centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.10.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, wykłada w Centrum Nauk Społecznych PAN. Członek zespołu pisma "Polityka". Publikuje także w "Przeglądzie Politycznym", "Krytyce Politycznej", tygodniku "Computerworld", magazynach "Mobile Internet" i "i-biz". Prowadzi blog "Antymatrix" (bendyk.blog.polityka.pl) i serwis "Makroskop" (www.makroskop.pl). Jest autorem zbioru esejów Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (W.A.B. 2002), a także zbioru Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (W.A.B. 2004). W sierpniu ukaże się kolejna jego książka "Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu".


Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Wojciech Cellary

W 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora.
W latach 1974 - 1992 pełnił funkcję wicedyrektora ds. badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992 - 1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący wykładał i prowadził badania naukowe na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech.
Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych. Prowadzi badania naukowe finansowane z Programów Ramowych Unii Europejskiej, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysł polski, francuski i amerykański. W trakcie swojej kariery zawodowej kierował licznymi projektami z zakresu zastosowań informatyki w przemyśle, zakończone wdrożeniami. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Łączności, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych, komisji sejmowych i senackich. Jest autorem i współautorem 10 książek i ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Był głównym organizatorem 25 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, ponadto uczestniczył w pracach Komitetów Programowych 115 konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem IEEE Computer Society, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (w latach 1983 - 1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa). Jest członkiem Komitetu Informatyki PAN, w latach 2004 - 2006 był członkiem prezydium Komitetu PAN "Polska w Zjednoczonej Europie". Od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2004 ekspertem Komisji Europejskiej. W latach 2003 - 2004 był członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu, a w latach 1999 - 2000 był przedstawicielem Polski w Information Society Forum, organie doradczym Komisji Europejskiej w sprawach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Był również redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W 2002 roku reprezentował Polskę na sesji zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej tematyce: "Technologie Informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju". W 2001 roku, opracowany pod jego kierunkiem Internetowy System Obsługi Zamówień e-MAX wdrożony w Philips Lighting Poland, a obejmujący swym zasięgiem 27 krajów z Europy i Azji otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego i zajął II miejsce w europejskim konkursie "Award of Logistics Excellence 2001" organizowanym przez European Logistics Association.
Rocznie prowadzi wykłady z elektronicznego biznesu w języku polskim i angielskim dla ponad 700 studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 roku kierowana przez niego Katedra Technologii Informacyjnych zajęła pierwsze miejsce w konkursie "Ekonomia internetowa na polskich uczelniach" sponsorowanym przez korporację Intel w ramach programu "Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta RP".


Paulo Costa

Paulo Costa

Od 2007 jest dyrektorem Departamentu Zbiorów Niematerialnych przy portugalskim Instytucie Muzalnictwa (Sekretariat Stanu w Ministerstwie Kultury). W latach 2002 - 2007 pełnił funkcje dytrektora Departamentu Zarządzania Zbiorami w ówczesnym Instytucie Muzealnictwa. W latach 1993 - 2001 pracował w Narodowym Muzeum Etnologii w Lisbonie jako badacz prowadzący inwentaryzację i digitalizację zbiorów w oparciu o najnowsze technologie. Paulo Costa jest projektantem systemu informatycznego MATRIZ i w okresie od 2008 do 2011 zarządzał jego implementacją. Jest również autorem wielu książek i artukułów popularyzujacych zarówno kulturę Portugalii jak i metody dokumentacji zbiorów muzealnych. Obecnie pracuje nad pracą doktorską dotyczącą uregulowań mających na celu zabezpieczenie niematerialnych zasobów kulturowych.


