centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.04.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Marcin Bajorski

Marcin Bajorski

Informatyzujący geodeta, miłośnik sportów ekstremalnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1993-1998) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i Krakowskiej Szkoły Finansów, a także Politechniki Śląskiej w Gliwicach (studia podyplomowe, 1999-2001). W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Członek Zarządu Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w Gliwicach, z którym jest związany od 1998 roku (dawniej jako Kierownik Projektów). Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem projektów informatycznych. W latach 1999-2004 był kilkakrotnie zatrudniany przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii jako ekspert oraz konsultant Banku Światowego w projektach dotyczących zagadnień nieruchomości i systemów informacji przestrzennej.
Jest wykładowcą Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Studium Podyplomowym GIS.


Szymon Ciupa

Współwłaściciel firmy 24GIS s.c. zajmującej się wdrażaniem i zastosowaniem Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostkach administracji publicznej. Konsultant w zakresie wdrażania GIS m.in. w Urzędzie Miasta Kielce oraz w Urzędzie Miasta Toruń. Specjalista w zakresie projektowania aplikacji dedykowanych GIS w e-administracji. Współautor wielu opracowań z zakresu GIS m.in. "Projekt dedykowanych aplikacji GIS w Wydziale Ochrony Środowiska w UM Kielce", "Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Toruń3D", "Metryka Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Systemie Informacji Przestrzennej", "Analiza jakości życia w mieście Kielce". Absolwent Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie.


Dr inż. Marcin Guzik

Marcin Guzik

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Tatrzańskim Parki Narodowym gdzie rozpoczął budowanie systemu GIS-TPN. Jest pomysłodawcą i jednym z administratorów GeoPortalu TATRY. Od 2004 organizuje w Zakopanem warsztaty "GIS w Parkach Narodowych i obszarach chronionych". Jest jednym z autorów "Standardu danych GIS w ochronie przyrody". Od 2007 r. dla słuchaczy studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej wykłada przedmiot "Zastosowanie GIS w ochronie środowiska". Od lutego 2010 jest wykładowcą Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej gdzie prowadzi kurs "Systemy Informacji Geograficznej".


Leszek Litwin

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, oraz IKR Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Zawodowo zajmuje się systemami geoinformatycznymi (WebGIS i Geoportale, Mobile GIS) oraz danymi przestrzennymi. Od wielu lat interesuje się Dyrektywą INSPIRE - szczególnie przez pryzmat metadanych oraz standardami w geoinformacji (OGC, ISO TC 211). Kierował i kieruje m. in., projektami budowy pierwszego polskiego edytora metadanych (MEDARD, oprogramowanie FOSS) i katalogu metadanych (AQUARIUS) w pełni zgodnych ze standardami technicznymi INSPIRE.
Był wykładowcą w UŚ i wykłada w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej.


Maciej Łochyński

Pracownik Działu Rozwoju SIP Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" w Poznaniu oraz firmy BIOTOPE. Będąc pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego opracował wytyczne opracowania danych przestrzennych przy wykonywaniu planów ochrony dla form ochrony przyrody. Wytyczne te stały się chętnie wykorzystywanym materiałem przy zlecaniu planów ochrony przez służby ochrony przyrody na terenie całego kraju.
Autor kilkunastu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.


Anna Orlińska

Anna Orlińska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz absolwentka studiów Planowanie Środowiska i Inżynieria Ekologiczna Technicznego Uniwersytetu w Monachium (2007).
Po ukończeniu studiów ze specjalizacją na wydziale Geograficzne Systemy Informacyjne na Technicznym Uniwersytecie w Monachium pracowała przez półtora roku jako specjalista ds. teledetekcji i GIS w dużym zespole w firmie Gesellschaft für angewandte Fernerkundung (GAF AG) w Monachium.
Od stycznia 2009 pracuje w firmie GEOSYSTEMS Polska i zajmuje się głównie projektem GSE Forest Monitoring (GSE FM) należącym do grupy projektów Global Monitoring for Environment and Security (GMES). W ramach GSE FM współpracuje również z liderem konsorcjum tego projektu, firmą GAF AG z Monachium.


