centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.11.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Ministerstwo Zdrowia prowadzi obecnie prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej. Może ono być przełomem w informatyzacji podmiotów ochrony zdrowia.
Nowe rozporządzenie ma objąć regulacją nie tylko zakłady opieki zdrowotnej, ale również wszystkie inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki lekarskie oraz praktyki pielęgniarek i położnych.

PROGRAM

4 listopada 2010 r.
10:00 Wykład: Dokumentacja medyczna w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Co jest, a co nie jest dokumentacją medyczną. Akty prawne konstytuujące funkcjonowanie dokumentacji medycznej (ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawa o zakażeniach i chorobach zakaźnych, ustawa o medycynie pracy, ustawa o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych)
 • Dokumentacja medyczna jako źródło wiedzy w systemie informacyjnym ochrony zdrowia
 • Dokumentacja medyczna a dokumentacja statystyczna. Podstawowe różnice
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Ograniczenia ustawowe i organizacyjne
 • Możliwe modele outsourcingu w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Czy elektroniczna dokumentacja medyczna może być źródłem przełomowych zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia?
Krzysztof Nyczaj
(konsultant w Gabinecie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa)
11:00 Prezentacja sponsorska: Przykład rozwiązania EDM - system iMed24 - prezentacja praktyczna
 • zastosowanie bezpłatnego podpisu elektronicznego w elektronicznej dokumentacji medycznej
 • lepsze zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej dzięki dokumentacji elektronicznej
 • możliwość lepszej analizy pracy jednostki dzięki elektronicznej dokumentacji zbiorczej
Andrzej Jaromin
(Wiceprezes Zarządu iMed24 SA)
11:40 Przerwa na lunch
12:10 Wykład: Elektroniczna dokumentacja medyczna - wpływ nowych regulacji na działalność placówek ochrony zdrowia
 • Aktualne rozporządzenie o dokumentacji medycznej - kluczowe problemy i ograniczenia
 • Kierunki zmian w nowelizacji rozporządzenia o dokumentacji medycznej
 • Stosowalność elektronicznego podpisu osobistego w ochronie zdrowia na gruncie ustawy o dowodach osobistych
 • Zobowiązania ZOZ w zakresie e-Zdrowia w świetle Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia
 • Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej przez internetowe konta pacjenta
Dr Robert Mołdach
(eFabrica Strategie Ochrony Zdrowia, ekspert Pracodawców RP)
13:00 Case Study: Elektroniczna dokumentacja medyczna - teoria a praktyka
 • Optymalny zakres informatyzacji procesów prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Koszty związane z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna - korzyści dla personelu medycznego
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna - źródłem wiedzy zarządczej
 • Ryzyko związane z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Ochrona danych medycznych - rozwiązania organizacyjne
Dr Wojciech Lorens
(kierownik ds. rozwoju informatycznych systemów medycznych Medicover)
13:40 Przerwa na kawę
14:00 Wykład: Ochrona dokumentacji medycznej - wymogi krajowe i unijne
 • Ochrona dokumentacji medycznej w świetle norm unijnych
 • Ochrona dokumentacji medycznej w świetle norm krajowych
 • Dokumentacja medyczna podlegająca szczególnej ochronie
 • Dokumentacja medyczna w świetle opinii i orzeczeń GIODO
dr Agnieszka Łukasik-Bućko
(ekspert ochrony danych osobowych i medycznych)
14:40 Wykład: Zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji medycznej
Projekt rozporządzenia o dokumentacji medycznej. Oczekiwania kluczowych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej:
 • pracowników medycznych
 • podmiotów udzielających świadczeń
 • pacjentów
 • płatników
 • jednostek służby statystyki publicznej
Krzysztof Nyczaj
(konsultant w Gabinecie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa)
15:30 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78