centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11-12.08.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania oraz zarządzania umowami IT, w szczególności umowami wdrożeniowymi, outsourcingowymi, serwisowymi oraz umowami w zakresie dystrybucji oprogramowania.
Warsztaty opierają się na praktycznej analizie przykładowych klauzul umownych, analizie studium przepadków (case study) oraz nauce samodzielnego sporządzania i weryfikacji klauzul umownych przez uczestników szkolenia.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla firm IT (dystrybutorzy, integratorzy, firmy outsourcingowe)
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT
 • Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT
 • Dyrektorzy firm dystrybucyjnych oraz managerowie odpowiedzialni za dystrybucję oprogramowania komputerowego
 • Prawnicy wewnętrzni (In - house lawyers)

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 15 osób.

W ramach warsztatów, uczestnik w oparciu o praktyczne przykłady oraz samodzielną pracę (sporządzanie i weryfikację poszczególnych klauzul) pozna między innymi następujące zagadnienia:

 • jakie są aktualne standardy panujące w zakresie tworzenia i negocjacji umów IT,
 • jak poprawnie sporządzić postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz umów licencji (np. analiza klauzul dotyczących pól eksploatacji, zakresu terytorialnego licencji, okresu obowiązywania)
 • jak interpretować postanowienia umów autorsko prawnych (kwestia niejasnych zapisów dotyczących nabycia praw oraz licencji - analiza szeregu klauzul umownych) oraz skutki prawne wynikające z takich umów (kwestia tzw. przepisów względnie obowiązujących),
 • jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem licencji (analiza i samodzielna weryfikacja przez użytkowników przykładowych postanowień umowy, case study),
 • jakie są alternatywne możliwości zapewnienia uprawnień do korzystania z oprogramowania (nabycie udziału w prawie/użytkowanie praw itp.),
 • modele udostępnienia, ryzyka prawne oraz konsekwencje podatkowe wykorzystania oprogramowania w grupach kapitałowych (case study),
 • modele, ryzyka prawne oraz konsekwencje podatkowe poszczególnych modeli dystrybucji oprogramowania (samodzielna weryfikacja poszczególnych modeli przez użytkowników na podstawie przedstawionych klauzul umownych),
 • standardowe konstrukcje w zakresie umów wdrożeniowych (analiza klauzul dotyczących - zakres prac, zarządzanie personelem, zarządzanie podwykonawcami, procedury kontroli zmian, odpowiedzialność),
 • na jakie elementy zwracać szczególną uwagę w toku sporządzania, weryfikacji oraz negocjacji umów wdrożeniowych (Case Study - samodzielna weryfikacja przez uczestników klauzul umowy wdrożeniowej w oparciu o konkretny stan faktyczny),
 • standardowe konstrukcje w zakresie umów outsourcingowych (analiza klauzul dotyczących - SLA, benchmarking, scenariusze wyjścia z umowy, odpowiedzialność),
 • na jakie elementy zwracać szczególną uwagę w toku sporządzania, weryfikacji oraz negocjacji umów outsourcingowych, w tym umów serwisowych (Case Study - samodzielna weryfikacja przez uczestników klauzul umowy outsourcingowej w oparciu o konkretny stan faktyczny),
 • standardy w zakresie odpowiedzialności stron w umowach IT (np. kary umowne, czy obniżenie wynagrodzenia, za co karać, wysokość kar umownych, ograniczenia odpowiedzialności) - analiza klauzul umownych, typowe błędy,
 • komu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworów wykonanych przez pracownika (programów komputerowych, dokumentacji itp.) oraz jakie są optymalne rozwiązania w zakresie praw autorskich do utworów pracowniczych (przykłady klauzul) i konsekwencje podatkowe poszczególnych rozwiązań,
 • jak zabezpieczyć umowę na wypadek upadłości lub zaprzestania działalności przez kontrahenta (np. zapewnienie możliwości serwisu i modyfikacji oprogramowania w przypadku upadłości producenta). Zasady sporządzania umów o depozyt kodu źródłowego oprogramowania.

