centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.03.2011 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Mgr inż. Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski

Absolwent Politechniki Koszalińskiej o specjalności Inżynierskie Zastosowanie Komputerów oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Polish Open University o specjalności Rozwój Zasobów Ludzkich.
Specjalista ochrony danych osobowych, oraz administrator informacji niejawnej. Posiada wiele uprawnień min. e-kontroler MSWiA ,Audytor CICA. Wieloletni praktyk i teoretyk, ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z administracją publiczną i Służbą Zdrowia. Konsultant oraz wdrożeniowiec systemów ERP i CRM w instytucjach publicznych i komercyjnych.


Dr Bożenna Anna Jakimiak

Bożenna Anna Jakimiak

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja mikrobiologia. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, kierownik Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH.
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z dezynfekcją i sterylizacją wyrobów medycznych, higieną szpitalną i zapobieganiem zakażeń szpitalnych przez właściwe postępowanie ze sprzętem medycznym po użyciu w opiece nad chorym. Autorka kilkudziesięciu prac naukowo badawczych, publikacji naukowych, podręczników, zaleceń i wytycznych dla zakładów opieki zdrowotnej z zakresu sterylizacji i dezynfekcji.
V-ce przewodnicząca Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 295 ds. Sterylizacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w latach 1998-2003, aktualnie członek Komitetu Technicznego nr 295 w PKN, w latach 1995-2001 - przedstawiciel Polski (PKN) w CEN w Komitetach Technicznych 102 i 204.
W latach 1993-2002 konsultant Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej w sprawach orzecznictwa związanego z badaniami homologacyjnymi aparatury i sprzętu medycznego z dziedziny sterylizacji i dezynfekcji.
Wielokrotnie powoływana przez Ministra Zdrowia lub organy mu podległe jako ekspert z zakresu sterylizacji i dezynfekcji. Powoływana jako biegły sądowy w sprawach dotyczących zakażeń szpitalnych.
Ściśle współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej od początku jego istnienia; współpracuje także z innymi Stowarzyszeniami zajmującymi się zagadnieniami higieny szpitalnej w Polsce.


Anna Słodczyk

Anna Słodczyk

Jest magistrem inżynierem elektronikiem (Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz dyplomowanym menedżerem ryzyka (Akademia Finansów w Warszawie) i zajmuje się zintegrowanym zarządzaniem ryzykiem w firmach www.annaslodczyk.com, szacowaniem ryzyka, a także bezpieczeństwem informacji.
Od 18 lat związana jest z oceną i transferem wybranych ryzyk (np. operacyjne ryzyka finansowe, w tym kredytowe, ubezpieczeniowe, wybrane ryzyka bankowe, w tym bezpieczeństwo kasy, operacji bankowych itd.), a od 10 lat specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu ryzykami operacyjnymi w firmach różnych branż oraz przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym i zachowaniu ciągłości działania firmy, w tym ciągłości usług i produkcji. Jest autorem wielu opracowań i publikacji, bezpośrednio wiążących się z tematyką zarządzania ryzykiem. Poza tym specjalizuje się we wdrażaniu procesu zarządzania ryzykiem w firmach, w proponowaniu treści procedur dot. zarządzania ryzykami operacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji i know-how, dostępem osób niepowołanych do firm i do ich informacji, ochroną danych osobowych, przestępczością pracowniczą, organizacją pracy (przestrzeganie procedur wewnętrznych i wymagań zewnętrznych), ze sprawami technicznymi i technologicznymi, z wybraną tematyką ubezpieczeniową i bankową. Wykonuje audity wewnętrzne w firmach - kompleksowe lub z wybranego wycinka działalności firmy, ściśle współpracując z audytorami, pracownikami kontroli oraz z właścicielami i zarządem. Posiadając licencję II stopnia pracownika Ochrony technicznej ściśle współpracuje także z firmami produkcyjnymi, dystrybuującymi i usługowymi zabezpieczenia technicznego w kraju i za granicą, sugerując najbardziej ekonomicznie uzasadnione rozwiązania technicznego zabezpieczenia firm w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka i analizę ofert ww. firm.
Ma różnego typu uprawnienia dot. branży tele-informatycznej, między innymi audytor ISO/IEC 27001, inżynier bezpieczeństwa informacji Isec Man, e-kontroler MSWiA.
Anna Słodczyk pracuje we własnej rodzinnej firmie ASA w Tychach, jako konsultant zewnętrzny, współpracując jednak ze znanymi polskimi i europejskimi firmami konsultingowymi w charakterze ich przedstawiciela. W przypadku wykonywania dużych projektów współpracuje z grupą niezależnych konsultantów, ekspertów, audytorów, z których każdy prowadzi swoją działalność gospodarczą. Uczestniczy w międzynarodowych grupach dyskusyjnych, np. "Andromeda Systems Engineering", gdzie ma wpływ na rozwój i dostosowywanie oprogramowania informatycznego dla potrzeb wdrażania procedur zarządzania ryzykiem, szacowania ryzyka i bezpieczeństwa informacji. Prowadzi również szereg szkoleń i wykłada na konferencjach związanych z ww. tematyką. Realizuje też projekty doradcze i szkoleniowe z funduszy Unii Europejskiej w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.
Anna Słodczyk jest członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń, a w ramach niektórych z nich prowadzi edukację członków z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.


Stanisław Świtalski

Stanisław Świtalski

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komitetu Technicznego 296 ds dezynfekcji i antyseptyki przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Pełni funkcję Kierownika Działu Sterylizacji i Dezynfekcji od roku 1995 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.


Krzysztof Wróblewski

Absolwent Wydziału Automatyki Politechniki Warszawskiej. Dyrektor ds. Automatyki w Hucie Szkła w latach 1978-1982. Od blisko 30 lat prowadzi własna firmę, specjalizującą się w automatyzacji oraz informatyzacji procesów w przemyśle farmaceutycznym i medycynie. W szczególności od 25 lat specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań dla sterylizacji oraz potrzeb Centralnych Sterylizatoni i Bloków Operacyjnych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78