centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.07.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Ewelina Basta

Ewelina Basta

Prawnik, aplikant radcowski, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych mediacji, negocjacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym w szczególności negocjowaniem kontraktów z NFZ, dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodami medycznymi oraz prawnymi aspektami zarządzania służbą zdrowia.
Krystyna Filipiak

Krystyna Filipiak

Jest doktorem nauk biologicznych i magistrem fizyki. Tytuł doktora uzyskała w Akademii Medycznej w Poznaniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze w zakresie wdrażania nowych metod pomiarowych i rozwiązywania problemów związanych z prawidłową oceną obrazów mikroskopowych i wyborem odpowiednich technik cytometrycznych w oparciu o mikroskopię świetlną (w tym konfokalną) oraz komputerowe analizatory obrazów.
Autor licznych publikacji naukowych, dotyczących automatycznych metod analizy obrazów i ich zastosowania w biologii komórki.
Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Cytometrii w latach 1999-2009.


Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi: "Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej", "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" oraz "System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej". Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym jako konsultant w Gabinecie Prezesa. Ekspert ds. e-zdrowia Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu "e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego". Ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa oraz Rady Ekspertów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Publikuje m.in. w Wiadomościach Statystycznych, Służbie Zdrowia, Menedżerze Zdrowia, Rynku Zdrowia, IT w Administracji, Przeglądzie Organizacji, Lekarzu Kontraktowym. Jest członkiem rady fundacji "Instytut Wiedza i Zdrowia".
Hobby: Historia II wojny światowej, snowboard.


Leszek Sikorski

Leszek Sikorski

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1980 r., w 1986 r. zaś tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1994-2000 był dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu, zaś w latach 2000-2003 dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Od 2002-2003 pełnił funkcję członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2 kolejnych kadencjach. W 2003 był sekretarzem stanu i ministrem zdrowia RP. Pełnił funkcje członka Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 2003 roku był radnym Sejmiku Wielkopolskiego pełniąc funkcje członka Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku. Od lipca 2004 r do października 2006 r. był przewodniczącym Komisji Zdrowia Związku Województw. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - jednostki odpowiedzialnej za realizację polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Specjalizuje się m.in. w zakresie problemów związanych z kodowaniem, zapisywaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych medycznych. W ramach resortu Zdrowia odpowiada za szeroką pojętą współpracę w ramach Unii Europejskiej w zakresie eZdrowia. Przewodniczy Zespołowi powołanemu przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie ustawy będzie miało decydujący wpływ na rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce.


Dr inż. Paweł Świątek

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (2000-2005), w której w roku 2009 ukończył studia doktoranckie i uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na stanowisku adiunkta. Zajmuje się szeroko rozumianą teleinformatyką oraz jej zastosowaniami w przemyśle i medycynie. W szczególności jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień: gwarantowania jakości usług w rozporoszonych środowiskach usługowych, optymalizacji i personalizacji usług obliczeniowych i komunikacyjnych (w tym w telemedycynie) oraz jakości usług w heterogenicznych systemach bezprzewodowych. Jest wykonawcą licznych projektów naukowo-badawczych krajowych oraz finansowanych w ramach funduszy europejskich.


Dr inż. Kajetan Wojsyk

Dr inż. Kajetan Wojsyk

Adiunkt w Instytucie Edukacji Technicznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz od 1995 r. Informatyk Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy. Po rocznej pracy w CPI MSWiA podjął pracę w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na stanowisku z-cy dyrektora ds. informatycznych.
Od 1974 r. interesuje się informatyką, jej zastosowaniami w nauce i technice, a przede wszystkim w administracji. Zajmuje się kształtowaniem "świadomości informatycznej" ludzi zmuszonych do korzystania ze współczesnych środków przekazu informacji. Szczególnie jest mu bliska idea społeczeństwa informacyjnego, której w całości podporządkowuje aktywność zawodową. Zdeklarowany przeciwnik bezmyślnej "komputeryzacji".
Laureat Nagrody im. Marka Cara. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Elektroniczna Administracja, Rady Programowej Forum Teleinformatyki. Członek Komitetu Sterującego projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej woj. śląskiego).
Kierowany przez niego zespół konsekwentnie i skutecznie wprowadza do praktyki administracji publicznej nowe rozwiązania informatyczne. W roku 2005 Urząd Miasta Częstochowy uzyskał "Złoty Laur" dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej (konkurs tygodnika Teleinfo), w 2007 r. nagrodę "Lider Informatyki" (konkurs tygodnika Computerworld), oraz w tym samym roku "Złotą @".


Maciej Zabel

Maciej Zabel

Profesor z zakresu biologii medycznej, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, kierownika Katedry Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Od 2003 roku przewodniczący Sekcji Medycznej KBN, potem wiceprzewodniczący Rady Nauki i przewodniczący Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki a obecnie przewodniczący Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSzW.
Liczne funkcje w Towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism naukowych. Autor ponad 350 publikacji oryginalnych oraz redaktor monografii i podręczników akademickich.
Główne zainteresowania naukowe: biologia nowotworów, biologia molekularna w badaniach morfologicznych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78