centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.08.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Kamil Zeidler (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)

PROGRAM

19 sierpnia 2010 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad, przedstawienie programu seminarium i wykład: Prawo muzeów - stan aktualny i problemy prawne, czekające na swą regulację. Muzeum jako uczestnik rynku sztuki - aspekty prawne ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa pierwokupu
 • Główne kierunki rozważań i plany dot. zmian legislacyjnymi w zakresie prawa muzeów - najważniejsze postulaty de lege ferenda
 • Muzeum jako uczestnik rynku sztuki - szczególne regulacje prawne
 • Dyskusja - odpowiedzi na pytania - zagadnienia szczegółowe
dr Kamil Zeidler
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
10:45 Wykład: Ochrona prawna integralności dzieł sztuki
 • Czym jest prawo do integralności utworu?
 • Co to znaczy, że prawo do integralności utworu jest wieczne?
 • Jak prawo do integralności utworu jest wykonywane po śmierci twórcy?
 • Czy intensywność ochrony prawa do integralności utworu zmienia się z biegiem czasu?
 • Co to znaczy, że prawo do integralności utworu jest niezbywalne?
 • Czy twórca (następcy prawni twórcy) może wyrazić zgodę na ingerencję w swój utwór?
 • Integralność utworu a konflikt interesów twórcy i właściciela nośnika, na którym utwór został utrwalony?
 • Najciekawsze przykłady sporów sądowych (w Polsce i na świecie) dotyczących prawa do integralności utworu.
Piotr Łada
(aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rabenda-Ozimek)
11:30 Wykład: Praktyczne uwarunkowania prawa autorskiego w działalności muzeów i galerii
 • Zakres przedmiotowy i czasowy ochrony autorskiej
 • Dozwolony użytek (licencje ustawowe) muzeów i galerii
 • Szczególne zasady prawa autorskiego dotyczące dzieł plastycznych
 • Postanowienia dotyczące praw autorskich w umowach z autorami
 • Wymogi dotyczące ochrony praw osobistych
mec. Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Cywilno prawne aspekty obrotu skradzionymi dobrami kultury. Skutki prawne nabycia dzieła sztuki od osoby nieuprawnionej
 • Szczególny charakter dóbr kultury jako towarów
 • Zagrożenia dóbr kultury
 • Aktualny stan prawny w Polsce i za granicą
 • Postulaty de lege ferenda
prof. dr hab. Wojciech Kowalski
(Kierownik Pracowni Prawa Własności Intelektualnej i na Dobrach Kultury w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
13:30 Wykład: Aspekty prawne konserwacji dzieł sztuki. Kopiowanie dzieła a prawa autorskie
 • Regulacje prawne dot. działalności w zakresie konserwacji dzieł sztuki
 • Regulacje prawne dot. autorstwa dzieła sztuki
 • Kopia a falsyfikat - rozważania normatywno-prawne
 • Dyskusja - odpowiedzi na pytania - zagadnienia szczegółowe
dr Kamil Zeidler
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Immunitet jurysdykcyjny dzieł pozyskanych z zagranicy na wystawę
 • Sytuacja prawna dzieła sztuki wypożyczonego za granicę
 • Istota immunitetu jurysdykcyjnego, jako zabezpieczenia przez roszczeniami
 • Różne rozwiązania immunitetu przyjęte za granicą
 • Postulat wprowadzenia immunitetu w Polsce
prof. dr hab. Wojciech Kowalski
(Kierownik Pracowni Prawa Własności Intelektualnej i na Dobrach Kultury w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
15:00 Wykład: Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego a przyczyny jego degradacji w Polsce oraz drogi do jej powstrzymania
Dziedzictwo architektoniczne, zgodnie z Konwencją z 1985 r. obejmuje dzieła architektoniczne posiadające szczególne wartości: historyczne, archeologiczne, naukowe, artystyczne, społeczne lub techniczne wchodzące w skład trzech grup dóbr trwałych:
 • Zabytkowe budowle i budynki
 • Zespoły zabytkowych budynków, tworzących jednostki urbanistyczne
 • Dzieła stworzone wspólnie przez człowieka i naturę na większych obszarach stanowiących jednostki urbanistyczne
Karta Wenecka już w 1964 roku stwierdza, że zabytkowe dzieła różnych narodów ludzkość uważa za wspólne dziedzictwo, które winno być zachowane dla przyszłych pokoleń i przekazane im w całym bogactwie autentyzmu, czyli nieprzerobione i niezniekształcone.
Niestety, w naszym kraju dziedzictwo architektoniczne nie jest właściwie chronione, co prowadzi do jego coraz większej degradacji pozbawiając go wyżej wspomnianych wartości.
W związku z powyższym w niniejszym referacie zostaną przedstawione cztery główne problemy:
 • Omówienie podstawowych zasad ochrony dziedzictwa architektonicznego wynikających z Konwencji z 1985 roku, jak i z innych ustaleń międzynarodowych
 • Przedstawienie najczęściej występujących patologii prowadzących do niszczenia w różnym stopniu zabytków architektury w Polsce
 • Analiza przyczyn powyższego stanu
 • Propozycja koniecznych wielokierunkowych działań, w tym i legislacyjnych, celem powstrzymania postępującej degradacji dziedzictwa architektonicznego w Polsce
Prof. dr hab. inż. architekt Jan Tajchman (kierownik Studiów Podyplomowych Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Kamil Zeidler (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
15:30 Wykład: : Prawo do "wizerunku" muzealiów
 • Pojęcie muzealiów
 • Regulacje krajowe w zakresie wykorzystania "wizerunku" muzealiów
 • Przykładowe regulacje zagraniczne w zakresie wykorzystania "wizerunku" muzealiów
 • Praktyczne aspekty stosowania regulacji oraz jej ocena
 • Dyskusja - odpowiedzi na pytania - zagadnienia szczegółowe
dr Kamil Zeidler
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78