centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.04.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo o zmianach, które rewolucjonizują rynek kredytów konsumenckich
 • Dowiedzą się Państwo o zmianach, które odnoszą się bezpośrednio do działalności nie tylko instytucji finansowych (banków), ale wszystkich przedsiębiorców udzielających kredyty konsumenckie
 • Dowiedzą się Państwo o przygotowywanych zmianach, które wkraczają w finalny etap a wymagają przemyślenia strategii postępowania już dziś

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Przedstawiciele instytucji finansowych, banków, para-bankowych, przedsiębiorstw factoringowych i leasingowych
 • Przedstawiciele sprzedawców akceptujących odroczone terminy zapłaty
 • Przedstawiciele firm które udzielają kredytów konsumenckich
 • Pracownicy działów prawnych i strategii
 • Rzecznicy interesów klientów w instytucjach finansowych

Harmonogram:
10:00 Rozpoczęcie szkolenia
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Dalsza część szkolenia
16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
Przez cały czas trwania szkolenia w sali są dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski.

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OBEJMUJE:

 1. Odejście od zasady minimalnych standardów na rzecz pełnej hormonizacji w nowych regulacjach (Dyrektywie 2008/48/WE), czyli "maksymalna harmonizacja kierunkowa" w segmencie kredytów konsumenckich
 2. Przyczyny przedłużającego się procesu implementacji Dyrektywy 2008/48/WE, czyli komu nie zależy na zmianach
 3. Zakres przedmiotowy nowej regulacji:
  • Zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki
  • Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki
  • Obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki
  • Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz obowiązki w zakresie informacji zawartych w umowie o kredyt zabezpieczony hipoteką
  • Skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy
 4. Język nowej regulacji i konsekwencje praktyczne nowych definicji. W jakim stopniu stare doświadczenia okażą się użyteczne na gruncie nowych rozwiązań
 5. Główne zmiany:
  • Uregulowanie obowiązków informacyjnych kredytodawcy i pośrednika kredytowego wobec konsumenta przed zawarciem umowy ("standardowy arkusz informacyjny")
  • Standardowe informacje, jakie będą musiały się znaleźć w reklamie kredytu konsumenckiego
  • Obowiązek oceny ryzyka kredytowego konsumenta i tryb tej oceny na tle zasad funkcjonowania legalnych baz danych o klientach
  • Obowiązki pośrednika kredytowe w zakresie informowania (w tym o źródłach jego zarobkowania w relacjach z kredytodawcą)
  • Nowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego
  • Prawo kredytodawcy do otrzymania od konsumenta rekompensaty w przypadku przedterminowej spłaty kredytu
 6. Najistotniejsze kwestii, które wykraczają w projekcie ustawy poza ramy wspólne na poziomie europejskim:
  • Umowy o kredyt, na mocy których termin spłaty nie przekracza trzech miesięcy a konsument zobowiązany jest uiścić jedynie "nieznaczne opłaty", o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. f dyrektywy
  • Umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit a dyrektywy
  • Umowy o kredyt w kwocie niższej niż 200 Euro, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. c dyrektywy
  • Umowy o kredyt, przy których od konsumenta wymaga się złożenia tytułem zabezpieczenia przedmiotu u kredytodawcy, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. k dyrektywy
 7. Przypadki wyłączenia umów kredytowych z pod reżimu dyrektywy i projektu ustawy, ze szczególnym akcentem na umowę leasingu, jeżeli umowa ta nie przewiduje obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy na konsumenta
 8. Kategorie ekonomiczne w nowych regulacjach:
  • Całkowity koszt kredytu, czyli wszelkie koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych (w tym ubezpieczeń)
  • Całkowita kwota kredytu
  • Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
  • Stopa referencyjna a stopa oprocentowania kredytu (w tym stałej stopy oprocentowania kredytu)
  • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Sposób implementacji art. 3 lit. i dyrektywy
 9. Umowy zawierane z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, ze szczególnym akcentem na obowiązki informacyjne i czas ich wykonywania
 10. Walutowy kredyt konsumencki
 11. Zlikwidowanie lub zmniejszenie asymetrii informacji przez zapewnienie konsumentom dostępu do bardziej przejrzystej, rzetelnej i pełniejszej informacji na temat oferty kredytu konsumenckiego
 12. Szczegółowe zasady dotyczące reklamowania umowy kredytu konsumenckiego (w tym usługi leasingowej)
 13. Reprezentatywność przykładów wykorzystywanych do prezentowania warunków kredytu konsumenckiego

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78