PROGRAM

11 sierpnia 2010 r.
10:00 Ogólna charakterystyka umów IT
 • Nowe technologie a system prawny - problemy, wątpliwości, wyzwania.
 • Kontrakty IT a prawo - biznes vs ustawy
 • "Crossowy" charakter umów IT - problem czy szansa?
 • Orzecznictwo IT a właściwie jego brak.
10:30 Podstawy prawa autorskiego w IT
 • ochrona programów komputerowych - problem granicy między ideą a formą wyrażenia
 • program komputerowy a dokumentacja z punktu widzenia prawa autorskiego
 • majątkowe i osobiste prawa autorskie
 • opracowania ("modyfikacje" oprogramowania lub dokumentacji)
 • umowy w prawie autorskim (umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich / umowy licencji)
 • wspólne prawa - ciekawa konstrukcja, a czasem jedyne wyjście
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Licencjonowanie oprogramowania
 • modele licencyjne (np. per user/on site/EULA, clickwrap licence/ shrink-wrap license)
 • zastosowanie standardowych "ogólnych warunków licencji" (problem związania OWL, modyfikacje OWL w umowie licencji)
 • Treść umowy licencji
  1. zakres uprawnień licencyjnych
  2. zmiana zakresu licencji (np. rozszerzenie licencji na nowych użytkowników)
  3. zakres czasowy / terytorialny licencji
  4. kopie zapasowe / reverse engineering
  5. zmiana zakresu licencji
  6. wypowiedzenie licencji (ochrona przed wypowiedzeniem licencji)
 • SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania - kiedy i jak możliwy
 • Kiedy oprogramowanie to wartość niematerialna i prawna, a kiedy nie
  1. Licencje, ale czy wszystkie
  2. Sublicencje
  3. Dystrybutor a WNiP
  4. Model SaaS a art. 75 ust 1 pr. aut
 • Licencjonowanie / udostępnianie oprogramowania w grupach kapitałowych - aspekty prawno autorskie cywilnoprawne i podatkowe
  1. model sublicencyjny
  2. model pośrednictwa
  3. "odsprzedaż" uprawnień
  4. międzynarodowe grupy kapitałowe
   - dodatkowe aspekty prawno-autorskie
   - dodatkowe aspekty podatkowe
  5. Roll-out'y wdrożeń w grupie kapitałowej a prawo autorskie i prawo cywilne.
14:00 Zatrudnienie kadry informatycznej
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  1. zasady nabycia majątkowych praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przez pracodawcę
  2. zasadnicze ryzyka biznesowe - ich przyczyny i skutki
  3. regulacje umowne - dozwolony zakres i przykłady
  4. prace nieukończone
 • zatrudnienie na podstawie tzw. umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło/umowa o świadczenie usług):
  1. Wynagrodzenie - kontekst domniemań prawa autorskiego
  2. Prace w toku - co z prawami?
 • aspekty podatkowe
15:00 Przerwa
15:30 Umowy o dystrybucję oprogramowania
 • Reseller / VAR
 • Model pośredniczy a model sublicencyjny
 • Treść umowy dystrybucyjnej
  1. Aspekty prawno-autorskie
   - Oprogramowanie standardowe
   - Oprogramowanie dedykowane
   - Modyfikacje oprogramowana standardowego
   - Dokumentacja
  2. Aspekty cywilnoprawny
   - pośrednictwo pełnomocnicze a przedstawicielstwo
   - odpowiedzialność względem producenta oraz klientów
  3. Wygaśnięcie umowy dystrybucyjnej a sytuacja prawna klientów
  4. Aspekty podatkowe
16:00 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Omówienie zadania dla uczestników OMÓWIENIE ZADANIA W POSTACI SAMODZIELNEJ ANALIZY UMOWY- analiza błędów i ryzyk prawnych w przedstawionej uczestnikom umowie / wersja dla Zamawiających oraz Wykonawców - według deklaracji uczestnika.
17:00 Zakończenie pierwszego dnia zajęć
12 sierpnia 2010 r.
10:00 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Omówienie analizy umowy dokonanej przez uczestników szkolenia w dniu poprzednim. Analiza typowych błędów i ryzyk prawnych pojawiających się w umowie, omówienie dobrych praktych związanych z przygotowywaniem umowy.
11:30 Umowy Wdrożeniowa
 • Modele umów wdrożeniowych
  1. jedna umowa, czy wiele umów?
  2. umowa o dzieło, czy świadczenie usług?
 • Treść umowy wdrożeniowej
  1. Przedmiot umowy
  2. Zakres współpracy wymaganej od Zamawiającego
  3. Zarządzenie projektem (PM/KS)
  4. Procedura kontroli zmian
  5. Personel i podwykonawcy
  6. Rozliczenia Stron (harmonogramy / zabezpieczenie płatności)
  7. Testy i odbiory
  8. Prawa własności intelektualnej (przeniesienie praw/ licencje/modelowe rozwiązania)
  9. Odstąpienie od umowy
   - Ustawowe prawo odstąpienia
   - Umowne prawo odstąpienia
   - Odstąpienie "autorskie"
  10. Inne typowe klauzule umowy wdrożeniowej
13:00 Przerwa na lunch
13:30 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Case Study związane z umową wdrożeniową
14:30 Umowy Outsourcingowe (w tym kontrakty utrzymaniowe IT)
 • O czym należy pomyśleć przed zawarciem umowy?
 • Charakter umowy. Modele outsourcingu informatycznego
 • Treść umowy outsourcingowej
  1. Przedmiot umowy
  2. SLA
  3. Zmiana umowy (zmiana zakresu usług)
  4. Personel i podwykonawcy
  5. Rozliczanie i zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia
  6. Prawa własności intelektualnej (przeniesienie praw/ licencje/modelowe rozwiązania)
  7. Wypowiedzenie umowy (ochrona przed wypowiedzeniem umowy)
  8. Zasady "zwrotu" systemu informatycznego
15:30 Przerwa
15:50 Umowa depozytu kodu źródłowego oprogramowania
 • Zasadnicze modele depozytu kodów
 • Złożenie depozytu u jednej ze stron czy u osoby trzeciej?
 • Zasady aktualizacji kodów
 • Rola dokumentacji kodów źródłowych
 • Licencja na skorzystanie z kodów, a może dzierżawa praw?
16:20 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Case Study związane z umową outsourcingową
17:00 Zakończenie zajęć Akademii Umów IT, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78