Dorota Folga-Januszewska

Dorota Folga-Januszewska

Prof. UKSW dr hab., historyk sztuki, muzeolog, krytyk. W 1979 r. ukończyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doktoryzowała się i habilitowała. W l. 1983-1990 wykładowca w Katedrze Iberystyki Wydziału Neofilogii Uniwersytetu Warszawskiego, w l. 1994-2004 Podyplomowego Studium Muzealniczego UW. W l. 1979-2008 z przerwami stypendialnymi i wyjazdami pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, w. l. 1991-1995 kurator, 1995-2007 wicedyrektor ds. naukowych, 2007-2008 dyrektor. Od 2008 kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 2011 r. dyrektor Instytutu Muzeologii UKSW, inicjatorka powołania w Polsce nowego międzyobszarowego kierunku studiów, I, II i III stopnia - muzeologii. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady ds. Muzeów ICOM/UNESCO (w l. 1996-2002 wiceprezydent, w l. 2002-2008 prezydent ), członek AICA, przedstawiciel Polski w NEMO (Network European Museum Organisations). Od 2005 r. członek Niezależnej Grupy Ekspertów ds. Muzeów Rady Europy, współautor publikacji: Lending to Europe (Rotterdam 2005). Członek wielu rad archiwalnych, muzealnych i naukowych. Autorka, tłumacz i redaktor naukowy ponad 270 książek, katalogów, materiałów konferencyjnych , artykułów i opracowań w zakresie sztuki XX wieku. Autorka scenariuszy 50 wystaw, w tym kurator i twórca wystaw realizowanych w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, w Galerii Narodowej w Dublinie, Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, kurator gościnny muzeów amerykańskich i niemieckich. Autorka Raportu o muzeach zamówionego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Kongres Kultury Polskiej w 2009 r. Stypendystka m. in. Rządu Portugalii, Centrum Indiry Gandhi w New Delhi, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, Fundacji Pro Helvetia - Kunstmuseum w Bern, British Council i Cambridge University.


Dr Anna Gabryś

Doktor nauk historycznych, od 1999 roku pracuje w sferze kultury. Zajmuje się pamięcią historyczną, wizualnymi sposobami prezentacji przeszłości (wystawy, wystawy wirtualne, interaktywne e-booki). Szczególne miejsce w jej badaniach zajmuje historia Krakowa - jest autorką książki Salony krakowskie (Wydawnictwo Literackie 2006). W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (2008-2009) przygotowywała i koordynowała współpracą międzynarodową oraz organizowała duże wydarzenia (m.in. otwarcie oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera), brała udział w projektach merytorycznych, książkowych i ekspozycyjnych. W WN PWN prowadziła redakcję historii (2007-2008). Wcześniej pracowała zagranicą (m.in. współpracowała z Instytutem Goethego w Kazachstanie i w Czechach, uczestniczyła w tworzeniu wystaw w Niemczech).
Od 2010 roku w ONTIA, gdzie jest odpowiedzialna za współpracę z instytucjami kultury w Polsce i na świecie. Kieruje projektami związanymi z nowymi technologiami (aplikacje mobilne, rozwiązania wirtualne, rozszerzona rzeczywistość) oraz digitalizacją i standaryzacją danych. Konsultuje zgodność rozwiązań IT z ustawodawstwem krajowym.


Henryk Hollender

Absolwent warszawskiego bibliotekoznawstwa (1974) i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Stanowym w Kent, Ohio (1986), doktor nauk humanistycznych (UW, 1985), jest dyrektorem biblioteki uczelnianej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.


Aneta Januszko-Szakiel

Aneta Januszko-Szakiel

Pracownik naukowo-dydaktyczny oraz dyrektor biblioteki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwentka studiów z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z Edukacji informatycznej dla nauczycieli w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stypendystka w Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji, stażystka w Die Deutsche Nationalbibliothek. Interesuje się problematyką organizacji i certyfikacji repozytoriów cyfrowych oraz długoterminową archiwizacją zasobów cyfrowych w instytucjach kultury i nauki.


Ryszard W. Kluszczyński

Ryszard W. Kluszczyński

Profesor dr hab. nauk humanistycznych. Na Uniwersytecie Łódzkim kieruje Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej a w niej Zakładem Mediów Elektronicznych. Profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2003 roku wykłada także w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 2001-2006 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów, teorią sztuki, sztuką alternatywną (awangardą), jak również zagadnieniami cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Uprawia też krytykę artystyczną. W latach 1990-2001 kurator filmu, wideo i sztuk multimedialnych w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, autor wielu międzynarodowych wystaw i projektów artystycznych. Kurator Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej, Poznań 2010.
Członek Inter-Society for Electronic Art, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
Opublikował m.in. książki: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010; Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001 (wydanie 2: 2002); Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999 (wydanie 2: Kraków 2002); Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998; Awangarda. Rozważania teoretyczne, Łódź 1997; Film - sztuka Wielkiej Awangardy, Łódź-Warszawa 1990.


