centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.04.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Krzysztof Jan Jakubski

Doktor nauk ekonomicznych (SGH), mgr prawa - od 1996 roku zajmujący naukowo i praktycznie problematyką ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Współtwórca systemu i jeden z prekursorów zajęcia się przez polską policję problemem zwalczaniem przestępczości komputerowej oraz współtwórca systemu zwalczania przestępczości na szkodę elektronicznych instrumentów płatniczych. Jako Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa jednego z banków łączył teorię z praktyką, współtwórca systemu zabezpieczeń fizycznych i technicznych jednego z nowych, dużych banków komercyjnych. Współtwórca opracowanej przez firmę ENSI - European Network Security Institute - i udostępnianej na Licencji Bezpłatnej Dokumentacji GNU metodyki TISM (Total Information Security Management) pozwalającej zbudować modułową i hierarchiczną Politykę Bezpieczeństwa Informacji.
Od 1996 roku do chwili obecnej prelegent na ponad 60 konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce bezpieczeństwa systemów ochrony informacji i systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa elektronicznych instrumentów płatniczych. Autor ok. 100 publikacji recenzowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Konsultant w kilku firmach dokonujących audytu zabezpieczeń systemów informatycznych.


Dr Wojciech Kaliński

Wojciech Kaliński

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania uczestników przetargów przy składaniu protestów, odwołań oraz skarg do Sądu Okręgowego.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyką odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne). Wielokrotnie brał udział w audytach prawnych, jako osoba odpowiedzialna za stan prawny majątku i kontrakty gospodarcze. Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.


Łukasz Kister

Łukasz Kister

Doktorant w Katedrze Zarządzanie Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie. Absolwent studiów magisterskich o specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem oraz studiów licencjackich z zakresu: Dziennikarstwa i komunikowania masowego.
Przewodniczący Sekcji Doktorantów European Association for Security - Towarzystwa Naukowego Nauk o Bezpieczeństwie.
Doradca Zarządu Instytutu Regionalizmu, Marketingu Politycznego i Public Relations im. Maxa Webera.
Kierownik Centrum Opinii i Ekspertyz Sądowych Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
Wykładowca akademicki z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dziennikarstwa śledczego, problematyki społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa wewnętrznego. Wykładowca studiów podyplomowych nt. "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji prawnie chronionych" oraz "Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym".
Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego oraz Służby Ochrony Państwa.
W pracy naukowej i zawodowej koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa informacji, a przed wszystkim ich znaczenia dla istnienia, rozwoju i normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych. Jest przedstawicielem nowej dyscypliny naukowej - Securitologii. Opublikował szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim. Jest stałym współpracownikiem czasopism naukowych i specjalistycznych, m.in. Securitologia/Securitology - Czasopismo Nauk o Bezpieczeństwie, Ochrona Mienia i Informacji.
Posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE" oraz odpowiadające mu certyfikaty NATO i Unii Europejskiej.
Jest Certyfikowanym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.
Wykładowca - trener European Association for Security, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych "SECRETUM", Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości.


Maksymilian Majerski

Inżynier elektronik, w 1977 r. ukończył Politechnikę Warszawską. W branży security pracuje nieprzerwanie od 1976 roku. Od 1990 roku jest prezesem zarządu SAMAX S.A., firmy która specjalizuje się w elektronicznych systemach zabezpieczeń dla banków i większych obiektów.
Osobiście brał udział w zaprojektowaniu i wykonaniu ponad 200 dużych systemów alarmowych, telewizyjnych, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru i innych w obiektach bankowych, biurowych, przemysłowych i wojskowych.
Jest rzeczoznawcą nr 07/94 Stowarzyszenia POLALARM, ekspertem nr 001 Polskiej Izby Systemów Alarmowych PISA, wykładowcą na kursach branżowych (OS PISA, POLALARM), wykonawcą i współwykonawcą kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań technicznych dla obiektów m.in.: Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Warsaw Financial Center, Warsaw Corporate Center, Telewizja Polska SA, Bank PEKAO SA, Bank Millennium SA, ING Bank Śląski SA, Kredyt Bank SA, Polskie Porty Lotnicze, Vattenfall Heat Poland SA, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Jest członkiem Rady Nadzorczej PISA i członkiem Stowarzyszenia POLALARM.
Pracuje społecznie dla branży jako członek normalizacyjnego Komitetu Technicznego KT52 d/s Systemów Alarmowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Posiada poświadczenie bezpieczeństwa: ABW nr K0137603T dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą "tajne" licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia nr 0010379.


Stefan Jerzy Siudalski

Stefan Jerzy Siudalski

lat 62, dziennikarz, od 23 lat na liście biegłych sądowych w dziedzinie "ochrona mienia", autor: ponad 270 artykułów, trzech książek, kilka broszur dotyczących tematów związanych z ochroną, w latach 1997 - 2000 naczelny redaktor pisma "Ochrona mienia", od kilkunastu lat wykładowca szkolący agentów ochrony, instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz inwestorów, autor metody określania zagrożeń i doboru środków ochrony oraz metody profilowania przestępcy po zasobie wiedzy jaką on miał o miejscu gdzie przełamano system ochrony, autor kilkudziesięciu ekspertyz dotyczących systemów alarmowych i telewizji przemysłowej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78