centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.06.2011 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Prezes Zarządu European Network Security Institute (ENSI), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI), Wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Brał udział w pracach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2008 - 2010). Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (15 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM - BCP, Metodyki TSM - całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 200 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 10 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) w ramach Studium Podyplomowego "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT". Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych.


Dr inż. Andrzej Kaczmarek

Andrzej Kaczmarek

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Od czasu ukończenia studiów w roku 1977 do roku 1997 dr inż. A. Kaczmarek związany był ze środowiskiem akademickim. W latach 1978-1997 był pracownikiem naukowo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Jest współautorem wielu projektów badawczych z dziedziny systemów ekspertowych i lingwistyki komputerowej. W latach 1995-1998 pracę naukowo badawczą łączył z praktyką w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym pracując na stanowisku kierownika działu programowania, gdzie odpowiedzialny był za wdrożenia, projektowanie i rozwój systemów informatycznych w energetyce dystrybucyjnej. Od 1998 r. jest dyrektorem departamentu informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się nadzorem merytorycznym nad rozwojem systemów informatycznych Biura GIODO oraz oceną zgodności systemów informatycznych z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Od roku 1999 uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej (International Working Group on Data Protection in Telecommunications), zajmującej się ochroną danych osobowych w telekomunikacji. W latach 2004 -2007 był członkiem grupy ekspertów branżowych PSG przy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Specjalizuje się w bezpieczeństwie przetwarzania informacji oraz ocenie systemów teleinformatycznych stosowanych do przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.


Xawery Konarski

Xawery Konarski

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wpólnicy nadzoruje prace dla kilkudziesięciu podmiotów z branży IT i TMT.
Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB) oraz Związków Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: "Internet i prawo w praktyce" (2002), "Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (2004), "Prawo marketingu bezpośredniego" (2009).
W 2010 r. nominowany jako ekspert z Polski w Legal Media Group Guide to the World's Leading Technology Media&Telecommunications Lawyers. Rekomendowany prawnik w kategorii "Telekomunikacja Media Technologie" (ranking kancelarii prawnych: "Rzeczpospolita" 2010 oraz "Forbes", 2010).


Witold Rygiel

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji w jednym z urzędów administracji publicznej.
Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ochrony informacji niejawnych, zamieszczonych w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Prawnej", miesięczniku "Nieruchomości" oraz specjalistycznych serwisach internetowych.
Prowadzi liczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zarówno dla jednostek sfery publicznej, jak podmiotów niepublicznych. Jako prelegent współpracuje m. in. z Centrum Promocji Informatyki, Oddziałem Pomorskim Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji stanowiącej politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, wymaganej na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Dr Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny m.in. w Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności oraz w Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Brał udział jako ekspert sejmowy w pracach m.in. nad ustawami o ewidencji ludności, nowych dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej.
Autor licznych publikacji dotyczących prawnych zagadnień dostępu do informacji, ochrony danych osobowych oraz postępowania administracyjnego.
W przeszłości m.in. dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych oraz inspektor ochrony danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78