centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.09.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

Integracja systemów informatycznych zawsze była zagadnieniem złożonym i obarczonym dużym ryzykiem. Podejście do zagadnień integracji podlega ciągłym zmianom, lecz nie zmienia się waga omawianych problemów. Duże organizacje nie są w stanie oprzeć się wyłącznie na jednej kompleksowej aplikacji, wykorzystuje się coraz większą liczbę coraz bardziej skomplikowanych systemów informatycznych.
Celem konferencji jest usystematyzowanie wiedzy związanej z integracją systemów informatycznych, przedstawienie wykorzystywanych technik i narzędzi. W ramach jej kolejnej edycji omówione zostaną aktualne tendencje w integracji oprogramowania. Prezentacje wygłoszone zostaną zarówno przez przedstawicieli środowiska naukowego, jak i praktyków zajmujących się na co dzień projektami integracyjnymi. Przedyskutowany zostanie temat wieloaspektowości integracji systemów obejmujący takie kwestie jak integracja danych, sprzętu, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, a także procesów biznesowych. W bieżącej edycji szczególnie duży nacisk położony zostanie z jednej strony na zagadnienia wysokiego poziomu, jak definiowanie architektury korporacyjnej w kontekście integracji, z drugiej zaś na zagadnienia implementacyjne integracji przy wykorzystaniu SOA (Service Oriented Architecture), czyli architektury zorientowanej na usługi. Od strony praktycznej zaprezentowane zostaną rozwiązania infrastruktury SOA wykorzystujące korporacyjną magistralę usług ESB, omówione będą problemy występujące w centrach przetwarzania danych. Poruszone zostaną także zagadnienia branżowe, jak integracja systemów logistycznych i magazynowych.

Koordynacja merytoryczna i prowadzenie obrad: dr Jędrzej Wieczorkowski, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa.

PROGRAM

21 września 2011 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Aktualne trendy w integracji systemów informatycznych
Wykład zaprezentuje podstawowe współczesne kierunki w integracji systemów informatycznych, będąc wstępem do szczegółowych zagadnień omawianych w kolejnych prezentacjach.
 • pojęcie integracji w informatyce
 • integracja aplikacji a integracja danych
 • koncepcja systemów zintegrowanych
 • hurtownie danych i proces ETL
 • procesowe podejście do integracji aplikacji
 • portale korporacyjne
 • wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi (SOA)
 • wprowadzenie do architektury korporacyjnej
dr Jędrzej Wieczorkowski
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
10:50 Wykład: Architektura korporacyjna jako podstawa myślenia o integracji systemów
W prezentacji poruszone zostaną zagadnienia związane z myśleniem o integracji systemów z punktu widzenia całej firmy (korporacji) - nie z punktu widzenia poszczególnych systemów. Wymagania dotyczące integracji staną się jasne, jeśli opracowane zostaną architektury poszczególnych domen architektonicznych - biznesowej, aplikacji, danych i technicznej. Identyfikacja i opis powiązań pomiędzy tymi warstwami, znalezienie istotnych relacji wewnątrz tych domen i pomiędzy nimi, wskazanie reguł i pryncypiów dotyczących budowy nowych rozwiązań - w każdym z tych aspektów - znakomicie ułatwia późniejsze rozważania nad integracją w trakcie realizacji poszczególnych systemów. Architektura korporacyjna pozwala na integrację "starych" systemów z najnowszymi koncepcjami, takimi jak SOA czy Cloud, pozwalając na całościowe podejście do tematu zarządzania informatyką w firmie.
Rafał Jabłonka
(Architecting the Enterprise)
11:50 Przerwa, lunch
12:20 Wykład: Zastosowanie TOGAF do definiowania i nadzoru architektury zorientowanej na usługi (SOA)
SOA jest stylem architektonicznym pozwalającym na realizację elastycznych rozwiązań informatycznych, które będą podążać za zmieniającymi się oczekiwaniami biznesu. W praktyce okazuje się jednak, że SOA pozostaje jedynie "słowem-wytrychem", którym posługują się dostawcy konkretnych technologii w procesie sprzedażowym. Bardzo często nie są osiągane zakładane korzyści związane z wprowadzeniem tego podejścia w organizacji. Wynika to z faktu, że SOA w wielu przedsięwzięciach rozpatrywane jedynie od strony technologicznej, a nie biznesowej. Celem prezentacji będzie przedstawienie wykorzystania ram architektonicznych TOGAF w wersji 9 do definiowania i nadzoru realizacji architektury zorientowanej na usługi (SOA) wychodząc od potrzeb biznesowych. W tym celu zaprezentowana zostanie odpowiednio zaadaptowana metoda ADM (Architecture Development Method), stanowiąca centralną część TOGAF. Ponadto przedstawiony zostanie metamodel zawartości (content metamodel) nakierowany na SOA oraz scharakteryzowane zostanie podejście do oceny dojrzałości SOA w organizacjach.
dr hab. Andrzej Sobczak
(Zakład Systemów Informacyjnych, Szkoła Główna Handlowa)
13:10 Wykład i case study: Projektowanie platform integracyjnych w architekturze SOA
 • Modelowanie architektury SOA: UML, SoaML
 • Metodyka projektowania platform integracyjnych w architekturze SOA z szyną usługową ESB
 • Perspektywy architektoniczne modelowania platform integracyjnych w architekturze SOA
 • Profile UML w modelowaniu architektury platformy integracyjnej
 • Wsparcie narzędziowe modelowania architektury SOA
 • Przykład modelowania architektury platformy integracyjnej w architekturze SOA dla Giełdy Papierów Wartościowych
dr inż. Tomasz Górski
(Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, RightSolutionTM)
14:00 Przerwa
14:30 Wykład i case study: Infrastruktura rozwiązań SOA w centrach przetwarzania danych
 • Dobór infrastruktury i kluczowe elementy topologii (Infrastructure layout)
 • Dostosowywanie rozwiązania do istniejących topologii i innych rozwiązań w Data Center (DC Alignment)
 • Określanie dostępności rozwiązania a topologia w praktyce (Availability)
 • Rozwiązania wysokiej dostępności (High Availability)
 • Przygotowywanie strategii HA i planów przywracania rozwiązania (Disaster Recover Planning)
 • Wirtualizacja rozwiązań ESB -zalety i ryzyko (Virtualization Advantages/Disadvantages)
 • Określanie strategii monitoringu rozwiązań klasy ESB (Monitoring and Prediction)
 • Najlepsze praktyki przy wsparciu i utrzymaniu rozwiązań klasy ESB. (ESB - Mission Critical Support)
Maciej Kalczewiak
(Ocean Core Technologies)
15:20 Wykład: Integracja systemów informatycznych w logistyce
Metody integracji systemów w logistyce przedsiębiorstwa, w systemach magazynowych (WMS), w łańcuchu i sieci dostaw, w ramach branży oraz w skali globalnej.
Różne nośniki danych i metody integracji w systemach logistycznych:
 • elektroniczna wymiana danych (EDI)
 • kody kreskowe i etykieta logistyczna
 • technologia RFID
 • Elektroniczny Kod Produktu (EPC)
 • procesy lokalizacji i śledzenia
 • rola globalnego rejestru danych
 • GS1 - Global System One
Modele międzyorganizacyjnej integracji systemów informatycznych:
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • standardy ramowe integracji
 • definiowanie procesów biznesowych
dr Przemysław Polak
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
16:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78