Maciej Rossa

Maciej Rossa

instytucja/uczelnia
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Dyrektor Departamentu Kontroli Szkód w Środowisku, Ekozarządzania, Promocji i Informacji o Środowisku
poprzednio: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

doświadczenie profesjonalne w zakresie GIS, SIP, SIT, LIS:
Kierowanie departamentem informacji o środowisku jednostki administracji państwowej szczebla centralnego m.in. w zakresie prowadzenia referencyjnych danych geoprzestrzennych o środowisku.
Realizowanie i kierowanie projektami z zakresu GIS, infrastruktur danych przestrzennych - SDI, GIS dynamicznego i wielowymiarowego (3D i 4D) oraz WebGIS. Numeryczne modelowanie matematyczne 3D i 4D procesów przyrodniczych z wykorzystaniem GIS. Prowadzenie analiz przestrzennych i geostatystycznych. Projektowanie systemów WebGIS.
Przedstawiciel resortu środowiska w Komitecie Technicznym INSPIRE przy Komisji Europejskiej. Członek zespołu ds. INSPIRE przy Ministrze Środowiska. Przedstawiciel Głównego Geologa Kraju w Radzie ds. implementacji INSPIRE przy GUGiK. Członek zespołu ds. testowania specyfikacji INSPIRE. Członek zespołu ds. krajowego profilu metadanych geoprzestrzennych. Kierownik zespołu ds. INSPIRE w PIG.

dziedzina zainteresowań związanych z GIS, SIT, SIP, LIS:
Projektowanie i tworzenie infrastruktur danych przestrzennych. Standardy w geoinformacji. WebGIS, 3D i 4D GIS. Zastosowanie technologii 3D i 4D GIS w geologii, hydrogeologii, ochronie środowiska i górnictwie.

doświadczenie dydaktyczne w zakresie GIS, SIP, SIT, LIS:
Opracowanie i prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z zakresu GIS i numerycznego modelowania matematycznego procesów hydrogeologicznych na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowanie i prowadzenie serii seminariów dotyczących standardów w geoinformacji oraz infrastruktur danych przestrzennych w Państwowym Instytucie Geologicznym.

doświadczenie profesjonalne, cd.:
Prowadzenie badań naukowych z zakresu numerycznego modelowania matematycznego procesów hydrogeologicznych (dynamiki wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń). Autor i główny wykonawca grantów badawczych. Opracowanie numerycznych modeli przestrzennych budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Projektowanie systemów odwadniania kopalń odkrywkowych - metodami numerycznego modelowania matematycznego. Projektowanie systemów monitoringu hydrogeologicznego. Badanie składowisk odpadów komunalnych. Prowadzenie projektów informatycznych.

doświadczenie dydaktyczne cd.:
Prowadzenie wykładu: Hydrologia; ćwiczeń: Modelowanie hydrogeologiczne, Ochrona wód podziemnych, Metody numeryczne, Gospodarka wodno-ściekowa, Hydrologia oraz kursy terenowe: Wiertnictwo, Górnictwo, Kartowanie geologiczne na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

zainteresowania naukowe/profesjonalne cd.:
Geoamtyka, infrastruktury danych przestrzennych, numeryczne modelowanie matematyczne procesów przyrodniczych, 3D i 4D GIS, WebGIS.

wybrane publikacje z zakresu GIS, SIP, SIT, LIS (5 publikacji):
Litwin L., Rossa M., 2008: Metadane w INSPIRE. Edytor MEDARD. Magazyn Geoinformacyjny nr 5 (156).
Makowska-Sikorska M., Rossa M., Chełmiński J., 2007: Wykorzystanie baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego do tworzenia tematycznych baz referencyjnych. Przegląd Geologiczny., vol. 55, nr 8.
Rossa M., Makowska-Sikorska M., Chełmiński J., 2007: Możliwości integracji baz MGŚP, VMAP2+, TBD w kontekście tworzenia danych referencyjnych dla krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Acta Scietarium Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarium., Wrocław.
Piotrowska K., Ostaficzuk S., Małolepszy Z., Rossa M., 2005. The numerical spatial model (3D) of geological structure of Poland from 6000 m to 500 m b.s.l. Przegląd Geologiczny., vol. 53, nr 10/2 s.961-966.
Rossa M., 2003. Geographic Information System (GIS) of the Kampinoski National Park and surrounding areas - for hydrogeologic purposes. Ecohydrol. Hydrobiol. 3.

