centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.02.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Piotr Górajec

Piotr Górajec

Wykształcenie wyższe - mgr Archeologii (Uniwersytet Warszawski 2000). Ukończył również studia podyplomowe - historia (Uniwersytet Warszawski 2002) oraz muzealnictwo (Uniwerytet Warszawski 2008). Obecnie pracuje w Muzeum Pałac w Wilanowie na stanowisku kierownika Działu Edukacji Muzealnej. Autor wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny historii, sztuki, kultury, turystyki (wydawnictwo DeAgostini, Hachette, Wydawnictwo Rzeczypospolite, Mówią Wieki). Współtwórca i uczestnik projektu badawczego - Raport o Stanie Edukacji Muzealnej w Polsce - raport przygotowywany jest pod patronatem Ministrów Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej). Współzałożyciel i jeden z liderów nieformalnej organizacji zrzeszającej i pomagającej polskim edukatorom muzealnym - Forum Edukatorów Muzealnych - www.edukacjamuzealna.pl.
Kolarz amator.


Agnieszka Jaskanis

Agnieszka Jaskanis

Główny Inwentaryzator Zbiorów, zajmuje się kompleksową informatyzacją w Państwowym Muzeum Archeologicznym. Jest autorem systemu ewidencji i zarządzania zbiorami PMA (Oracle) oraz systemu digitalizacji muzealiów (4D).
W latach 2001 i 2003 Państwowe Muzeum Archeologiczne zostało finalistą konkursu COMPUTERWORLD - "Lider Informatyki" z komentarzem: "w uznaniu dla osiągnięć uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii informatycznych".
Jest współautorem projektu standaryzacji opisu zbiorów muzealnych - SSWIM, opracowanego w ramach PK ICOM (International Council of Museum). Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM) w roku 1996 został opracowany w formie aplikacji komputerowej, której celem było umożliwienie środowisku muzealnemu wymianę i udostępnianie w Internecie informacji o zbiorach. W roku 1997 Minister Kultury i Sztuki wyróżnił autorów systemu SSWIM w konkursie na "Najciekawsze wydarzenie muzealne".
Od 2000 roku współpracuje z przedstawicielami bibliotek i archiwów w budowaniu zasad i standardów udostępniania informacji o dobrach kultury przechowywanych w tych instytucjach. Jest uczestnikiem projektów międzynarodowych o tej tematyce.
W 2006 roku została powołana w skład zespołu do spraw digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jest autorem publikacji dotyczących ewidencji zbiorów muzealnych przy wykorzystaniu technik komputerowych oraz udostępniania informacji o zbiorach przez muzea, biblioteki i archiwa.


Paweł Olaf Jaskanis

Archeolog, historyk sztuki - od lipca 2002 Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, od 1999 Dyrektor Generalny Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków, od 1996 zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków ds. merytorycznych, po 1989 r. specjalista i wicedyrektor Departamentu Działalności Kulturalnej (od 1994 r. Dep. Sztuki) w Ministerstwie Kultury, od 1985 r. specjalista w Oddziale Badań i Konserwacji Zabytków Przedsiębiorstwa Pracownie Konserwacji Zabytków.
Wykładowca kursów podyplomowych Akademii Dziedzictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Studium Muzealniczego Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wiceprzewodniczący (z wyboru) Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów przy UNESCO - ICOM, przewodniczący (wyboru) Rady Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Prezydencie m. st. Warszawy, członek Rady Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Ekologicznej "Dwór Czarne" w Jeleniej Górze, członek rady Muzeum Zamkowego w Łańcucie, przewodniczący rad Muzeum Okręgowego (Ziemi Sieradzkiej) w Sieradzu i Muzeum Historii Miasta Stołecznego Warszawy. Społecznie udziela się w innych stowarzyszeniach związanych z opieką nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.
Specjalista w zarządzaniu systemem ochrony zabytków w Polsce, w problematyce podstaw prawnych ochrony zabytków, w dziedzinie zarządzania systemem opieki nad zabytkami i współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji kultury, w tym muzeów. Twórcza przedsiębiorczość i innowacyjność w muzeach stanowią od kilku lat nowe pola zainteresowań. Autor publikacji poświęconych ochronie i opiece nad zabytkami.


Dominik Pokornowski

Dominik Pokornowski

Absolwent Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych z zakresu Public Relations oraz Zarządzania Projektami. Obecnie na stanowisku PR'owca i menadżera projektów w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Należy również do grupy ekspertów przy projekcie informatycznym "e-Kultura w Kujawsko-Pomorskim". Aktywny obserwator rozwoju Internetu od 1995 roku. Koordynator licznych projektów internetowych, w tym projektu informatyzacji i budowy dużej platformy portalowej dla Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.Dr Tomasz Smoleń

Jest adiunktem w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK); kierownikiem studiów podyplomowych na kierunku Marketing w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prowadzi również zajęcia z Marketingu na Podyplomowych Studiów Zarządzania Kulturą UJ na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz zajęcia pt. Rynek kultury w Polsce na podyplomowych studiach Menedżer Kultury na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


Dr Kamil Zeidler

Kamil Zeidler

Urodzony w Gdańsku, prawnik, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który to Wydział ukończył (praca magisterska: Prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie kultury i sztuki, Gdańsk 2001) i gdzie obronił doktorat w zakresie nauk prawnych (Prawna ochrona dziedzictwa kultury. Studium z teorii państwa i prawa, Gdańsk 2006), recenzowany przez prof. zw. dr hab. Jana Pruszyńskiego i prof. zw. dr hab. Jerzego Zajadło. Autor przeszło stu publikacji w zakresie prawa ochrony dziedzictwa kultury oraz teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego oraz europejskiego, pośród których na uwagę zasługuje monografia Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2007 oraz podręcznik Wykład prawa dla archeologów, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (we współautorstwie z M. Trzcińskim). Występował na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (w tym Czechy, Korea Południowa). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2003, 2007), jak też stypendysta Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2004-2005) oraz DAAD w Bonn (1997). W 2008 roku otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych za pracę z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury. W 2009 r. od Komendanta Głównego Policji otrzymał Pamiątkową Złotą Plakietką "z podziękowaniami za współpracę z Policją w ochronie dziedzictwa narodowego". Prowadził i prowadzi wykłady oraz ćwiczenia między innymi z przedmiotów: Teorii i filozofia prawa, Logika, Wstęp do prawoznawstwa, Retoryka prawnicza, Prawo Islamu i Dalekiego Wschodu ale także Europejskie dziedzictwo kultury, Podstawy prawne dotyczące muzeów w Polsce i UE oraz Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Wykładał także w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni, jak też na kierunku historii sztuki Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Członek stowarzyszeń naukowych: Sekcji Polskiej IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie), Grupy Polskiej ILA (International Law Association), Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (International Council of Museums) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Społeczny opiekun zabytków. Prowadził aukcje dzieł sztuki i zabytków, również na cele charytatywne. W 2005 roku współpracował z domem aukcyjnym Sotheby's (Restitution Department) w Londynie w zakresie spraw rewindykacyjnych w Polsce. W 2007 roku dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2008 roku ekspert-doradca Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78