centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.04.2010 Koordynator: Iwona Brokowska

OBOWIĄZEK WPROWADZENIA NOWYCH REGULACJI WEWNĘTRZNYCH MIJA 22 KWIETNIA 2010 R.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznacie Państwo fundamentalne zmiany wprowadzane do systemu prawnego przez dużą nowelizację do polskiej Ustawy w sprawie "prania pieniędzy", a także zmiany wprowadzane przez III Dyrektywę w sprawie "prania pieniędzy"
 • Przedstawiony zostanie Państwu stan dyskusji na temat sposobu wdrażania nowych rozwiązań związanych z "praniem pieniędzy" i podstawowych kłopotów dotyczących tego procesu
 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie pieniędzy"
 • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Zaprezentowaną zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
 • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 25 osób.

PROGRAM

20 kwietnia 2010 r.
10:00 Blok wprowadzający
 1. Rola banku (innych przedsiębiorców prywatnych) w procesie walki z "praniem pieniędzy"
 2. Polska regulacja w zakresie "prania pieniędzy" na tle rozwiązań unijnych, a zwłaszcza III Dyrektywy (Dyrektywa 2005/60/WE z 26 października 2005r.), w tym praktyczne skutki bezpośredniej skuteczności niektórych postanowień III Dyrektywy dla "instytucji obowiązanych"
 3. Walka z "praniem pieniędzy" w Polsce w liczbach - na podstawie dorocznych raportów GIIF'u
 4. Wprowadzenia do fundamentalnych założeń obowiązujących regulacji
11:00 Blok poświęcony "praniu pieniędzy"
 1. Siatka pojęć przyjętych w obowiązujących regulacjach i problemy związane z ich praktyczną interpretacją, a zwłaszcza pojęcia:
  • instytucji zobowiązanej,
  • beneficjenta rzeczywistego,
  • transakcji i przeprowadzenia transakcji.
 2. Obowiązki rejestracyjne banku jako instytucji obowiązanej, w związku z transakcjami "ponad-progowymi", w tym:
  • zasady dokonywania wpisów do rejestru
  • sposób prowadzenia rejestru,
  • wyjątki w zakresie rejestracji transakcji "nad-progowych".
 3. Obowiązki rejestracyjne i raportowe związane z transakcjami "podejrzanymi" bez względu na kwotę
 4. Typowanie transakcji podejrzanych:
  • geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu "prania pieniędzy".
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Blok poświęcony "praniu pieniędzy" - cd
 1. Nowy obowiązek prowadzenia "bieżącej analizy" w związku z transakcjami przeprowadzanymi w banku
 2. Standardowe środki bezpieczeństwa finansowego i ich aplikowanie w działalności bankowej:
  • identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości;
  • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w zgodzie z regułą rozsądku,
  • uzyskiwanie informacji o celu transakcji;
  • "bieżący monitoring stosunków gospodarczych".
 3. Dokumenty wykorzystywane w procesie stosowania "środków bezpieczeństwa finansowego"
 4. Odstępstwa od standardowych "środków bezpieczeństwa finansowego" - ich uzasadnienie i znaczenie
 5. Obowiązki banku związane z implementacją regulacji wewnętrznych dotyczących "prania pieniędzy" i wyznaczania "osób odpowiedzialnych"
 6. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:
  • typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną;
  • kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją;
  • komunikacja pomiędzy "instytucją obowiązaną" a klientem w związku z notyfikacją;
  • skutki prawne dokonanej notyfikacji dla "instytucji obowiązanej".
 7. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku, w tym o uprawnieniach GIIF'u z tym związanych
 8. Odpowiedzialność wobec klienta banku za niewłaściwe wykonanie obowiązków z ustawy o walce z praniem pieniędzy
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Blok zagadnień dodatkowych
 1. Przepisy przechodnie, czyli o skomplikowanym procesie wprowadzania w życie nowej regulacji w sprawie walki z "praniem pieniędzy"
 2. Relacja pomiędzy regułami walki z "praniem pieniędzy" a ochroną danych osobowych, czyli przysłowiowa kwadratura koła w praktyce
 3. Wpływ Rozporządzenia nr 1781/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszom przekazom pieniężnym
 4. Najnowsze wypowiedzi GIIF'u i ich wpływ na praktyczną stronę walki z "praniem pieniędzy" w bankach
16:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78