centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.06.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

Problematyka bezpieczeństwa i ochrony zbiorów muzealnych należy do kluczowych kwestii związanych z działalnością współczesnych muzeów. Do ich podstawowych zadań należy wszak gromadzenie i ochrona muzealiów oraz ich udostępnianie publiczności, wobec których to zadań inne pozostają co najwyżej subsydiarne. Jednak zbiory muzealne narażone są na wiele niebezpieczeństw, powodowanych zarówno siłami przyrody, jak i celową, a także nieumyślną działalnością człowieka.
W końcu zaś samo udostępnianie zbiorów publiczności, choćby potencjalnie, niesie zagrożenia dla zbiorów. Dlatego właśnie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną zbiorów muzealnych, w tym i zagadnienia obszernie prezentowane w ramach XI edycji seminarium z cyklu "Nowoczesne muzea i galerie", nie mogą uchodzić uwadze osób za dziedzictwo kultury bezpośrednio odpowiedzialnych.

Prowadzenie obrad: dr Kamil Zeidler, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

PROGRAM

28 czerwca 2011 r.
10:00 Wykład: Pomiędzy udostępnianiem a bezpieczeństwem zbiorów - nowe wyzwania dla współczesnych muzeów
 • Muzeum "obiektów" czy muzeum "ludzi". Między funkcją ochronną i badawczą, a społeczną i edukacyjną. Bezpieczeństwo fizyczne i informatyczne obiektów i ludzi. Założenia i możliwości realizacji
 • Muzeum "oryginału" czy muzeum "wizualizacji". Percepcja, narracja a technologie
 • Zmiany misji i form realizacji programów muzealnych u progu XXI w.
 • Muzeum poza muzeum (muzea na lotnisku, w centrum handlowym, na farmie, w kopalni). Standardy bezpieczeństwa w muzeum otwartym
 • Psychologia i socjologia muzeum a standaryzacja procedur
prof. Dorota Folga-Januszewska
(Dyrektor Instytutu Muzeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polski Komitet Narodowy ICOM)
10:40 Wykład: Rola elektronicznych baz danych w ochronie zbiorów muzealnych
Ochrona zbiorów muzealnych zazwyczaj kojarzy się z pracownikami ochrony fizycznej, rozwiniętymi systemami technicznego zabezpieczenia (systemy sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej czy kontroli dostępu), a najczęściej z połączeniem jednego i drugiego elementu. Czy zatem elektroniczna baza danych może mieć realny wpływ na bezpieczeństwo zbiorów? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, choć bardziej złożona niż to może się wydawać na pierwszy rzut oka.
Wpływ na bezpieczeństwo zbiorów ma nie jedna, ale kilka różnych elektronicznych baz danych poczynając od inwentarza muzealnego, a kończąc na bazie danych Interpolu o utraconych dobrach kultury. Po drodze mamy krajowe i międzynarodowe bazy danych (zarówno publiczne, jak i prywatne). Spotykamy się z otwartymi (ogólnodostępnymi) bazami danych oraz zamkniętymi (tylko dla określonych służb i podmiotów). Każda z nich spełnia określoną rolę w działaniach prewencyjnych lub poszukiwawczych. Wielu muzealników nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji zaniechania pewnych działań (np. szybkiego zgłoszenia informacji o stratach), choć zwłoka w postepowaniu może w konsekwencji prowadzić nawet do sytuacji, w których pomimo odzyskania utraconych zbiorów nie ma całkowitej gwarancji ich powrotu do macierzystego muzeum.
Relacje pomiędzy elektronicznymi bazami danych, ich możliwości i wzajemne relacje, skutki działań lub zaniechań, nowe propozycje rozwiązań legislacyjnych, to wszystko składa się na nowoczesne, rozszerzone pojęcie ochrony muzeów i ich zbiorów. Warto znać praktyczne skutki wykorzystania nowoczesnych technologii.
Piotr Ogrodzki
(zastępca dyrektora ds. ochrony zbiorów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
11:20 Prezentacja Sponsora seminarium
12:00 Pytania i dyskusja
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Wykład: Straty muzeów i możliwości odzyskiwania muzealiów
 • Muzea i zbiory przed 1939 r.
 • Dokumentacja strat wojennych
 • Restytucja w praktyce. Problemy prawne i polityczne
 • Przyszłość restytucji
prof. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski
(Uniwersytet Śląski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
13:20 Wykład: Administracyjno-prawne aspekty ochrony zbiorów muzealnych
 • Status zbiorów muzealnych na tle przepisów prawa
 • Muzealia a zabytki - definicje legalne
 • Przepisy regulujące ochronę zbiorów muzealnych:
  1. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
  2. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.)
 • Przepisy wykonawcze dotyczące ochrony zbiorów muzealnych:
  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z 2008.229.1528)
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. z 2008.91.569)
dr Katarzyna Zalasińska
(Uniwersytet Warszawski, Polski Komitet Narodowy ICOM)
14:00 Pytania i dyskusja
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Karno-prawne aspekty ochrony zbiorów muzealnych
 • Przestępczość przeciwko zabytkom - ogólna charakterystyka
 • Przestępstwa przeciwko zabytkom w ujęciu wąskim i szerokim
 • Muzealium jako przedmiot przestępstwa
 • Zagrożenie muzeów przestępczością przeciwko zabytkom z punktu widzenia czynów karnie zabronionych
  1. Kradzież (art. 278 §1 k.k.) i paserstwo (art. 291 §1 k.k.)
  2. Zniszczenie lub uszkodzenie muzealium (art. 288 §1 k.k. oraz art. 108 ustawy)
  3. Nielegalny wywóz zabytku z kraju (art. 109 ustawy)
  4. Fałszerstwo (art. 109a ustawy), wprowadzanie falsyfikatu do obrotu (art. 109b ustawy), oszustwo (art. 286 §1 k.k.)
  5. Typ kwalifikowany (art. 294 k.k.) oraz czynny żal (art. 295 k.k.)
  6. Inne czyny karnie zabronione
 • Wykroczenia przeciwko zabytkom
dr Kamil Zeidler
(Uniwersytet Gdański, Polski Komitet Narodowy ICOM)
15:10 Wykład: Ochrona zbiorów muzeów archeologicznych
 • Obowiązująca definicja zabytku archeologicznego a rzeczywistość
 • Nowe kierunki badań archeologicznych
 • Specyficzny i różnorodny charakter zbiorów archeologicznych
 • Praktyczne problemy z właściwym przechowywaniem zabytków archeologicznych
 • Problemy z inwentaryzacją muzealnych zbiorów archeologicznych
 • Aktualne zagrożenia dla zabytków archeologicznych w warunkach muzealnych
dr hab. Maciej Trzciński
(Uniwersytet Wrocławski, zastępca dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia)
15:50 Pytania i dyskusja
16:00 Zakończenie seminarium i wręczenie dyplomów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78