centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.06.2010 Koordynator: Karolina Popek

PRELEGENCI

Dominika Dörre-Nowak

Dominika Dörre-Nowak

Dr nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, autorka kilkunastu publikacji dotyczących ochrony dóbr osobistych pracowników, monitoringu w miejscu pracy, molestowania i mobbingu. W działalności praktycznej specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, doradztwem w zakresie ochronie danych osobowych pracowników. Współautorka Komentarza do Kodeksu Pracy pod red. naukową Prof. Barbary Wagner i podręcznika do prawa pracy pod red. naukową Prof. Krzysztofa Barana. Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu w celu wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultant dziennika Rzeczpospolita.


Adam Gałach

Adam Gałach

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie problematyki zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Brał udział w realizacji lub kierował projektami realizowanymi dla instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarki, w tym m.in. sektor finansowy, petrochemiczny, wydobywczy, telekomunikacyjny i motoryzacyjny, kierował również międzynarodowym programem wdrożenia usług w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednym z globalnych koncernów. Adam Gałach jest posiadaczem certyfikatu Certified Information Systems Security Professional (CISSP), który otrzymał w 2002 roku. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.


Dr Arleta Nerka

Dr Arleta Nerka

Dr nauk prawnych ze specjalnością prawa pracy, adiunkt w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; adiunkt w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych, prawa pracy i prawa ubezpieczenia społecznego na studiach podyplomowych. Autorka kilkunastu opracowań dotyczących ochrony danych osobowych pracownika, prawa emerytalnego, sytuacji płatnika w ubezpieczeniu społecznym. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawa pracy, w szczególności ochrony danych osobowych w prawie pracy i prawie ubezpieczenia społecznego.


Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) oraz doradca w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki. Aktualnie ekspert prawny m.in. w 1) Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, 2) Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 3) Komitecie Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Autor licznych publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Członek rad programowych czasopism poświęconych problematyce zastosowania nowych technologii ("Prawo nowych technologii", "IT w administracji", "Elektroniczna Administracja"). W przeszłości m.in. inspektor oraz dyrektor departamentu rejestracji zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).


Dr Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak

Doktor nauk prawnych
Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wspólnik w firmie Orłowski Patulski Walczak Sp. z o.o.
Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.
Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy. Prowadzi wykłady z polskiego i europejskiego prawa pracy na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Akademii im. L. Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Collegium Civitas, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Prowadzi szkolenia dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, oraz dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Wcześniej pracował m.in. w Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej kiedy to reprezentował Polskę podczas obrad komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Przez kilka miesięcy przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. w Wydawnictwie C.H. Beck na stanowisku szefa działu Beck Info Biznes oraz w firmie doradczej Hay Group Sp. z o.o jako management consultant.
W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.
Od 2007 r. Członek Rady Programowej Instytut for International Research.
Autor Komentarza do Kodeksu pracy w serii "Kodeks System" - 3 wyd., monografii "Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie", "Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego", Rada Pracowników 2006 współautor Komentarza do Kodeksu Pracy - 7 wydań - (red. prof. W. Muszalski), Komentarza do aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy (który redaguje wraz z prof. W. Muszalskim), Komentarza do ustaw z zakresu zbiorowego prawa pracy (który redaguje wraz z prof. J. Wratnym) oraz 4 podręczników do prawa pracy. Autor ponad 100 artykułów w prasie fachowej takich jak "Monitor Prawa Pracy", Monitor Prawniczy "Państwo i Prawo", "Rzeczpospolita", "Życie Gospodarcze", "Inspektor Pracy", "Prawo Przedsiębiorcy" "Serwis Prawno-Pracowniczy", "Personel i Zarządzanie".


Łukasz Wrona

Łukasz Wrona

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność systemy i sieci komputerowe, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność ochrona danych osobowych oraz Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Jako kierownik departamentu IT współtworzył Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, gdzie obecnie pracuje jako ABI, specjalista w zakresie administracji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz wdrażania i utrzymania norm bezpieczeństwa w szczególności ISO 27001.
Od dziesięciu lat prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się ochroną danych osobowych.


Dr hab. Teresa Wyka

Dr hab. Teresa Wyka

Prof. UŁ - Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Zakładu Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, były członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Autorka blisko 70 publikacji naukowych. Specjalista w zakresie prawa pracy i prawa ochrony pracy.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78