centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.12.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Kajetan Wojsyk

PROGRAM

7 grudnia 2011 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Czy jest, a czym będzie Elektroniczna Historia Choroby. Realizowane projekty e- Zdrowie w tym zakresie
 • Historia choroby w kontekście aktualnych uwarunkowań prawnych i technicznych.
 • Informatyzacja ochrony zdrowia a informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Prototypowe projekty zrealizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Pakiet ustaw zdrowotnych, w tym ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia tworzy nowe możliwości w zakresie przetwarzania danych i informacji, mających istotne znaczenie zarówno dla całej populacji (badania statystyczne), jak i dla konkretnych osób. Informatyzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą pozwala na znaczącą poprawę jakości ochrony zdrowia. Przytoczone przykłady zrealizowanych prototypów pozwolą zobrazować istotę rzeczy.
dr Kajetan Wojsyk
(Zastępca Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
10:30 Wykład: Zawartość informacyjna Elektronicznej Historii Choroby
 • Czym jest EHR?
 • Kluczowe cechy EHR.
 • Rodzaje danych przechowywanych w EHR.
 • Model informacyjny.
 • Standardy zapisu informacji medycznej.
dr inż. Jacek Kobusiński
(Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych)
11:00 Case study: Powierzenie przetwarzania danych medycznych przechowywanych w postaci elektronicznej
 • Co rozumiemy przez powierzenie danych medycznych do przetwarzania?
 • Dlaczego powierzamy dane medyczne do przetwarzania?
 • Komu możemy powierzyć dane medyczne do przetwarzania?
 • Na jakich warunkach powierzamy dane medyczne do przetwarzania?
 • Jak kontrolujemy przetwarzanie powierzonych danych?
Monika Sobczyk
(Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Kierownik ds. bezpieczeństwa informacji w Medicover)
11:30 Prezentacja Sponsora Konferencji: Archiwizacja i bezpieczne przechowywanie danych medycznych
Jan Siwek, Jerzy Adamiak
(ALSTOR)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Formularz elektronicznej historii choroby dla kliniki kardiologii - z wykorzystaniem tabletów, przesyłających dane z karetek
Kardionet - to interdyscyplinarny projekt, którego celem jest poprawa jakości usług medycznych dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć informatycznych w Kardiologii. System ma umożliwić przechowywanie i udostępnianie danych multimodalnych zebranych w postaci elektronicznej historii choroby pacjenta, gdzie zarejestrowane będą również badania obrazowe. Łączy trzy ogniwa opieki medycznej: zespoły pogotowia ratunkowego, szpitale regionalne i ośrodki specjalistyczne dysponujące pracownią kardiologii interwencyjnej. Zadaniem projektu jest dostarczenie narzędzia do wielokierunkowej komunikacji między wymienionymi ogniwami w celu optymalizacji opieki nad pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym.
dr n. med. Marcin Grabowski, dr Andrzej Cacko
(I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
13:00 Case study: Tablety w systemie dokumentacji medycznej
 • Wprowadzenie - podstawowe informacje o Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu i Oddziale Chirurgii Ogólnej.
 • Dokumentacja elektroniczna jako środowisko pracy tabletów medycznych.
 • Kroki milowe wdrażania tabletów medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej.
 • Zaprezentowanie funkcjonowania tabletów - pokaz na żywo.
 • Korzyści wynikające z wprowadzenia tabletów do codziennej pracy oddziału.
 • Podsumowanie i pytania.
Violetta Cymbała, Elżbieta Jarawka
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu)
13:30 Case study: Organizacja wprowadzenia i stosowania elektronicznej historii choroby
 • EHC - koncepcja i zastosowanie:
