skierowane do administratorów danych i administratorów bezpieczeństwa informacji Forum ADO/ABI poruszy najbardziej aktualne i ważne problemy prawne i techniczno-organizacyjne ochrony danych pracowniczych. Omówione zostaną zagadnienia zabezpieczenia systemów kadrowych i outsourcingu kadrowo-płacowego, jak również prawne tematy: dopuszczalnego zakresu przetwarzania danych pracowniczych, monitoringu pracownika oraz przeprowadzania na nim badań.

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: Grzegorz Sibiga - doktor prawa, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie

PROGRAM

15 czerwca 2010 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Bezpieczeństwo osobowe a bezpieczeństwo danych osobowych pracowników
 • Bezpieczeństwo osobowe pracowników jako bezpieczeństwo w zakresie ochrony ich dóbr osobistych
 • Dobra osobiste pracowników potencjalnie najczęściej narażane w związku z zatrudnieniem
 • Zależności między ochroną dóbr osobistych pracowników a ochroną ich danych osobowych
 • Dane osobowe pracowników (kandydatów na pracowników) podlegające przetwarzaniu
 • Rozwiązania prawne służące bezpieczeństwu danych osobowych pracowników (kandydatów na pracowników)
prof. Teresa Wyka
(Uniwersytet Łódzki)
10:40 Wykład: Ochrona wizerunku pracownika i jego wykorzystanie przez pracodawcę oraz zasady zapewnienia tajemnicy wynagrodzenia
 • Pojęcie wizerunku pracownika
 • Zakres ochrony wizerunku kandydata do pracy oraz pracownika
 • Pojęcie wynagrodzenia jako dobra osobistego pracownika i ograniczenie jego upubliczniania przez pracodawcę
 • Upublicznianie informacji na temat wysokości wynagrodzenia jako uprawnienie pracownika
dr Krzysztof Walczak
(Uniwersytet Warszawski, red. nacz. Monitora Prawa Pracy)
11:15 Wykład: Specyfika zabezpieczania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych kadrowych
 • Specyfika przetwarzania danych kadrowych
 • Systemy wykorzystywane do przetwarzania danych kadrowych i ich organizacja
 • Struktura dokumentacji przetwarzania i wymagana zawartość
 • Archiwizowanie danych kadrowych
Adam Gałach
(Gałach Consulting)
11:50 Przerwa, lunch
12:20 Wykład: Dopuszczalny zakres przetwarzania danych pracownika i kandydata do pracy na gruncie przepisów prawa pracy i przepisów o ochronie danych osobowych
 • Prawo pracodawcy do przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika
 • Ochrona prywatności kandydata na pracownika i pracownika
 • Problemy ustalania zakresu danych pozyskiwanych przez pracodawcę
 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
 • Zgoda jako przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych
 • Sytuacja pracodawcy jako administratora danych osobowychProblematyka odpowiedzialności prawnej pracodawcy
dr Arleta Nerka
(Akademia Leona Koźmińskiego)
13:00 Wykład: Prawne aspekty monitoringu pracowników (kontrola poczty elektronicznej i aktywności w sieci publicznej) oraz wykonywanie badań na pracownikach (testy psychologiczne, wariograf) a ochrona ich prawa do prywatności i ochrony danych osobowych
 • Prywatność w miejscu pracy
 • Nagrywanie rozmów
 • Kontrola korespondencji
 • Inne rodzaje monitoringu
 • Testy psychologiczne - rodzaje
 • Wariograf/polograf metodyka badań, zakresy zastosowania
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z monitoringiem oraz badaniami
 • Granice dopuszczalności zastosowania monitoringu, wariografu i testów psychologicznych wynikające z ochrony dóbr osobistych i ochrony danych osobowych
 • Rodzaje danych osobowych ujawnianych podczas badań, obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
dr Dominika Dörre-Nowak
(Uniwersytet Jagielloński, radca prawny)
14:00 Przerwa, kawa
14:20 Wykład: Praktyczne problemy ochrony danych pracowniczych w związku z outsourcingiem działalności kadr, księgowości i IT
 • Miejsca, z których następuje udostępnienie danych pracowniczych poza jednostkę organizacyjną
 • Techniczne aspekty wymiany danych pracowniczych pomiędzy administratorem danych a procesorem
 • Metody kontroli przetwarzania danych osobowych przeprowadzane przez administratora danych u procesora
 • Obszary, które powinny być uwzględnione przez administratora danych przy kontroli przetwarzania danych pracowniczych przez procesora
Łukasz Wrona
(administrator bezpieczeństwa informacji KRD BIG S.A.)
14:50 Wykład i dyskusja: Rola i zadania ADO/ABI w przygotowaniu jednostki organizacyjnej do wykonania obowiązków i kontroli ich przestrzegania w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych pracowniczych
 • Problem kompetencji ABI w zakresie wykonania obowiązków prawnej ochrony danych osobowych
 • Praktyka tzw. "list kontrolnych" ABI
 • Kontrola państwowa (GIODO, PIP) w zakresie przetwarzania danych pracowniczych: postępowanie kontrolne i środki pokontrolne
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Łukasz Wrona (administrator bezpieczeństwa informacji KRD BIG S.A.)
15:50 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78