centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 02.09.2010 Koordynator: Elżbieta Janus

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogólnodostępnymi bazami danych Unii Europejskiej, dotyczącymi procesu legislacyjnego, zamówień publicznych, orzecznictwa. W trakcie szkolenia omówione zostaną przede wszystkim aspekty praktyczne korzystania z oficjalnych serwisów UE, czyli sposoby posługiwania się nimi w celu wyszukania pożądanych informacji oraz ich zalety i mankamenty.
Szkolenie skierowane jest do osób, które w codziennej pracy mają styczność z aktami prawnymi Unii Europejskiej, i których obowiązki wymagają znajomości procesu legislacyjnego i źródeł prawa UE oraz sprawnego odnajdywania obowiązujących aktów prawnych, jak i aktów będących na etapie przygotowania. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane zagadnienia ogólne dotyczące porządku prawno-instytucjonalnego UE, co ma na celu przybliżyć uczestnikom zasady funkcjonowania UE, zwłaszcza po zmianach jakie zaszły w dniu 1 grudnia 2009 r. wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony i tym samym ułatwić poznanie oraz zrozumienie zasad funkcjonowania i korzystania z najważniejszych oficjalnych serwisów internetowych UE.
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę potrzebną do sprawnego i efektywnego orientowania się w całości procesów legislacyjnych UE, a także zdobędą wiedzę i umiejętności posługiwania się wszystkimi serwisami w celu odnajdywania potrzebnych im informacji dotyczących aktów prawnych, zamówień publicznych czy danych statystycznych.

PROGRAM

2 września 2010 r.
10:00 Porządek prawno-instytucjonalny Unii Europejskiej
 • Zagadnienia wprowadzające - podstawy działania Unii Europejskiej obecnie i w przeszłości, wyjaśnienie zagadnień terminologicznych (UE a dotychczasowe Wspólnoty Europejskie, dotychczasowe trzy filary UE)
 • Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej - wymienienie instytucji wraz ze wskazaniem ich funkcji (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy, instytucje doradcze i finansowe)
 • Kompetencje prawodawcze Unii Europejskiej - rodzaje kompetencji, procedury prawodawcze, zasada kompetencji powierzonych
 • Źródła prawa Unii Europejskiej - prawo pierwotne a prawo wtórne, rodzaje aktów prawa wtórnego, charakter orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Zasady stosowania prawa UE w państwach członkowskich - zasada prymatu, bezpośredniego skutku oraz wykładni prounijnej
dr Krystyna Kowalik-Bańczyk
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
11:00 Wykład teoretyczny: Zarys polityki informacyjnej UE - historia prawa dostępu do informacji UE
 • od Traktatów Rzymskich do Traktatu z Maastricht
 • Traktat z Maastricht i jego ratyfikacja w Danii (1992)
 • deklaracja z Birmingham i Rada Europejska w Edynburgu (X-XII 1992)
 • kryzys polityczny Komisji Europejskiej (III 1999)
 • nowe podejście Komisji Europejskiej do polityki informacyjnej (III 1999)
 • irlandzkie referendum nt. ratyfikacji Traktatu z Nicei (VI 2001)
 • strategia informacyjna UE (VII 2002)
 • francuskie i holenderskie referendum ratyfikacyjne Traktatu Konstytucyjnego (V-VI 2005)
 • plan działań Komisji (VII 2005) i europejska polityka komunikacyjna (II 2006)
 • ewolucja polityki informacyjnej UE
 • prawo dostępu do informacji UE
 • otwartość i przejrzystość w polityce informacyjnej UE oraz wnioski dla obywateli
Wiktor T. Poźniak
(dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie)
12:00 Przerwa obiadowa
12:30 Źródła dokumentacji prawnej
 • legislacja UE: podział (legislacja pierwotna i wtórna)
 • traktaty europejskie: dostępne wydania i formy
 • typologia dokumentów legislacyjnych UE
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: zasięg, serie i formy wydawnicze
 • obowiązujące akty prawne: spis legislacji
 • kwestie lingwistyczne w odniesieniu do dokumentów prawnych
 • drukowane komentarze do Traktatów dostępne w języku polskim
 • pomocne kontakty (Europe Direct i sieć CDE)
Wiktor T. Poźniak
(dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie)
13:15 Przerwa
13:00 EURLEX i CELEX - główne systemy informacyjne o prawie UE
 • rozwój systemu CELEX i numeracja dokumentów prawnych, sektory i klasy dokumentów
 • dostęp do dokumentacji prawnej poza internetem
 • dostęp do dokumentacji prawnej w internecie: system EURLEX
 • zawartość systemu EURLEX
 • możliwości wyszukiwawcze, możliwe typy kwerend
 • format zgromadzonych danych
 • dostępność wspólnotowego dorobku prawnego (fr. acquis communautaire) w języku polskim
 • wydanie specjalne Dziennika Urzędowego UE
Wiktor T. Poźniak
(dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie)
14:10 Przerwa
14:20 Procesy legislacyjne w serwisach informacyjnych UE (bazy PRELEX i OEIL)
 • procesy legislacyjne w UE
 • źrodła informacji o postępach w procesach legislacyjnych
 • otwartość i przejrzystość procesow legislacyjnych
 • propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej: zielone i białe księgi KE
 • monitorowanie procesów legislacyjnych na przykladzie systemu PRELEX i OEIL
 • przykłady efektywnego wykorzystania systemu PRELEX
 • transpozycja prawa wspólnotowego do prawa krajów członkowskich
Wiktor T. Poźniak
(dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie)
15:10 Przerwa
15:20 Dostęp do dokumentów sądowych UE (CURIA), zamówienia publiczne (TED), dane statystyczne (EUROSTAT) oraz publikacje UE (EUBOOKSHOP)
 • dokumenty sądowe (CURIA)
 • zamówienia publiczne (TED)
 • portal danych i publikacji statystycznych EUROSTAT
 • publikacje UE (EUBOOKSHOP)
 • możliwość bezpłatnego pozyskiwania publikacji UE
 • sieci informacyjne UE (konsumenci, pomoc prawna, rozwiązywanie problemów Wspólnego Rynku, środowiska biznesowe)
 • informacja europejska w najbliższej okolicy (inicjatywa EUROPE DIRECT)
Wiktor T. Poźniak
(dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie)
16:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78