centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.06.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prof. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski

Kierownik Pracowni Prawa Własności Intelektualnej i na Dobrach Kultury w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor ponad 80-ciu publikacji w języku polskim i obcych. Visiting professor w University of Edinburgh i University of Georgia (Athens, USA), a także wykładał w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Reprezentował Polskę na licznych konferencjach naukowych za granicą, był także wiceprzewodniczącym Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy.


Dorota Folga-Januszewska

Dorota Folga-Januszewska

Ur. 1956 r., prof. UKSW dr hab., historyk sztuki, muzeolog, krytyk. W 1979 r. ukończyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doktoryzowała się i habilitowała. W l. 1983-1990 wykładowca w Katedrze Iberystyki Wydziału Neofilogii Uniwersytetu Warszawskiego, w l. 1994-2004 Podyplomowego Studium Muzealniczego UW. W l. 1979-2008 z przerwami stypendialnymi i wyjazdami pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, w. l. 1991-1995 kurator, 1995-2007 wicedyrektor ds. naukowych, 2007-2008 dyrektor. Od 2008 kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 2011 r. dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW, inicjatorka powołania w Polsce nowego międzyobszarowego kierunku studiów, I, II i III stopnia - muzeologii. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady ds. Muzeów ICOM/UNESCO (w l. 1996-2002 wiceprezydent, w l. 2002-2008 prezydent ), członek AICA, przedstawiciel Polski w NEMO (Network European Museum Organisations). Od 2005 r. członek Niezależnej Grupy Ekspertów ds. Muzeów Rady Europy, współautor publikacji: Lending to Europe (Rotterdam 2005). Członek wielu rad archiwalnych, muzealnych i naukowych. Autorka, tłumacz i redaktor naukowy ponad 270 książek, katalogów, materiałów konferencyjnych , artykułów i opracowań w zakresie sztuki XX wieku. Autorka scenariuszy 50 wystaw, w tym kurator i twórca wystaw realizowanych w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, w Galerii Narodowej w Dublinie, Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, kurator gościnny muzeów amerykańskich i niemieckich. Autorka Raportu o muzeach zamówionego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Kongres Kultury Polskiej w 2009 r. Stypendystka m. in. Rządu Portugalii, Centrum Indiry Gandhi w New Delhi, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, Fundacji Pro Helvetia - Kunstmuseum w Bern, British Council i Cambridge University.


Piotr Ogrodzki

Piotr Ogrodzki

Ukończył w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji kryminalistyka (praca dyplomowa napisana na temat "Kradzieże dział sztuki w muzeach"). Absolwent podyplomowych studiów muzeologicznych.
W latach 1984 - 1986 pracował w Państwowym Muzeum Etnograficznym, w Dziale Głównego Inwentaryzatora. Od chwili utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych (centralnej instytucji ministra kultury działającej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zabytków w Polsce) w 1986 roku, pracuje w niej nieprzerwanie (od 12 lat jako jej dyrektor).
Od 1993 roku członek Międzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS). Od ponad 15 lat współpracuje z dwumiesięcznikiem "Systemy Alarmowe" oraz w Radzie Redakcyjnej kwartalnika "Cenne, bezcenne, utracone". Autor ponad 100 artykułów poświęconych ochronie i bezpieczeństwu zabytków oraz współautor specjalistycznych książek poświęconych zabezpieczeniu muzeów i zabytkowych obiektów sakralnych.


Dr hab Maciej Trzciński

Z wykształcenia prawnik i archeolog. Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zastępca Dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia, autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących zagadnień związanych z prawna ochroną dziedzictwa kultury, przede wszystkim zaś przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków archeologicznych.


Dr Katarzyna Zalasińska

Dr Katarzyna Zalasińska

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Centrum Prawa Angielskiego (Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union) oraz Institute of Art and Law w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony dziedzictwa kultury, w tym w zagadnieniach dotyczących zabytków oraz rynku dzieł sztuki. Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie, w tym "Ochrona Zabytków. Orzecvznictwo z komentarzem" (2010) oraz "Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce" (2010). Członek wielu organizacji pozarządowych w tym m.in. PKN ICOM, PKN ICOMOS, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.


Kamil Zeidler

Kamil Zeidler

Prawnik, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przeszło stu publikacji w zakresie prawa ochrony dziedzictwa kultury oraz teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego oraz europejskiego. Występował na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (w tym Chiny, Czechy, Korea Południowa). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2003, 2007), jak też stypendysta Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2004-2005) oraz DAAD w Bonn (1997). W 2008 roku otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych za pracę z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78