centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.02.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

11 lutego 2010 r.
10:00 Wykład: Praktyczne aspekty zarządzania instytucją kultury. Innowacje organizacyjne optymalizujące funkcjonowanie muzeów
 • Istota danego muzeum - cechy specyficzne jako kryterium w programowaniu i organizacji instytucji
 • Efektywność zarządzania dobrem społecznym jako podstawowe kryterium oceny działania instytucji kultury
 • System zadaniowy w zarządzaniu Muzeum Pałacem w Wilanowie
 • Otwarte dla pracowników zarządzanie wiedzą o organizacji, planach i działaniu muzeum
 • Zarządzanie wiedzą o zasobach muzeum i tradycji muzealnej
Paweł Olaf Jaskanis
(dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie)
11:00 Case study: Wykorzystanie serwisów web 2.0 w komunikacji i zarządzaniu nowoczesną instytucją kultury
Nowoczesna instytucja kultury powinna prowadzić aktywną komunikacją internetową poprzez serwisy internetowe web2.0. Aplikacje web2.0 stanowią silne wsparcie informatyczne zarządzania projektami w instytucji oraz projektów artystycznych i edukacyjnych. CSW wpisuje się w tę praktykę poprzez prowadzenie:
 • serwisu cocarta.pl, który stanowi platformę komunikacyjną dla wszystkich osób działających artystycznie. Jego celem jest prezentacja wszystkich kategorii sztuki współczesnej, przybliżanych w formie grafik, fotografii lub multimediów. Serwis wyposażony jest w forum dyskusyjne, użytkownicy serwisu mają dostęp do systemu wewnętrznych wiadomości
 • serwisu informacyjnego mocno powiązanego z popularnymi portalami web 2.0 (np. youtube)
 • kont na popularnych portalach: facebook, myspace, itp.
 • bloga z informacjami dotyczącymi wybranej działalności instytucji
 • rozpoczyna pracę nad serwisem ALT CTRL (Alternative CoCA in Torun Research Lab) opartym na mechanizmie wiki. Przeznaczony do powstającej mediateki, uzupełniany będzie przez studentów w informacje związane z szeroko pojętym kontekstem wystaw
 • zarządzanie projektami merytorycznymi w oparciu o system web2.0, system activecollab
Dominik Pokornowski
(Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki czasu" w Toruniu)
11:50 Przerwa na lunch
12:20 Case study: Zarządzanie bazami danych w muzeum - Cyfrowe Zbiory PMA
 • Model zarządzania bazami danych o muzealiach w PMA
 • Standardy digitalizacji (tworzenia i przechowywania danych) przyjęte w PMA
 • Model organizacji pracy przy digitalizacji muzealiów PMA
 • Zastosowanie programu "Cyfrowe Zbiory PMA" na platformie 4D do zarządzania cyfrowymi wizerunkami zbiorów Muzeum
Agnieszka Jaskanis
(Główny Inwentaryzator Zbiorów, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
13:00 Case study: Internet jako platforma komunikacji muzeum z widzami i jego wpływ na kształtowanie nowoczesnej oferty muzealnej
Piotr Górajec
(Kierownik Działu Edukacji, Muzeum Pałac w Wilanowie)
13:30 Case study: Intranet w muzeum - szanujmy nogi i czas
 • Zarys problemów z obiegiem dokumentów i wymianą informacji z jakimi muzeum borykało się przed wprowadzeniem systemu
 • Filozofia dostępności - argumenty przemawiające za zastosowaniem narzędzi intranetowych w muzeum
 • Rozwiązanie Wilanowskie - Lotus Notes - Argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem
 • Lotus w Praktyce - omówienie modułów i funkcjonalności narzędzia, baz danych, obiegu dokumentów, zarządzania projektami
 • Wartość dodana - jak wprowadzenie intranetu zmieniło sposób komunikacji między pracownikami muzeum (nie tylko w zakresie obowiązków służbowych)
Piotr Górajec
(Kierownik Działu Edukacji, Muzeum Pałac w Wilanowie)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład: Gospodarka finansowa muzeów jako jednostek sektora finansów publicznych
 • Typologia muzeów w świetle ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, ze zm.).
 • Pojęcie, funkcje i rodzaje jednostek sektora finansów publicznych.
 • Muzea jako jednostki sektora finansów publicznych.
 • Jednolite zasady gospodarki finansowej w sektorze finansów publicznych w świetle nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
dr Kamil Zeidler
(Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Uniwersytet Gdański)
15:00 Wykład: Rola marketingu we współczesnych relacjach instytucji kultury z odbiorcami ich ofert
W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną założenia działań marketingowych, które współczesne instytucje działające na rynku kultury powinny realizować w celu:
 • identyfikacji odbiorców oferty kulturalnej, do których mogłyby kierować swoje "produkty"
 • kształtowania oczekiwań odbiorców, pobudzania ich zainteresowania ofertą kulturalną, zwiększania kompetencji kulturowych ... (... i jednocześnie) dostosowywania oferty do oczekiwań/możliwości percepcyjnych grup potencjalnych klientów, uznanych za docelowych odbiorców "produktów"
 • zachęcania odbiorców do korzystania z oferty kulturalnej
 • tworzenia bliskich relacji z tymi (wybranymi) klientami, których cechy wskazują na to, że mogliby oni być zainteresowani wielokrotnym, ponawianym korzystaniem z usług/ofert danej instytucji kultury
dr Tomasz Smoleń
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
15:50 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78