centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.11.2010 Koordynator:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli szereg zadań tak z zakresu ochrony zabytków, jak i opieki nad nimi. Jednak nie zawsze samorządy były gotowe na wypełnianie tych nowych dla nich obowiązków. Podkreślić jednak należy, że zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli (art.93 ust.4 ustawy z 2003 r.).
Dodatkowo nowelizacja z czerwca b.r. ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pośród wielu zmian, wprowadziła dwa ważne dla samorządów zapisy:
- po pierwsze, wprowadzony został termin zawity na założenie lub zaktualizowanie przez gminy gminnych ewidencji zabytków;
- po drugie, modyfikacji uległa jedna z czterech form ochrony zabytków, przysługująca jednostkom samorządu terytorialnego, jaką są ustalenia ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym - został nadany jej nowy szerszy kształt: ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytki publicznego.
Powyższe czyni temat seminarium szczególnie ważnym i aktualnym.

Prowadzenie obrad: dr Kamil Zeidler, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

PROGRAM

4 listopada 2010 r.
10:00 Wykład: System ochrony zabytków w Polsce - pomiędzy administracją rządową a samorządem
Celem tego wykładu jest przedstawienie systemu ochrony zabytków w Polsce w jego aktualnym kształcie oraz w świetle najważniejszych zmian, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz koniecznych jego dalszych modernizacji.
Najważniejszym zagadnieniem systemowym jest tu umiejscowienie i właściwe określenie relacji pomiędzy administracją państwową a administracją samorządową, gdzie dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi należą do zadań własnych.
Tylko aktywne uczestniczenie administracji samorządowej w ochronie dziedzictwa kultury może współcześnie zapewnić właściwą ochronę dziedzictwa narodowego.
Dariusz Jankowski
(dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
10:45 Wykład: System organów ochrony zabytków w Polsce
Celem tego wykładu jest szczegółowe przedstawienie instytucjonalnej struktury organów państwa i samorządu terytorialnego, do których głównych zadań należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Organami tymi są:
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego zadania wykonuje Generalny Konserwator Zabytków (będący sekretarzem albo podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
 • Wojewoda, w imieniu którego zadania wykonuje wojewódzki konserwator zabytków.
Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wypełniają także:
 • instytucje kultury, takie jak Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, czy Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych,
 • muzea,
 • w końcu powoływani w ramach jednostek samorządu terytorialnego - samorządowi konserwatorzy zabytków,a także szereg innych podmiotów.
Efektem wykładu będzie poznanie wymiaru instytucjonalnego systemu ochrony zabytków w Polsce.
dr K. Zeidler
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
11:15 Wykład: Zadania samorządowych (miejski) konserwatorów zabytków oraz muzeów, jako samorządowych instytucji wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami
 • Formy ochrony zabytków - rozróżnienie pojęć i kompetencji organów administracji (rejestr, pomnik historii, plan zagospodarowania przestrzennego, park kulturowy)
 • Zadania administracji samorządowej - zadania samorządu i państwa w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego - uwarunkowania prawne ochrony zabytków; organizacja organów ochrony zabytków, ochrona zabytków a opieka nad zabytkami:
  1. Studia wartości kulturowych w strategiach rozwoju gmin
  2. Opracowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - ochrona zabytków (w przypadkach gdy brak jest mpzp)
  3. Identyfikacja lokalnego krajobrazu kulturowego wraz z przetworzeniem na zapisy mpzp
  4. porozumienia między organami administracji państwowej i samorządowej
 • Instrumenty ekonomiczne - źródła finansowania - założenia konserwatorskie do lokalnych programów rewitalizacji, planów rozwoju gmin; opracowanie aplikacji LPR i RPO oraz wniosków do programów operacyjnych MKiDN oraz WKZ
 • Organizacja i sposób ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Barbara Zalewska
(Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
11:45 Wykład: Informatyczne wspomaganie zarządzana utrzymaniem dóbr kultury podlegających ochronie
 • Zakres tematyczny dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • Podstawy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Zakres przedmiotowy ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Zarządzanie utrzymaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego - uwarunkowania
 • GIS dla potrzeb zarządzania utrzymaniemi ochroną dziedzictwa kulturowego
 • WUOZ - organ odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa kulturowego w województwie
 • System wspomagania ewidencji i zarządzania dobrami województwa podlegającymi ochronie
prof. dr hab. inż. Edward Kołodziński
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
12:15 Dyskusja
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Wykład: Formy ochrony zabytków - utworzenie parku kulturowego
W świetle art. 7 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedną z czterech form ochrony zabytków jest utworzenie parku kulturowego. Kompetencje w tym zakresie przyznane zostały samorządowi terytorialnemu. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy, rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. W myśl art. 17 na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione szczególne zakazy i ograniczenia wskazane w tym przepisie. Utworzenie parku kulturowego jest narzędziem prawnym przydatnymi i użytecznym, choć nie zbyt często stosowanym w praktyce. Celem wykładu jest przybliżenie możliwości jego stosowania przez gminy.
dr Kamil Zeidler
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański )
13:30 Wykład: Formy ochrony zabytków - ustalenia ochrony ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
Wykład będzie przedstawiał konstrukcję form ochrony zabytków, które zostały powierzone gminom, a więc w szczególności możliwości ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (strefy ochrony konserwatorskiej). Omówiony zostanie możliwy zakres i znaczenie tych ustaleń dla ochrony zabytków oraz rolę jaką pełnią jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu i ochronie historycznych założeń przestrzennych. Wykład będzie obejmował również przedstawienie zmian ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które weszły w życie z dniem 5 czerwca 2010 r., uzupełniające katalog form ochrony o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
dr Katarzyna Zalasińska
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
14:15 Dyskusja
14:30 Przerwa kawowa
14:45 Wykład: Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków - zasady założenia lub aktualizacji, zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy z 2003 r.
Zasady prowadzenia i znaczenie gminnej ewidencji zabytków uległy istotnej zmianie wraz z wejście w życie 5 czerwca 2010 r. nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach wykładu omówiona zostaną więc:
 • rola jaką pełnią gminne ewidencje zabytków,
 • zasady prowadzenia i aktualizacji gminnej ewidencji zabytków,
 • skutki wpisu do ewidencji zabytków.
Dokonane zostanie również porównanie instytucji rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków.
dr Katarzyna Zalasińska
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
15:15 Wykład: Wojewódzki, powiatowy, gminny program opieki nad zabytkami
Zgodnie z ustawą z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszystkie jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do powołania programów opieki nad zabytkami. Wykład obejmować będzie omówienie roli i znaczenia tych programów oraz zasad ich sporządzania oraz ich aktualizacji co 4 lata.
dr Katarzyna Zalasińska
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
15:45 Dyskusja
16:00 Zakończenie seminarium i wręczenie dyplomów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78