centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.03.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

Szybki rozwój informatyki nie ominął również służby zdrowia. Wprowadzenie szeroko rozumianej informatyki w ten obszar zaowocowało opracowaniem nowych metod badania i leczenia.
Z informatyki wyodrębniła się informatyka medyczna. Informatyka medyczna to zastosowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania w medycynie, a szerzej - w całym systemie opieki zdrowotnej.
Zastosowanie informatyki w pracy pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego pozwala na zwiększony dostęp do baz danych i danych statystycznych. Zdalną edukację pacjentów i personelu medycznego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów służby zdrowia oraz zmniejszenie kosztów całego systemu.

PROGRAM

30 marca 2010 r.
10:00 Otwarcie seminarium i wykład: Informatyczne wsparcie systemu ratownictwa medycznego. Funkcjonalność teleinformatyki i telemedycyny w szpitalnym oddziale ratunkowym
 • Historia wykorzystania teleinformatyki (IT) i telemedycynyw ratownictwie
 • Perspektywy i możliwości zwiększenia efektywności zarządzania ratownictwem przy wykorzystaniu IT i Systemów Wspomagania Dowodzenia
 • Współczesne możliwości wykorzystania IT i telemedycyny w ratownictwie medycznym w Polsce
 • Pierwsze polskie doświadczenia w wykorzystaniu IT w ratownictwie przedszpitalnym
 • Wykorzystanie teleinformatyki i telemedycyny w ratownictwie szpitalnym i lecznictwie
 • Integracja systemu zarządzania ratownictwem i lecznictwem przy wykorzystaniu IT
dr Arkadiusz Trzos
(Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
11:00 Wykład: Zapotrzebowanie na systemy informatyczne w pracy pielęgniarek (Pielęgniarski System Informatyczny)
 • Konsekwencje teoretyczno - praktyczne tradycyjnego dokumentowania danych
 • Zainteresowanie formalizacją języka pielęgniarskiego
 • Pielęgniarskie systemy informatyczne (na przykładzie NANDA i ICNP)
 • Przygotowanie rodzimego pielęgniarstwa do zarządzania danymi
 • Zakres i charakter wyzwań stojących przed rodzimym pielęgniarstwem
dr Jolanta Górajek-Jóźwik
(Zakład Teorii Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
11:45 Prezentacja: Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego
Elżbieta Rusin-Pawełek, Aneta Brayer
(Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Funkcjonalności wdrożonego systemu informatycznego w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym
 • Budowa Systemu Zarządzania w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym - efekty, kierunki rozwoju
 • Misja i cele przyświecające informatyzacji w ratownictwie medycznym
 • Obsługa zgłoszeń i zdarzeń - wsparcie dyspozytora podczas wywiadu medycznego, a także dokumentacja zdarzeń
 • Optymalizacja położenia jednostek i wizualizacji sytuacji
  1. podpowiedzi najbardziej optymalnych decyzji
  2. planowanie rozmieszczenia sił i środków
 • Praca w terenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
  1. uzupełnianie dokumentacji podczas wyjazdu
  2. udostępnienie wydrukowanych informacji po przekazaniu pacjenta do Szpitala
  3. nawigacja do miejsca zdarzenia
  4. obsługa zdarzeń masowych
 • Szybkie generowanie rozliczeń i statystyk
Władysław Mizia
(WASKO S.A.)
13:00 Wykład: Funkcjonalności Elektronicznego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Jest to zbiór informacji o osobach posiadających prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce. Informacje te są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych. Wpisów danych dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez pielęgniarkę lub położną w postępowaniu, w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób nieupoważnionych.
 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu oraz zakres danych objętych rejestrem
 • Zasady działania okręgowych rejestrów pielęgniarek i położnych (ORPiP) jako samodzielnych zbiorów danych oraz jako elementów składowych CRPiP
 • Zarządzanie danymi zawartymi w ORPiP oraz CRPiP
 • Rola pielęgniarek i położnych w aktualizowaniu informacji jako podstawa funkcjonowania CRPiP
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych CRPiP
 • Perspektywa rozwoju systemu
Elżbieta Garwacka-Czachor
(Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych)
13:40 Wykład: Rola pielęgniarek w zarządzaniu indywidualną dokumentacją medyczną i w realizacji uprawnień pacjentów; dotyczących dostępu do dokumentacji
 • Miejsce pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia
 • Zawód pielęgniarki jako wolny zawód
 • Zawód pielęgniarki jako zawód samodzielny
 • Formy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Prawne uwarunkowania zarządzania indywidualną dokumentacją medyczną pacjenta przez pielęgniarkę w świetle obowiązującego prawa oraz projektów aktów prawnych
 • Interakcje pielęgniarka - pacjent w kontekście nowej regulacji praw pacjenta
 • Uprawnienie pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej a obowiązek pielęgniarki do zapewnienia pacjentowi możliwości skorzystania z tego prawa
dr n. med. Igor Szwiec
(Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w kontekście zadań pielęgniarek - zastosowanie technologii informatycznych w monitorowaniu procesów
 • Zarządzanie opieką pielęgniarską
 • Zarządzanie środowiskiem opieki
 • Bezpieczeństwo okołooperacyjne pacjenta
 • Bezpieczeństwo farmakoterapii szpitalnej
 • Bezpieczeństwo opieki pediatrycznej
 • Bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
(Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego)
15:15 Wykład: Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej - podstawy prawne i praktyka stosowania
 • Podstawy prawne
 • Dokumentacja w postaci elektronicznej - co to znaczy
 • Podmioty uprawnione do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
 • Jak prowadzić dokumentacje medyczna w postaci elektronicznej - wybrane obowiązki
 • Praktyczne problemy dokumentacji elektronicznej
Jakub Rzymowski
(www.prawokomputerowe.pl)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78