centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.07.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Kolejna edycja Akademii Prawa Komputerowego będzie poświęcona bardzo ważnym zagadnieniom związanym z ochroną prawną zakupionego oprogramowania.
Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie związane z odpowiedzialnością producenta lub dystrybutora za wady oprogramowania i/lub za usterki wdrożonego systemu IT. Dowiedzą się Państwo jakie są możliwości prawne zakupu oprogramowania używanego, jakie można spotkać pułapki umów licencyjnych, leasingu systemów IT. Skupimy się również na roszczeniach odszkodowawczych i ich charakterze prawnym.
Zapraszamy do udziału w niewątpliwie bardzo ciekawym i pouczającym seminarium pt: "OCHRONA OPROGRAMOWANIA W PRAKTYCE PRAWNEJ I BIZNESOWEJ".

PROGRAM

20 lipca 2010 r.
10:00 Wykład: Odpowiedzialność za wady oprogramowania i za usterki wdrożonego systemu. Klauzule umowne wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady oprogramowania
 • Czy zamawiający produkt informatyczny ma prawo ma prawo wymagać i oczekiwać, że zamówiony produkt został odpowiednio zaprojektowany, przetestowany, wyprodukowany lub wdrożony (zgodnie z zasadami sztuki zawodowej, normami lub standardami)?
 • Jakie znaczenie mają zapewnienia producenta, że produkt będzie posiadał oferowaną funkcjonalność, szybkość i wydajność pracy, kompatybilność itd. oraz działał zgodnie z zapewnieniami?
 • Jaką skuteczność mają zastrzeżenia umowne typu "as it is" z góry uprzedzające zamawiającego, że oferowany produkt może być wadliwy lub nie odpowiadać wszelkim czy też określonym jego oczekiwaniom lub wymaganiom?
 • Jaką moc prawną posiadają umowne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności producenta lub firmy wdrożeniowej za wady oprogramowania i systemów informatycznych?
 • Z jakich instrumentów prawnych może skorzystać zamawiający w obronie swoich interesów zwianych z zakupem lub wdrożeniem produktu informatycznego?
 • Jakie są możliwości kształtowania treści umowy licencyjnej lub wdrożeniowej, aby należycie zabezpieczyć interesy zamawiającego?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność producenta za produkt informatyczny i firmy wdrożeniowej za usługi wdrożeniowe?
mec. Sławomir Ciupa
(Kancelaria Prawnicza Ciupa Figat i Wspólnicy)
11:00 Wykład: Możliwości prawne zakupu używanego oprogramowania oraz leasingu systemów IT
 • Kwalifikacja Prawna umów dotyczących "zakupu" używanego oprogramowania
 • Sprzedaż egzemplarza oprogramowania a cesja praw i obowiązków wynikających z umów licencyjnych na korzystanie z oprogramowania
 • Wyczerpanie praw do egzemplarza oprogramowania
 • Ryzyko prawne związane z uzyskaniem nielegalnego oprogramowania
Dr Marek Bukowski
(Kancelaria Prawna Bukowscy i Współnicy)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Umowy w obrocie oprogramowaniem - aspekty prawne i rady praktyczne dotyczące ich zawierania
 • Umowy nabycia oprogramowania standardowego,
 • Umowy na wytworzenie oprogramowania (systemu) indywidualnego,
 • Umowy wdrożeniowe,
 • Umowy serwisu i konserwacji oprogramowania,
 • Umowy depozytu oprogramowania,
 • Licencje open source (np. licencje GNU), licencje open kontent (np. creative commons).
Dr Marek Bukowski
(Kancelaria Prawna Bukowscy i Współnicy)
13:30 Wykład: Pułapki umów licencyjnych - zgodność niektórych klauzul umów licencyjnych z polskim systemem prawnym
 • Korzystanie z programu komputerowego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Praktyka zawierania typowych umów licencyjnych na oprogramowanie a przepisy prawa autorskiego
 • Podstawowe sposoby zawierania umów licencyjnych na oprogramowanie
 • Umowy licencyjne w obrocie z konsumentami
 • Czas trwania licencji z uwzględnieniem problematyki wersji demonstracyjnych i wersji shareware oprogramowania
 • Zmiana podmiotu uprawnionego do programu komputerowego
 • Zakres dozwolonego korzystania z egzemplarza programu komputerowego
Dr Marek Bukowski
(Kancelaria Prawna Bukowscy i Współnicy)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Programy komputerowe w prawie patentowym
 • Rys historyczny - ewolucja poglądów na temat modelu i zakresu prawnej ochrony programów komputerowych (prawo autorskie v. prawo patentowe);
 • Obecny status programów komputerowych w prawie patentowym:
  1. polska ustawa - prawo własności przemysłowej;
  2. konwencja o udzielaniu patentów europejskich;
 • Prawne znaczenie wyłączenia programów komputerowych z zakresu pojęcia wynalazków podlegających opatentowaniu;
 • Praktyka rozpatrywania zgłoszeń patentowych dotyczących tzw. wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera (computer-implemented inventions), ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego;
 • Spory i kontrowersje na temat statusu programów komputerowych w systemie patentowym, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. fiaska projektu dyrektywy [COM (2002) 92] dotyczącej zdolności patentowej wynalazków urzeczywistnianych przy użyciu komputera;
  2. rozbieżności i wątpliwości interpretacyjnych w orzecznictwie krajowych organów patentowych i w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego;
 • Wniosek G 3/08 Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego do Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EUP: analiza pytań prawnych zawartych we wniosku oraz opinii Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z dnia 12 maja 2010 r.
prof. Aurelia Nowicka
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
15:15 Wykład: Roszczenia odszkodowawcze i roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści w prawie własności intelektualnej
Model ochrony praw własności intelektualnej w dyrektywie enforcement i jego implementacja do prawa krajowego
1. Roszczenia odszkodowawcze
 • Szkoda i sposób naprawienia szkody
 • Naprawienie szkody na zasadach ogólnych
  1. Wina jako element szkody
  2. Związek przyczynowy
  3. Sposoby obliczania wysokości szkody
 • Szczególny sposób ustalenia odszkodowania w prawie własności przemysłowej i ustawie o prawie autorskim
  1. Pojęcie stosownego wynagrodzenia
  2. Odszkodowanie ryczałtowe
  3. Odszkodowanie wielokrotne (wielokrotność opłaty licencyjnej)
2. Roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści
 • Charakter prawny roszczenia o wydanie bezpodstawnych korzyści
 • Roszczenie na zasadach ogólnych (bezpodstawność wzbogacenia, bezprawność, wzbogacenie, zubożenie, związek pomiędzy wzbogaceniem i zubożeniem)
 • Podstawowe sposoby zawierania umów licencyjnych na oprogramowanie
 • Roszczenie sui generis o wydanie korzyści
 • Sposób obliczania wielkości bezpodstawnie uzyskanych korzyści
 • Relacja roszczeń o wydanie korzyści do innych roszczeń przysługujących uprawnionemu
 • Nowe propozycje rozumienia roszczenia o wydanie bezpodstawnie korzyści
dr Paweł Podrecki
(Uniwersytet Jagielloński)
16:00 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78