centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.05.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

PROGRAM

13 maja 2010 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Założenia realizacyjne projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
dr Leszek Sikorski
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
10:45 Wykład: Regionalne rejestry poszerzonych danych medycznych - podstawa zachowania ciągłości opieki medycznej w warunkach stosowania dokumentacji elektronicznej
 • Miejsce rejestrów regionalnych w strukturze projektu P1
 • Zasadność gromadzenia wybranych danych medycznych na poziomie regionalnym
 • Szacunek kosztów zewnętrznych projektu P1 i ich źródła finansowania
 • Kwestia standardów danych i ich wymiany w ciągłości opieki medycznej
 • Poszerzona statystyka medyczna - przymus prawny czy zbiór zachęt
 • Projekt Wielkopolskiego Folderu Medycznego jako przykład regionalnej metabazy danych medycznych
dr inż. Robert Mołdach
11:30 Case study: Komunikacja pacjent-lekarz przy użyciu platformy on-line - praktyczne aspekty wdrożenia
 • Identyfikacja potrzeb pacjenta w obszarze usług on-line
 • Cele do osiągnięcia
 • Wybrane obszary zastosowania komunikacji pacjent-lekarz
 • Wybór rozwiązania i proces wdrożenia
 • Korzyści i ryzyka wdrożenia
dr Wojciech Lorens
(Medicover)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: IMPAX® 6 zintegrowany system archiwizacji i dystrybucji obrazów dla całego szpitala
Paweł Kowalczyk
(Agfa HealthCare)
13:00 Prezentacja: Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe fakty
 • Aktualny stan prawny
 • Możliwość wykorzystania bezpłatnych podpisów elektronicznych
 • Praktyczne aspekty używania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta
Andrzej Jaromin
(iMed24 S.A.)
13:30 Prezentacja: E-usługi w medycynie na przykładzie rozwiązania do monitorowania stanu zdrowia pacjenta przez Internet
 • Założenia dla realizacji usług takich jak telemonitoring w medycynie przy wykorzystaniu nowoczesnych, dostępnych technologii telekomunikacyjnych
 • Zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta jako działanie pomagające w profilaktyce w opiece zdrowotnej
Agnieszka Pioruńska
(Business Development Manager, Alcatel-Lucent)
14:00 Prezentacja: Elektroniczny Rekord Medyczny a regionalny model ochrony zdrowia
lek. med. Rafał Włach
(UHC)
14:30 Przerwa
14:50 Case-study: Funkcjonowanie pilotażowego projektu p.n. Zdrowotny Informator Pacjenta - konto on -line pacjentów
Andrzej Strug (Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ)
Tomasz Batura (kierownik Działu Aplikacji w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ)
15:20 Case-study: EHR z perspektywy regionalnej
 • Rola EHR w regionalnej polityce zdrowotnej
 • Możliwości techniczne i organizacyjne zoz we wdrażaniu EHR
 • Standardy EHR w praktyce
 • Korzyści dla pacjentów z regionalnej EHR
 • Ryzyka przy projektach EHR
Marcin Zawisza
(Naczelnik Wydziału e-Zdrowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego)
15:50 Wykład: Aspekty prawne realizacji prawa pacjentów do wglądu w dokumentacje medyczna - przy uwzględnieniu specyfiki dokumentacji elektronicznej
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej w świetle przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009.52.417 z późn. zm.).
 • Uprawnienie ubezpieczonego do żądania udzielenia mu przez NFZ informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków finansowych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń - art. 192 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. j.t. 2008.164.1027 z późn. zm.).
 • Wymogi związane z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
 • Przetwarzanie danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli wrażliwych danych osobowych, w kontekście przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. j.t. 2002.101.926 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004.100.1024).
Mec. Łukasz Przebindowski
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78