centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.02.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Po wielu latach oczekiwań i prac nad stworzeniem nowej instrukcji kancelaryjnej - nareszcie następuje długo oczekiwany finał tych prac i dzięki temu możemy Państwu zaproponować udział w seminarium, którego program zawiera odpowiedzi na bardzo wiele aktualnych i fundamentalnych pytań, związanych z praktyką implementacji nowej instrukcji.
Wartością dodaną programu szkolenia jest prezentacja doświadczeń z programu pilotażowego instrukcji kancelaryjnej oraz eksperckie wykłady o podstawach prawnych tworzenia dokumentacji administracyjnej i zasadach odpowiedzialności pracodawcy i pracownika za tę dokumentację.

PROGRAM

9 lutego 2011 r.
10:00 Wykład: Nowa instrukcja kancelaryjna
 • Kryteria wyboru sposobu dokumentowania załatwianych i rozstrzyganych spraw (EZD czy tradycyjnie?)
 • Ważniejsze definicje (dokument elektroniczny, odwzorcowanie cyfrowe a naturalny dokument elektroniczny, sprawa i akta sprawy, metadane, pismo, przesyłka)
 • Zakres podmiotowy obowiązywania nowej instrukcji
 • Korespondencja przychodząca - drogi wpływu do urzędu (papier, e-mail, elektroniczna skrzynka podawcza)
 • Wewnętrzny obieg akt i dokumentów elektronicznych w urzędzie - dlaczego elektroniczne akta sprawy mają być tylko w komórce merytorycznej
 • Instrukcja kancelaryjna w kontekście innych przepisów wprowadzonych ustawą z 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o informatyzacji (w tym w sprawie sporządzania i doręczania pism w postaci dokumentów elektronicznych)
Kazimierz Schmidt
(Główny specjalista w Wydziale Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Departamentu Informatyzacji MSWiA)
11:30 Case study: Praktyczne aspekty zarządzania elektronicznymi dokumentami a regulacje nowej instrukcji kancelaryjne - na przykładzie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 • Podsumowanie pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami, prowadzonego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w roku 2010
 • Podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim oraz wyjątki
 • Doświadczenia z wdrożenia podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
12:15 Przerwa na lunch
12:45 Wykład: Nowe jednolite rzeczowe wykazy akt
 • Zakres podmiotowy
 • Zasady budowy JRWA
 • Jak stosować JRWA?
 • Czy są potrzebne zmiany w JRWA, a jeżeli tak, to czy i jak je wprowadzać?
dr Ewa Perłakowska
(Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych)
13:30 Wykład: Dokumentacja elektroniczna w archiwum zakładowym
 • Definicje dokumentów archiwalnych
 • Zasady porządkowania dokumentacji i jej przekazywania do archiwum zakładowego
 • Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Zasady brakowania dokumentów
dr Ewa Perłakowska
(Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych)
14:15 Wykład: Podstawy prawne tworzenia i ochrony dokumentacji administracyjnej. Prawidłowe tworzenie dokumentów w zakresie - na podstawie:
 • "Zasad techniki prawodawczej"
 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej
Prawidłowe tworzenie dokumentów w zakresie:
 • Akt osobowych
  1. podstawy prawne tworzenia akt osobowych,
  2. zakładanie i prowadzenie akt osobowych (oddzielnie, czy nieoddzielnie dla każdego zatrudnionego pracownika?),
  3. podział akt osobowych na części, w tym: dokumenty dotyczące nawiązania, stosunku pracy, przebiegu zatrudnienia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  4. zasady dotyczące różnicy danych osobowych, zawartych w kwestionariuszach, osób rekrutujących a pracownikami.
 • Dokumentacji księgowej - na podstawie regulacji prawnych krajowych i unijnych, w tym:
  1. "Instrukcji kontroli i obiegu dokumentacji księgowej własnej i projektów unijnych",
  2. Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 20),
  3. Archiwizacji dokumentacji księgowej projektów unijnych (m.in. wyodrębnienie dokumentów księgowych własnych i projektów unijnych),
  4. Ochrony danych osobowych dokumentacji księgowej w systemie informatycznym.
 • Dokumentacji prowadzonych spraw na podstawie "Instrukcji kancelaryjnej" i "Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt" w tym m.in.:
  1. Zakładanie akt sprawy,
  2. Z czego składa się sprawa?
  3. Podstawy przyporządkowania sprawy do hasła i symbolu z "Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt",
  4. Z czego składa się znak sprawy?
  5. Podział prowadzonych spraw na kategorie
Teresa Curzytek
(ekspert)
15:00 Przerwa na kawę
15:20 Wykład: Zasady odpowiedzialności pracodawcy za całość wytwarzanej dokumentacji (w wersjach pisemnych i elektronicznych). Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
I. Odpowiedzialność pracodawcy na podstawie:
 • ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, w tym: na podstawie kodeksu karnego,
 • ochrony danych osobowych (jako administratora danych osobowych),
 • Kodeksu postępowania administracyjnego (m.in. za wydanie nieważnych decyzji administracyjnych).
II. Odpowiedzialność pracowników na podstawie ustawy:
 • o narodowym zasobie archiwalnym (Instrukcja kancelaryjna),
 • o ochronie danych osobowych, w tym odpowiedzialność:
  1. administracyjna,
  2. dyscyplinarna,
  3. karna,
  4. cywilnoprawna.
 • o ochronie informacji niejawnej, w tym: tajemnica służbowa i zawodowa,
 • Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.
Teresa Curzytek
(ekspert)
16:30 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78