centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.09.2011 Koordynator:

PROGRAM

7 września 2011 r.
10:00 Wykład: Utwór kartograficzny i jego ochrona na gruncie prawa autorskiego. Ochrona utworu kartograficznego w orzecznictwie sądów polskich
 • Definicja utworu kartograficznego
 • Dzieło kartograficzne jako przedmiot prawa autorskiego
 • Dzieła kartograficzne wyłączone spod ochrony prawa autorskiego
 • Ochrona utworu kartograficznego w orzecznictwie
adwokat Joanna Hetman-Krajewska
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:00 Dyskusja
12:30 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Kartograf jako pracownik - a prawa autorskie
 • Utwory kartograficzne jako jedna z kategorii utworów słowno-graficznych
 • Domniemanie ustawowe przejścia praw autorskich na pracodawcę kartografa
 • Uwarunkowania formalne przejścia praw - wykonywanie prac w ramach pracy etatowej
 • Wymóg przyjęcia utworu
 • Uwarunkowania czasowe przejścia praw
 • Zakres przejścia praw - majątkowe prawa autorskie, cel umowy o pracę
 • Przejście praw do nośników utworu
 • Możliwość szczególnej regulacji w umowie o pracę
 • Osobiste prawa autorskie pracownika
 • Uprawnienia pracownika dotyczące twórczych przeróbek utworu
radca prawny Rafał Golat
(MKiDN)
13:40 Wykład i dyskusja: Czy można wykorzystywać mapy (i inne działa kartograficzne) publikowane w Internecie
 • Przesłanki uznania map za utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Stanowiska doktryny i orzecznictwa w przedmiocie uznawania map za utwory
 • Warunki zgodnego z prawem wykorzystywania map opublikowanych w internecie
 • Modyfikacje, opracowania map publikowanych w internecie oraz rozporządzanie takimi opracowaniami - w świetle ustawy o prawie autorskim
 • Autorskie prawa osobiste twórców map w aspekcie wykorzystywania map opublikowanych w internecie
radca prawny Aleksandra Auleytner
(Kancelaria Prawna Domański, Zakrzewski, Palinka)
14:40 Przerwa
14:50 Wykład: Prawo patentowe a kartografia
 • Podstawy prawne
 • Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe - krótka charakterystyka
 • Zakres ochrony wyłącznej
 • Uregulowania i/lub ich brak w stosunku do utworów kartograficznych
 • Istota znaków towarowych
 • Ograniczenia z tytułu używania znaków jakości, bezpieczeństwa, legalizacji i innych urzędowych oznaczeń
 • Urządzenia geodezyjne chronione patentami, prawami ochronnymi lub prawami z rejestracji
rzecznik patentowy Joanna Kulińska
15:40 Dyskusja, blok konsultacyjny w zakresie w/w tematów
16:00 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78