  1. Dane przydatne do diagnozy dostępne w czasie i miejscu, gdzie są niezbędne dla postawienia diagnozy.
  2. Dane składowane, przesyłane i udostępniane w ramach jednego systemu informatycznego.
  3. Analiza możliwości wydobywania z danych informacji istotnych dla prawidłowej diagnozy.
  4. Możliwość udostępniania danych w celach diagnostycznych, badawczych i dydaktycznych.
  5. Dane dostarczane przez urządzenia diagnostyczne, w szczególności diagnostyki obrazowej (EKG, USG, CT, MRI).
  6. Problem: formaty danych, transmisja.
 • Projektowanie EHC:
  1. Składowanie metadanych. Informacje o pacjencie i badaniu.
  2. Składowanie danych multimodalnych.
  3. Historia choroby.
  4. Dane multimodalne składowane w wydzielonej bazie:
   • Indeksowanie deskryptorami numerycznymi
   • Krok w kierunku wyszukiwania według zawartości
  5. Baza danych zawiera informację o lokalizacji danych multimodalnych. Element strategii zapewnienia poufności danych.
 • Budowa EHC:
  1. Baza danych.
  2. Interfejs użytkownika.
  3. Historia chorob.
  4. Interfejsy.
 • Standardy w EHC: Unicode UTF-8, XMLsig, XMLenc, XML, XML, XML, HL7, DICOM, Clinical Document Architecture, SNOMED CT, Klasyfikacja ICD-10
 • Formaty w EHC: tekstowy, liczbowy, alfa numeryczny, obrazowy.
dr Janusz Sierdziński
(Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Elektroniczna historia choroby a stosowanie podpisu elektronicznego
 • Dokumentacja medyczna u świadczeniodawcy dużej skali.
 • Podpis elektroniczny dla dokumentacji medycznej - szanse i zagrożenia.
 • Podpis elektroniczny w LUX MED - opis wdrożenia.
 • Praktyczne aspekty wdrożenia - doświadczenia 6 miesięcy działania rozwiązania.
Andrzej Osuch
(dyrektor Pionu IT Grupy Lux Med)
15:00 Wykład: Uwarunkowania prawne prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej
 • "Definicja" elektronicznej dokumentacji medycznej, kierunek zmian przyjęty w rozporządzeniu dokumentacyjnym a elektroniczna dokumentacja medyczna.
 • Elektroniczna czy papierowa - wybór sposobu prowadzenia dokumentów medycznych.
 • Dokumenty powiązane z dokumentacją elektroniczną.
 • Sporządzanie wpisów w dokumentacji elektronicznej, identyfikacja użytkownika.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej a ochrona danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych medycznych w systemach dziedzinowych nie spełniających wymagań elektronicznej dokumentacji medycznej.
 • E-medycyna - wzmianka.
Agnieszka Sieńko
(radca prawny, asystent w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu)
15:30 Case study: Metody ochrony poufności i bezpieczeństwa danych medycznych
 • Problem ochrony medycznych danych osobowych
 • Ochrona i przetwarzanie medycznych danych osobowych a prawo - skrót informacji
 • Metodyka ochrony:
  • Dane identyfikujące i niejednoznaczność danych
  • Anonimizacja:
   1. Terminologia
   2. Etapy anonimizacji
   3. Algorytmy
 • Systemy bezpieczeństwa:
  • Model separacji danych
  • Rozwiązania systemowe
 • Ogólne zalecenia
Wpływ informatyzacji i rozwoju technologicznego na medycynę prowadzi do przenoszenia dokumentacji medycznej w świat elektroniczny, w którym pojawiają się nowe problemy natury prawnej i technologicznej związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych - w szczególności medycznych danych osobowych. Niniejszy referat jest próbą ogólnego spojrzenia na tę tematykę, zaznaczenia najważniejszych jej problemów i całościowego podsumowania istniejącej metodyki wraz z jasnym zdefiniowaniem podstawowych pojęć. Przedstawiony zostanie skrócony przegląd strony prawnej problemu. W szczegółowy sposób opisane i zdefiniowane zostaną poszczególne metody stosowane w procesach ochrony danych osobowych - anonimizacja, pseudonimizacja, deidentyfikacja oraz model separacji, wraz ze zdefiniowaniem zakresu danych wrażliwych. Omówione zostaną również proponowane zalecenia natury metodologicznej i technicznej dla systemów informatycznych przechowujących i udostępniających tego typu dane.
Bartosz Borucki
(Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78