centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 12.10.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

PATRONAT HONOROWY

Prowadzenie obrad i koordynacja merytoryczna: prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu.

PROGRAM

12 października 2011 r.
10:00 Wprowadzenie i wykład inaugurujący: Uczelnie w środowisku nowych technologii kształcenia
 • Nowe technologie w rękach uczących się i nauczycieli
 • Nowe technologie kształcenia: technologie mobilne, platformy edukacyjne, chmury edukacyjne
 • Rozwój pedagogiki, dydaktyki i metod kształcenia: konstruktywizm, konektywizm
 • Przykłady dobrej i wątpliwej praktyki
prof. dr hab. Maciej M. Sysło
(Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu)
10:20 Prezentacja sponsora: EQUELLA - repozytorium zasobów edukacyjnych
W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony system EQUELLA, który jest połączeniem systemu CMS i repozytorium zasobów edukacyjnych. Umożliwia on uczelniom lub ich grupom tworzenie i udostępnianie zasobów edukacyjnych upoważnionym grupom studentów np. za pomoca populiarnyc platform edukacyjnych takich jak Moodle, Sakai czy Fronter.
Leszek Lewoc
(Fronter sp. z o.o.)
11:00 Prezentacja sponsora: Ewolucja vs. rewolucja, czyli doświadczenia z wdrożenia uczelnianego systemu obsługi toku studiów na wydziałach Politechniki Warszawskiej
 • geneza systemu
 • napotkane problemy (case study)
 • optymalizacja i automatyzacja procesów
 • aktualny stan rozwoju systemu
 • kierunki dalszego rozwoju
dr inż Jarosław Dawidczyk
(Verbis)
11:40 Wykład: E-nauczanie dobre na wszystko? (Doświadczenia UW w e-edukacji)
 • O czym mówimy?
  1. E-nauczanie (próba definicji) i różnice w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym
  2. Odmiany e-nauczania
  3. Modele dydaktyczne e-nauczania akademickiego
 • Po co nam to?
  1. Problemy (dużej) uczelni
  2. E-nauczanie jako rozwiązanie uniwersalne
  3. Korzyści dodatkowe
 • Jak to się robi?
  1. Projektowanie i budowanie e-kursu
  2. Prowadzenie e-zajęć
  3. Ewaluacja
 • Jak to działa?
  1. Rozwiązania organizacyjne na UW
  2. Doświadczenia UW
dr Leszek Rudak
(COME, Uniwersytet Warszawski)
12:20 Przerwa, lunch
12:50 Wykład: Infrastruktura pedagogiczna zdalnego nauczania
Jedną z barier sukcesów zdalnego nauczania jest pozostawienie nauczycieli akademickich samych sobie, po - ewentualnie - przyśpieszonym kursie obsługi e-platform. Swoje wystąpienie skoncentru-jemy na koncepcji takiej infrastruktury pedagogicznej, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzyna-rodowym. Poruszymy kwestie przewodników metodycznych on-line poświęconych tworzeniu multime-dialnych materiałów dydaktycznych oraz aktywnościom podczas zajęć zdalnych (w tym moderowaniu forów dyskusyjnych i wideoczatów), wpływie nowych narzędzi zdalnego nauczanie (bo przecież to nie tylko e-platformy!) na proces dydaktyczny, potrzebie praktycznych seminariów (także międzynarodo-wych, np. w ramach uniwersytetów Grupy Coimbra) poświęconych metodyce zdalnego nauczania, w tym motywowaniu osób uczących się zdalnie.
dr Jacek Urbaniec
(pełnomocnik rektora ds. e-learningu, Uniwersytet Jagielloński)
13:30 Prezentacja: Epson - innowacyjne produkty i rozwiązania niezbędne w procesie nauczania
Marek Janowski
(Epson)
14:00 Prezentacja: Indeks na ePuap?
 • rekrutacja poprzez ePuap na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • co jeszcze na ePuap?
 • przyszłość platformy e-PUAP
Adam Świętojański (Comarch SA)
Krzysztof Grelowski (Uniwersytet Jagielloński)
14:30 Prezentacja: Uporządkowanie procesów biznesowych oraz efektywna obsługa studentów za pomocą SIMPLE.EDU
(Simple SA)
15:00 Przerwa
15:20 Wykład: Prezentacja aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Zasady organizacji e-learningu w AGH:
  1. Struktura organizacyjna: Centrum e-Learningu AGH jako jednostka wdrażająca i rozwijająca narzędzia i metody e-learningu
  2. Rozwój metodyki
  3. Infrastruktura i wdrożenia
 • Priorytety rozwoju e-learningu w AGH
 • Współpraca, badania i rozwój
prof. dr hab. Jan Kusiak
(Akademia Górniczo-Hutnicza)
16:00 Wykład: Nowoczesna edukacja w uczelni na przykładzie UMK w Toruniu
 • Geneza powstania i podstawowe zadania Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK
 • Zaplecze technologiczne Centrum (pracownie komputerowe, sala multimedialna, studio nagrań audio-wideo, rozwiązania informatyczne wspierające kształcenie osób niepełnosprawnych)
 • Rozwijane systemy informatyczne (m.in. Moodle, UMK TV, Wirtualna Klasa, Portal edukacyjny UMK)
 • Szkolenia informatyczne realizowane przez pracowników UCNTN
 • Wsparcie techniczne dla nauczycieli akademickich podczas realizacji zajęć prowadzonych z wyko-rzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych
 • Model współpracy z pracownikami UMK w zakresie przygotowywania multimedialnych materiałów dydaktycznych, m.in. na potrzeby kształcenia na odległość
mgr Maciej Pańka
(Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
16:40 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78