centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.10.2010 Koordynator: Jakub Nawrocki

Prowadzący: dr Marek Bukowski - radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. w Krakowie. Doktor nauk prawnych. Ekspert rządowy. Członek Komisji Prawa Autorskiego. Autor oraz współautor projektów regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak obrót prawami własności intelektualnej, prawo mediów, nowe technologie /IT i E-commerce/, prawo konkurencji. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej.

PROGRAM

5 października 2010 r.
10:00 Zagadnienia wprowadzające
 • Kiedy stosujemy umowy o dzieło a kiedy umowy o świadczenie usług (zlecenia)
 • Praktyczne aspekty kwalifikacji prac do czynności o charakterze twórczym
 • Prawa autorskie w umowach o pracę
 • Nabywanie licencji za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, agencji, spadkobierców
 • Umowy sprzedaży dóbr chronionych prawem autorskim
11:00 Obrót prawami autorskimi
 • Rodzaje umów autorsko prawnych
 • Charakterystyka umów licencyjnych i przenoszących prawa. Wskazanie różnic pomiędzy tymi umowami
 • Umowy ze współtwórcami
 • Forma umów
12:00 Przerwa
12:30 Sposób i warunki uzyskania praw autorskich
 • zakres nabycia praw:
  1. wskazanie pół eksploatacji
  2. prawa zależne
 • rodzaje wynagrodzenia
 • wejście w życie umowy i czas jej obowiązywania
 • nadzór autorski
 • dostarczenie, odbiór i przyjęcia dzieła
Praca na przykładzie w grupie - podanie stanów faktycznych, z których wynikałoby, iż Stronie zależy bądź na nabyciu praw bądź na uzyskaniu licencji, ponadto podane będą inne elementy istotne do określenia warunków zawarcia umowy. Zadaniem uczestników będzie sprecyzowanie warunków umowy oraz innych elementów wskazanych powyżej.
14:00 Omówienie najczęściej stosowanych klauzul umownych dotyczących
 • rozwiązania umowy
 • działalności konkurencyjnej
 • prawa opcji
 • kary umownej
14:30 Przerwa
14:50 Wskazówki praktyczne dotyczące konstruowania umów o dzieło wraz z postanowieniami dotyczącymi praw autorskich
 • precyzyjne określenie przedmiotu umowy
 • kwestie dotyczące wynagrodzenia, sposobu i terminu zapłaty
 • sposób dostarczenia dzieła oraz forma dzieła
 • wady dzieła
 • rozwiązanie umowy (wypowiedzenie i odstąpienia)
 • postanowienia na wypadek wątpliwości czy dzieło jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
Wskazanie precyzyjnych postanowień umownych - przykłady.
15:30 Możliwość nabycia praw autorskich w zadaniach zleconych w świetle umowy o dofinansowanie projektów
 • podstawy nabycia praw
 • zakres ich nabycia
 • nabycie praw własności intelektualnej na przykładzie 7 Programu Ramowego
16:00 Kwestie autorskie w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • zastosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
 • podstawowe pojęcia
 • szacowanie wartości zamówienie, pojęcie "dostaw, usług powtarzających się okresowo"
 • tryby udzielania zamówienia
 • szczegółowe umówienie trybu z wolnej ręki oraz trybu negocjacji bez ogłoszenia
 • szczegółowe omówienie konkursu
16:30 Podatkowe aspekty praw autorskich w umowach cywilnych oraz umowach o pracę. Zasady dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 • podatek od towarów i usług
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek dochodowy
 • zaliczka na podatek dochodowy
 • zasady dotyczące stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78