centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.01.2011 Koordynator:

PRELEGENCI

Rafał Golat

Rafał Golat

Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.


Grzegorz Sibiga

Grzegorz Sibiga

Dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) oraz doradca w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki. Aktualnie ekspert prawny m.in. w 1) Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, 2) Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, 2) Komitecie Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Autor licznych publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Członek rad programowych czasopism poświęconych problematyce zastosowania nowych technologii ("Prawo nowych technologii", "IT w administracji", "Elektroniczna Administracja"). W przeszłości m.in. inspektor oraz dyrektor departamentu rejestracji zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).


Paweł Skrzypek

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel informatyki i techniki w Gimnazjum i Szkole Podstawowej. Egzaminator ECDL. Od 2009 r. wizytator Kuratorium Oświaty. Koordynator woj. mazowieckiego ds. edukacji informatycznej odpowiadający za audyt poprawności realizacji projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowanych ze środków EFS, przeprowadzający kontrole pracowni komputerowych. Organizator szkole i konferencji z zakresu TI.


Arkadiusz Stefan

Arkadiusz Stefan

Nauczyciel dyplomowany; ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. W latach 2001 - 2006 brał czynny udział w realizowanych przez MEN projektach dotyczących wyposażenia szkół w sprzęt informatyczny. Autor książek i artykułów. Obecnie zajmuje się problemami wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym. Certyfikowany Konsultant Edukacyjny SMART.Maciej Marek Sysło

Maciej Marek Sysło

Urodził się 3 listopada 1945 w Tarnowie.
Żona Mariola z d. Pulit - prawnik.
Synowie Tomasz (1973) - absolwent informatyki (Uniwersytet Wrocławski) i Akademii Sztuk Pięknych (we Wrocławiu), Bartosz (1985) - student prawa na Uniwersytecie we Wrocławiu.
Studia, stopnie i tytuły naukowe: Uniwersytet Wrocławski, matematyka - 1968; dr - 1973; dr hab. - 1980; prof. - 1991.
Staże i stypendia zagraniczne: University of Tokyo 1974-1976, Alexander von Humboldt Stifftung, Bonn 1982-1984, 1989; Fulbright Foundation Senior Research Grant, University of Oregon (USA) 1996-1997.
Praca naukowo-dydaktyczna: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki od 1968, dyrektor Instytutu 1984-1991, 1993-1996; pełnomocnik rektora ds. informatyzacji uczelni (lata 80' i 2004-2005). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2005 roku; kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej.
Członkostwa: PTM, AMS, ACM, IEEE, IFIP (TC 3, on Education), Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (prezes zarządu).
Funkcje: z wyboru przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (MEN); Członek Rady Programowej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Warszawa (2003-2005); członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2003-2004), Ekspert PKA (od 2002).
Nagrody: nagroda NOT 1968, nagroda PTM im. H. Steinhausa 1986, nagrody MEN 1993, 1998, 2002.
Specjalizacja i działalność naukowa: matematyka - kombinatoryka, teoria grafów, informatyka - matematyka dyskretna, dydaktyka informatyki. Autor koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, twórca i lider zespołu edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki UWr. i na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, Visiting professor w: Washington State University, Pullman 1981-1982; Uniwersytet w Kopenhadze 1987, 1992; Uniwersytet w Groningen, Holandia 1991-1992. Redaktor naczelny czasopisma Komputer w Edukacji (1994-1997); członek Komitetu Redakcyjnego czasopism: Discussiones Mathematicae. Graph Theory, Matematyka i komputery, Informatics In Education (Wilno). Organizator dwudziestu corocznych konferencji "Informatyka w szkole" w latach 1985-2004.
Publikacje: ponad 150 publikacji matematycznych, informatycznych i dydaktycznych, blisko 30 książek (podręczników), m.in. książki: Discrete Optimization Algorithms with Pascal Programs, Prentice Hall 1983 oraz wydanie w jęz. polskim (współautor); Elementy informatyki. T. 1-3, PWN, Warszawa 1988-98 (wyd. 1-9, współautor, redaktor); Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997; Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998; programy nauczania, podręczniki i poradniki do informatyki dla szkół podstawowych (WSiP, Warszawa 1999), gimnazjów (WSiP, Warszawa 2000) i szkół średnich (WSiP, Warszawa 2002-04). Współautor podstaw programowych edukacji informatycznej. Twórca koncepcji oprogramowania edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI'99 (1999), e-podręcznik.
Dewizy: robić lepiej to, co inni robią dobrze; łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny.
Hobby: praca, historia komputerów (kolekcja kalkulatorów mechanicznych i maszyn do pisania), muzyka, m.in. Chopin, Mozart oraz Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre.
Lektury: literatura japońska (Haiku), F. Clifford, biografie, historia nauki i odkryć.
Adres: Instytut Informatyki UWr., ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, tel. 604-515-777
e-Adresy: syslo@ii.uni.wroc.pl, syslo@mat.uni.torun.pl

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78