centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.03.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Po wielu latach oczekiwań i prac nad stworzeniem nowej instrukcji kancelaryjnej - nareszcie następuje długo oczekiwany finał tych prac i dzięki temu możemy Państwu zaproponować udział w seminarium, którego program zawiera odpowiedzi na bardzo wiele aktualnych i fundamentalnych pytań, związanych z praktyką implementacji nowej instrukcji.
Wartością dodaną programu szkolenia jest prezentacja doświadczeń z programu pilotażowego instrukcji kancelaryjnej oraz eksperckie wykłady o podstawach prawnych tworzenia dokumentacji administracyjnej i zasadach odpowiedzialności pracodawcy i pracownika za tę dokumentację.
Dodatkowym walorem tego programu jest to, że został dopracowany i ulepszony na podstawie doświadczeń, jakie uzyskaliśmy przy organizacji pierwszej edycji seminarium, przeprowadzonego w dniu 9 lutego (z udziałem ok. 270 uczestników). Tak więc obecna wersja programu uwzględnia uwagi i sugestie ze strony osób najbardziej w tym zakresie kompetentnych, czyli tych uczestników, którzy poprzez wpisy w ankiecie współtworzyli program drugiej edycji seminarium.

PROGRAM

29 marca 2011 r.
10:00 Wykład: Nowa instrukcja kancelaryjna
 • Kryteria wyboru sposobu dokumentowania załatwianych i rozstrzyganych spraw (EZD czy tradycyjnie?)
 • Ważniejsze definicje (dokument elektroniczny, odwzorcowanie cyfrowe a naturalny dokument elektroniczny, sprawa i akta sprawy, metadane, pismo, przesyłka)
 • Zakres podmiotowy obowiązywania nowej instrukcji
 • Korespondencja przychodząca - drogi wpływu do urzędu (papier, e-mail, elektroniczna skrzynka podawcza)
 • Wewnętrzny obieg akt i dokumentów elektronicznych w urzędzie - dlaczego elektroniczne akta sprawy mają być tylko w komórce merytorycznej
 • Instrukcja kancelaryjna w kontekście innych przepisów wprowadzonych ustawą z 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o informatyzacji (w tym w sprawie sporządzania i doręczania pism w postaci dokumentów elektronicznych)
Kazimierz Schmidt
(Główny specjalista w Wydziale Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Departamentu Informatyzacji MSWiA)
11:30 Wykład: Nowe jednolite rzeczowe wykazy akt
 • Zakres podmiotowy
 • Zasady budowy JRWA
 • Jak stosować JRWA?
 • Czy są potrzebne zmiany w JRWA, a jeżeli tak, to czy i jak je wprowadzać?
dr Ewa Perłakowska
(Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Case study: Praktyczne aspekty zarządzania elektronicznymi dokumentami a regulacje nowej instrukcji kancelaryjnej
 • Podsumowanie Pilotażu MSWiA
 • Podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i papierowe wyjątki
 • Doświadczenia z wdrożenia EZD
Magdalena Sawicka
(pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku)
13:45 Wykład: Dokumentacja elektroniczna w archiwum zakładowym
 • Definicje dokumentów archiwalnych
 • Zasady porządkowania dokumentacji i jej przekazywania do archiwum zakładowego
 • Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Zasady brakowania dokumentów
dr Ewa Perłakowska
(Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych)
14:30 Wykład prawny
 • Podstawy odpowiedzialności pracodawcy za całość wytwarzanej dokumentacji (w wersji papierowej i elektronicznej)
 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
 • Podstawy prawne tworzenia i ochrony dokumentacji aktowej
Dorota Chromicka
(Katedra Prawa Informatycznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
15:10 Przerwa na kawę
15:30 Sesja pytań i odpowiedzi
dr Ewa Perłakowska (Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych)
Magdalena Sawicka (pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku)
Kazimierz Schmidt (Główny specjalista w Wydziale Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Departamentu Informatyzacji MSWiA)
Dorota Chromicka (Katedra Prawa Informatycznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78