Sylwia Kotecka

Sylwia Kotecka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Zespołu Ekspertów do spraw elektronicznego postępowania upominawczego przy Ministrze Sprawiedliwości RP.Kazimierz Krzysztofek

Kazimierz Krzysztofek

Jest profesorem socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i wiceprezesem Fundacji Pro Cultura. Członek europejskiej sieci instytutów badań nad kulturą i centrów informacji o kulturze (CIRCLE), ekspert Open Society Institute w Budapeszcie, w latach 1995-2006 - członek Komitetu Prognoz PAN Polska 2000 Plus. Pod koniec lat 80. odbywał studia podoktorskie w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad mediami i komunikacją. Był gościnnym wykładowcą w College of Liberal Arts, Pennsylvania State University (1996). Jest członkiem m.in. International Studies Association i International Communication Association. Jest autorem wielu publikacji z zakresu społeczeństwa informacyjnego, polityki kulturalnej, mediów i przemysłów kultury, rozwoju społecznego i komunikacji międzykulturowej. Współautor (wspólnie z M. S. Szczepańskim) podręcznika uniwersyteckiego: "Zrozumieć rozwój: Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych" (2002, 2005) oraz raportu dla United Nations Development Program: "Poland and the Global Information Society. Logging on" (2002).


Arkadiusz Lach

Arkadiusz Lach

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, adwokat Izby Adwokackiej w Bydgoszczy,. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych w tym monografii Dowody elektroniczne w procesie karnym.
W pracy naukowej specjalizuje się w prawnych zagadnieniach nowych technologii, nadużyciach w sieciach informatycznych, ochronie danych osobowych oraz europejskim prawie karnym.
Dr Tomasz Makowski

Dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Zespołu ds. Digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Krajowej Rady Biblioteczneji Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, członek zarządu Biblioteki Europejskiej.


Waldemar Markiewicz

Z wykształcenia archeolog i muzealnik. Zatrudniony w Muzeum Pałacu w Wilanowie od 1989 r. Od 1996 r. kustosz-kierownik Działu Dokumentacji. Nadzoruje między innymi działalność archiwum historycznego, zakładowego, digitalizację 2D, system informatyczny muzeum a także wdrażanie muzealnego systemu informacji przestrzennej. Uczestniczy w realizacji projektu "Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie-etap 3".


Dr hab. Ewa Nowińska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalista prawa konkurencji i prawa mediów.
Autorka 120 prac naukowych z tego zakresu, recenzent projektów legislacyjnych ( prawo prasowe, prawo konkurencji, ustawa o radiofonii i telewizji ), uczestnik szeregu badań naukowych z tego zakresu wykonywanych w ramach projektu PHARE.
Do najważniejszych publikacji należą monografie: Prawo prasowe dla dziennikarzy prasy lokalnej, 1998, Prawo dla dziennikarzy. Poradnik kieszonkowy, Warszawa 1998, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Prawo Handlowe t. 5), 2000, współaut. M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2001, (wyd. popr. i uzupełn.) współaut. M. du Vall, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne, 2002.
Kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej.
Laureatka nagrody Prezesa Urzędu Patentowego za rozprawę doktorską, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Dr inż. Grzegorz Płoszajski

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektronika (1968) i Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Matematyka (1974), doktor nauk technicznych (Politechnika Warszawska 1975). Pracownik naukowo dydaktyczny Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w badaniach operacyjnych. Autor i współautor podręczników dla szkół technicznych z zakresu elektroniki i automatyki oraz podręcznika dla szkół średnich z informatyki. Zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej ds. informatyzacji, zajmujący się w szczególności digitalizacją. Przewodniczący zespołu roboczego ds. metadanych technicznych działającego w ramach Zespołu ds. digitalizacji powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2006; współautor i redaktor opracowania końcowego tego zespołu roboczego oraz opartej na nim publikacji książkowej: "Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego" (2008), udostępnionej w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej (bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra).


