centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.10.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Informatyzacja placówek ochrony zdrowia, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Z jednej strony wszyscy dostrzegają zalety informatyzacji i rozumieją jej nieuchronność, z drugiej - wysoki koszt tego typu przedsięwzięć, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, gdzie mamy do czynienia z danymi wrażliwymi, powoduje, że na ich zrealizowanie we własnym zakresie stać tylko nielicznych. Skorzystanie ze środków unijnych wydaje się często jedynym możliwym rozwiązaniem.
Aby się dowiedzieć co, jak i dlaczego zapraszamy do udziału w seminarium.

PROGRAM

19 października 2010 r.
10:00 Otwarcie seminarium i wykład: Pozyskiwanie przez zakłady opieki zdrowotnej funduszy unijnych na informatyzację - przegląd możliwości i analiza dotychczasowych osiągnięć
 • Programy Operacyjne a informatyzacja służby zdrowia - omówienie priorytetów i działań
 • Aktualne możliwości w pozyskiwaniu środków unijnych przez zakłady opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych programów operacyjnych
 • Dotychczasowe osiągnięcia i zakres udzielonego wsparcia zakładom opieki zdrowotnej
 • Kluczowe obszary i zakres interwencji
 • Zagrożenia i ryzyka
Aktualne możliwości finansowania informatyzacji niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krzysztof Nyczaj
(konsultant w Gabinecie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa)
10:50 Wykład: Informatyzacja szpitali w ramach RPO szansą na "skok cywilizacyjny" - jak ją wykorzystać
 • Pożądane funkcjonalność systemu szpitalnego w świetle planowanych zmian w opiece zdrowotnej
 • Technologia informatyczna przyjaciel czy wróg użytkownika
 • Znajomość procesów - większą szansa na udane wdrożenie
 • Najczęściej popełniane błędy w trakcie opracowywania specyfikacji
 • Kilka rad jak kupić system spełniający oczekiwania zamawiającego
 • Organizacja procesu wdrożenia - dobre praktyki
Mariusz Skrzypek (NFZ)
Robert Gierek (Ekspert ds. Zarządzania Strategicznego, Projektami i Informatyzacji, Izba Gospodarcza Medycyna Polska)
11:40 Prezentacja sponsorska: "Mówisz i masz" czyli Inteligentny System Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribeMedical i jego zastosowanie w medycynie
 • Po co placówkom medycznym system MagicScribeMedical
 • Poprawa efektywności wykorzystania czasu pracy lekarza dzięki zastosowaniu technologii rozpoznawania mowy
 • Nowa jakość dokumentacji medycznej w świetle wymagań współczesnej medycyny
 • MagicScribeMedical - innowacyjny system jako lewar do pozyskiwania środków unijnych dla służby zdrowia
Piotr Radliński
(UNIKKON INTEGRAL Sp. z o.o.)
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Wykład: Jak prowadzić projekt finansowany ze środków unijnych
 • Czy projekt finansowany ze środków unijnych musi być prowadzony wg PRINCE 2?
 • Biuro Projektu w strukturze organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie zmianą a stabilność projektu
 • Ograniczanie ryzyka
Cezary Paprocki
(Wiodący Konsultant Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.)
13:30 Case study: Organizacja prowadzenia projektu finansowanego ze środków unijnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - przykład Instytutu Kardiologii w Aninie
 • Charakterystyka projektów realizowanych w Instytucie Kardiologii w Aninie
 • Od pomysłu do studium wykonalności - Proces tworzenia studiów wykonalności
 • Proces zarządzania projektem - między teorią a praktyką
 • Kluczowe zagrożenia dla projektów
 • Jak efektywnie zarządzać finansami projektu w reżimie projektu unijnego
 • Zarządzanie projektami - struktura projektu a struktura organizacyjna instytucji - rozwiązywanie konfliktów i wykorzystywanie kompetencji
Maciej Miłkowski
(Zastępca Dyrektora ds. finansowych w Instytucie Kardiologii w Aninie)
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Case study: Rozwój potencjału informatycznego NIZP-PZH - projekt finansowany ze środków UE
 • Charakterystyka projektu
 • Jak pozyskano środki unijne? - od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
 • Zarządzanie projektem - teoria a praktyka
 • Jak zorganizować efektywnie działające biuro projektu
 • Współpraca z instytucjami wdrażającymi projekty finansowane ze środków unijnych
 • Szanse i zagrożenia
 • Rekomendacje
Monika Skiba
(Kierownik Biura Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Państwowym Zakładzie Higieny)
15:15 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78