centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.02.2011 Koordynator: Agata Soboń

Program warsztatu uwzględnia fakt uchwalenia nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydania na przełomie 2010 i 2011 roku aktów wykonawczych do tej ustawy, a także nowej ustawy o dowodach osobistych i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Warsztaty poprowadzi Krzysztof Politowski (MSWiA, Departament Informatyzacji).

PROGRAM

24 lutego 2011 r.
09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Wykład: Omówienie zakresu i tematyki aktów wykonawczych do ustawy o informatyzacji - nowe wymagania techniczne i organizacyjne dla systemów informatycznych
 • Podstawowe elementy nowelizacji Ustawy o Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Delegacje do wydania aktów wykonawczych oraz kontekst europejski tych rozporządzeń
 • Nowe elementy wymagań, mające wpływ na realizację systemów informatycznych dla administracji publicznej, oraz wymagania związane z interoperacyjności tych systemów
 • Nowe wymagania jakie nowelizacja nałożyła na tworzenie planu informatyzacji państwa
mec. Jarosław Mojsiejuk
(Polskie Towarzystwo Informatyczne, Członek Rady PIIiT)
11:00 Wykład: Krajowe Ramy Interoperacyjności oraz minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalne wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Dylemat: Krajowe Ramy Interoperacyjności jako opis celów i sposobów osiągania tych celów czy lista szczegółowych wymagań
 • Sposoby osiągania interoperacyjności: ujednolicenie, wymienność, zgodność
 • Rekomendacja interoperacyjności jako wynik konsensusu interesariuszy
 • Zarządzanie interoperacyjnością na szczeblu krajowym - repozytorium rekomendacji interoperacyjności jako źródło soft law
 • Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych jako narzędzie w służbie zapewnienia interoperacyjności
Krzysztof Politowski
(Departament Informatyzacji MSWiA)
12:00 Wykład: Znaczenie norm bezpieczeństwa w kontekście ustawy o Informatyzacji
 • Stosowanie norm jako obowiązkowych zgodnie z przepisami prawa- poziom percepcji urzędników, szczególnie przy konstruowaniu wymagań dla Wykonawców
 • Problemy terminologiczne - normy vs. przepisy prawa
dr Elżbieta Andrukiewicz
(Dyrektor ds. Audytu Bezpieczeństwa w TI Consulting Sp. z o.o.)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Wykład: Wymagania dotyczące uwierzytelniania w systemach informatycznych administracji publicznej. Wykorzystanie dowodu osobistego w dostępie do usług administracji publicznej
 • Profil zaufany i uwierzytelnienie realizowane z wykorzystaniem ePUAP
 • Wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych i zaawansowanych
 • Metody uwierzytelniania oparte o rachunek ryzyka
 • Inne metody uwierzytelniania
Michał Tabor
(ekspert w zakresie elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych)
14:30 Wykład: Omówienie wymagań związanych z zarządzaniem i archiwizacją dokumentów elektronicznych w podmiotach realizujących zadania publiczne w kontekście nowego rozporządzenia o instrukcji kancelaryjnej
 • Kryteria wyboru sposobu dokumentowania załatwianych i rozstrzyganych spraw (EZD czy tradycyjnie?)
 • Ważniejsze definicje (dokument elektroniczny, odwzorcowanie cyfrowe a naturalny dokument elektroniczny, sprawa i akta sprawy, metadane, pismo, przesyłka)
 • Zakres podmiotowy obowiązywania nowej instrukcji
 • Korespondencja przychodząca - drogi wpływu do urzędu (papier, e-mail, elektroniczna skrzynka podawcza)
 • Wewnętrzny obieg akt i dokumentów elektronicznych w urzędzie - dlaczego elektroniczne akta sprawy mają być tylko w komórce merytorycznej
 • Instrukcja kancelaryjna w kontekście innych przepisów wprowadzonych ustawą z 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o informatyzacji (w tym w sprawie sporządzania i doręczania pism w postaci dokumentów elektronicznych)
 • Omówienie ważniejszych pytań przesyłanych do MSWiA w związku z nową instrukcją kancelaryjną
Kazimierz Schmidt
(Główny specjalista w Wydziale Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Departamentu Informatyzacji MSWiA)
15:30 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78