Elke Schönemann

Elke Schönemann

Matematyk, Niemka pracująca od 10 lat w Polsce, odpowiedzialna za sieć Business Partnerów ELO w Polsce i koordynację projektów.
Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter sądu domenowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wykładowca prawa cywilnego, autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka monografii "Ochrona baz danych" oraz autorka (współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu). W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law). Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą problematyce ochrony prawa do autorstwa oraz plagiatu.


Katarzyna Ślaska

Ukończyła studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim i w 1988 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej. Zajmowała się m.in. automatyzacją oraz współpracowała przy tworzeniu pierwszych wersji formatu MARC dla zbiorów specjalnych. W latach 90-tych pracowała również w firmach komercyjnych, zajmujących się budową i dystrybucją baz danych. W latach 2000-2006 była kierownikiem biblioteki Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od września 2006 pracowała jako bibliotekarz cyfrowy zbiorów specjalnych i kierownik Zakładu CBN Polona, a od sierpnia 2007 objęła stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej ds. rozwoju.


Marcin Werla

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej, od 2002 roku pracuje w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jako analityk systemów komputerowych. Od roku 2004 prowadzi Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS, odpowiedzialny m.in. za rozwój oprogramowania dLibra, Federację Bibliotek Cyfrowych oraz koordynację przyłączania zasobów polskich lokalnych i regionalnych bibliotek cyfrowych do Europeany. Współorganizator cyklicznych warsztatów "Biblioteki cyfrowe" i konferencji "Polskie Biblioteki Cyfrowe". Jego zainteresowana zawodowe obejmują architekturę bibliotek cyfrowych, integrację zasobów rozproszonych bibliotek cyfrowych oraz inżynierię oprogramowania, a w szczególności zarządzanie produktami informatycznymi.


Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.


Wojciech Wiza

Wojciech Wiza

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej - w 1992 roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a w 1994 na kierunku Informatyka. W 2005 roku otrzymał stopień doktora informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
W latach 1992 - 1996 pracował jako asystent we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych. Od roku 1996 pracuje w Katedrze Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Brał udział w projektach przemysłowych i naukowych dotyczących projektowania procesów biznesowych, aplikacji internetowych i intranetowych, baz multimedialnych i rzeczywistości wirtualnej.
Od 2007 roku kieruje pracami "Centrum ARCO - wirtualne muzea" - jednostką wdrażającą system wirtualnych muzeów ARCO.
Jest niezależnym ekspertem Unii Europejskiej, niezależnym ekspertem programu Foresight Poland 2020 oraz recenzentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Jest członkiem rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Jest przewodniczącym Komisji ds. Promocji Wydziału IGE.
Obszary zainteresowań:
- Rzeczywistość wirtualna i wzbogacona,
- Grafika 3D,
- Systemy i aplikacje internetowe,
- Systemy mobilne,
- Wirtualne muzea,
- Gry na poważnie.
Dydaktyka:
- Seminarium licencjackie
- Project Management (Elektroniczny Biznes III rok, zajęcia po angielsku)
- Multimedia Applications in Business (Elektroniczny Biznes III rok, zajęcia po angielsku)
- Information Visualization (Elektroniczny Biznes III rok, zajęcia po angielsku)
- Internet Technologies (Elektroniczny Biznes II rok, zajęcia po angielsku)
- Technologie Informacyjne (I rok)
- Opiekun SKN Elektronicznego Biznesu eFan


Jacek Wójcik

Product manager rozwiązań OCR ABBYY Fine Reader oraz ABBYY Recognition Server. Odpowiedzialny za rozwój sprzedaży produktów w Polsce. Przez 10 lat rozwijał sprzedaż produktów wielu zagranicznych firm na terenie Polski, Szwecji oraz w Hiszpanii. Przez ostatnie 5 lata związany z branżą IT w szczególności rozwiązaniami klasy WMS, TMS, DMS i OCR.

  
POD PATRONATEM HONOROWYM:

PARTNER MERYTORYCZNY FORUM:

Instytut Muzeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
PARTNER PROMOCYJNY FORUM:

PATRONAT MEDIALNY:

dołącz do nas na

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78