wybrane publikacje z zakresu zainteresowań naukowych i profesjonalnych cd. (5 publikacji):
Czop M., Motyka J., Różkowski K., Borczak S., Rossa M., 2005: Wyniki badań składu chemicznego wód podziemnych z sieci monitoringowej w rejonie kopalni wapienia "Tarnów Opolski". Współczesne problemy hydrogeologii. t.XII. s.771-776.
Rossa M., Chełmiński J., Czapowski G., Kolondji G., 2005: Zastosowanie metod cyfrowania komputerowego dla modelowania przestrzennego (3D) osadowych złóż surowców mineralnych na przykładzie permskiego złoża soli kamiennej w rejonie LGOM. Technika Poszukiwań Geologicznych - Geosynoptyka i Geotermia., nr 45 s.94-96. Rossa. M., 2005: Inspirujący urok INSPIRE. Wiadomości PIG nr 167.
Chełmiński J., Rossa M., Tomaszczyk M., 2006. Modelowanie przestrzenne budowy geologicznej pokładowych złóż soli kamiennej - numeryczny model przestrzenny cechsztyńskiego złoża soli "Mechelinki" nad Zatoką Pucką. Przegląd Geologiczny., vol. 54, nr 4, s.311-312. Krogulec E., Rossa M. 2003: Hydrogeologic mathematical model of Kampinoski National Park central part. Ecohydrol. Hydrobiol. 3.


Marek Rzepka

W latach 1997/2001 wydawał płyty CD z Interaktywnymi Planami Miast Warszawy i Szczecina. Jeden z programistów tworzących pierwszą wersję AutoMapy. Zatrudniony w firmie GEOSYSTEMS Polska od 2002 roku. Czynnie uczestniczy w wielu projektach wspierając je autorskimi aplikacjami do konwersji oraz analizy danych. W latach 2008/2009 stworzył oprogramowanie wykorzystywane przez ekipy mobilne do zbierania zdjęć oraz informacji o sieci drogowej Polski. Aktualnie zajmuje się rozwiązaniami opartymi o Erdas Apollo Suite.


Jadwiga Skrobacka

Jadwiga Skrobacka

Przebieg pracy zawodowej:
- 1978 -1987/ Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni w Kielcach
- 1987 -1990 /Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach - Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Od 1990 do nadal/Urząd Miasta w Kielcach - Wydział Ochrony Środowiska
Działania w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce obok pracy administracyjnej
- Inicjowanie i nadawanie kierunku opracowaniom studialnym środowiska przyrodniczego i krajobrazu dla potrzeb planowania przestrzennego i programowania jego ochrony ukierunkowanej na rozwój zrównoważony
- Współpraca z ośrodkami naukowymi w zakresie prac badawczych związanych z monitoringiem stanu środowiska, organizacja konferencji i seminariów prezentujące kierunki działań w tym oraz czynne w nich uczestnictwo
- Organizacja funkcjonowania w procedurach administracyjnych Urzędu Miasta Kielce systemu ocen oddziaływania na środowisko, opiniowanie przedsięwzięć pod katem oddziaływania na środowisko
- Organizacja działań i prac przygotowujących miasto Kielce do wdrażania zasad Agendy 21 (Kielce otrzymały nagrodę w ogłoszonym w 1998 r. przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią(REC) konkursie dla miast z 10 krajów aksesyjnych UE
- Kierowanie pracami z zakresu opracowania, uchwalenia i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Kielc
- Organizacja różnych form edukacji ekologicznej dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Kielc (zainicjowanie w tym zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi)w tym kierowanie organizacją i przeprowadzeniem w Kielcach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jako ustanowiony przez Prezydenta Kielc Koordynator Lokalny w latach 2005-2007( nagroda Ministra Środowiska w 2006 r.) oraz 2009
- Uczestnictwo w opracowaniu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kielce wg normy ISO 9001:2000- w szczególności w obszarze ochrony środowiska - pełnienie funkcji auditora wewnętrznego ustanowionego SZJ (nadal)
- Zainicjowanie wdrożenia w Urzędzie Miasta Kielce Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) jako narzędzia zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem Miasta, wykonywanie funkcji Koordynatora GIS w pracach wdrażania, rozszerzania i utrzymywania Systemu (nadal)
Działania dodatkowe
- Udział w grupie założycielskiej i praca w latach 1993-1999 w Zespole Ochrony Środowiska Unii Metropolii Polskich zrzeszającego dyrektorów Wydziałów Ochrony Środowiska z największych miast Polski, prowadzącego działania na rzecz wzmocnienia możliwości właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorząd terytorialny m.in. poprzez zmiany legislacyjne ( współpraca z odpowiednimi komisjami sejmowymi) i stosowanie tzw. dobrych praktyk
- Udział w grupie założycielskiej w 1993 r. i prace w Forum Ekologicznym przy MISTiA w Krakowie
- Członek Zespołu MAB-13B Komitetu Naukowego PAN "Człowiek i Środowisko" (do 2000 r.)
- Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (nadal)

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78